Legeutdanning

Utdanning er en av helseforetakenes lovpålagte oppgave og omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning. OUS innehar det største medisinske og helsefaglige miljøet i Norge, og er landets mest komplette sykehus. Derfor har OUS et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsesektoren.

 

Leger i Spesialisering

Oslo universitetssykehus har ca. 800 leger i spesialisering fordelt på 43 ulike spesialiteter. Noen gjennomfører hele utdanningsløpet sitt i OUS, mens mange kommer fra andre sykehus i regionen og landet for øvrig.

Lege i spesialisering del 1 (LIS 1)

Ved Oslo universitetssykehus har vi 15 stillinger for LIS 1, tidligere kalt turnusstillinger, med oppstart 1. mars og 15 stillinger med oppstart i slutten av august.  Alle begynner med et obligatorisk introduksjonsprogram med læringsaktiviteter og fortløpende vurderinger for å oppnå læringsmålene definert i forskrift.

For de som er allerede ansatt som turnuslege, eller som følger de gamle reglene, er informasjon fortsatt tilgjengelig på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

Overgangsreglene er spesifisert i den første lenken herover.

Det er overlege ved Akuttmedisinsk avdeling Leon Andrew Lane som har hovedansvaret for turnuslegene gjennom hele sykehusperioden, både organisasjonsmessig og personalmessig.

Stillingene er fordelt på kirurgi og medisin med 6 måneder på hvert område. Kirurgisk turnustjeneste er delt mellom Skadelegevakten og Avdeling for Gastro- og barnekirurgi. Ved Medisinsk klinikk knyttes LIS 1 opp mot sengepost. Hovedfokus er arbeid med akutt syke pasienter. LIS 1 er viktige medarbeidere både som medlemmer av vaktteamene og som del av behandlingsteamet på sengepostene.

Etter ett års tjeneste som LIS 1 ved Oslo universitetssykehus, følger 6 måneders tjeneste i Oslo kommune under forutsetning av at tjenesten ved Oslo universitetssykehus blir gjennomført og godkjent. 

Tjeneste ved Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Det avholdes introduksjonskurs for alle nye  LIS 1 som  deltar i arbeid i Akuttmottaket, og går i et eget vaktlag under veiledning av en LIS 2 eler LIS 3. LIS 1 får ellers arbeide på gastrokirurgisk sengepost, poliklinikk, med mer. Da traumeteamet er en viktig oppgave for OUS Ullevål, har kandidatene muligheten til å observere dette spennende arbeidet på nært hold.

Tjeneste ved Skadelegevakten

Ved Skadelegevakten avholdes introduksjonskurs i både gipseteknikk og suturering. Alle LIS 1 får egen veileder med tett oppfølging. Tre måneder ved Skadelegevakten pleier å gå veldig fort med hektiske dager og netter. Dette er av mange ansett som et høydepunkt for LIS 1-tjenesten ved OUS.

Tjeneste ved Medisinsk Klinikk

Medisinsk Klinikk har over 200 senger, og i tillegg utstrakt poliklinisk virksomhet. Klinikken har både lokalsykehusfunksjon, og regionale funksjoner, og tar i mot pasienter med et vidt spekter av medisinske problemstillinger. Arbeidstiden til LIS 1 er fordelt mellom arbeid i Akuttmottaket (vaktarbeid) og arbeid på sengepost (visittgang).

Tjeneste i Akuttmottagelsen

I Akuttmottagelsen går LIS 1 i et eget vaktlag, vanligvis i en 15-delt vaktplan, med delte vaktdøgn. I tillegg dekker de et mellomvaktlag alle ukedager. I gjennomsnitt jobber de cirka 18 timer i uken i akuttmottagelsen med vaktarbeid.  Hver turnuslege får en-til-en oppfølging og supervisjon av en mer erfaren LIS mens de er på vakt. LIS 1 får arbeidsoppgaver  tilpasset deres erfaringsnivå og kompetanse, og får være med som observatør ved mottak av kritisk syke medisinske pasienter  («team» pasienter og hjertestanser). På sengepost går LIS 1 visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. LIS 1 får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi.  

Det er forventet at LIS 1 tar ansvar for egen læring jamfør forskriften § 6 avsnitt 4, men det er sykehusets ansvar å tilrettelegge for læringsaktiviteter og mulighet til å delta i disse, slik at læringsmålene som hører til sykehusdelen av utdanningen oppnås.

Lege i spesialisering del 2 og 3 (LIS 2 og 3)

OUS har til enhver tid rundt 1000 leger i spesialisering. OUS har i forbindelse med ny spesialistutdanning fra 01.03.19 søkt godkjenning som utdanningsvirksomhet for 44 spesialiteter.

Utdanningsansvarlig overlege (UAO) er oppnevnt for alle spesialiteter og deres oppgave er å koordinere utdanningsaktiviteten innen sin spesialitet.

Det er utarbeidet utdanningsplaner iht ny spesialistordning for hver spesialisering sykehuset tilbyr.

For mer informasjon se Spesialisthelsetjenesten.

Autorisasjon og turnuslisens

Turnusleger kan ikke påbegynne turnustjeneste før autorisasjon eller gyldig turnuslisens foreligger.

Informasjon om regelverk knyttet til turnustjenesten finner du på

Nyheter om LIS-utdanningen

  • 03.02.2020
    Ny modell for LIS-utdanning

    Utdanningsavdelingen har utarbeidet et informasjonsskriv som beskriver ny modell for LIS-utdanning. Hensikten er å gi en innføring i den nye LIS-ordningen og en oversikt over oppgaver, roller og ressurser samt en oversikt over nyttige lenker.

  • 04.07.2018
    Nå kommer felles basisopplæring for LIS

    Leger i spesialisering (LIS) skal gjennom en felles basisopplæring i det som kalles felles kompetansemoduler (FKM). Videre skal LIS i fast stilling gjennomføre et forbedringsarbeid med krav til dokumentasjon. Dette ble vedtatt av styringsgru...

Fant du det du lette etter?