Legeutdanning

Utdanning er en av helseforetakenes lovpålagte oppgave og omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning. OUS innehar det største medisinske og helsefaglige miljøet i Norge, og er landets mest komplette sykehus. Derfor har OUS et særskilt ansvar for å bidra til både bredde- og spisskompetanse i utdanning av medarbeidere til helsesektoren.

 

Leger i Spesialisering

Oslo universitetssykehus har ca. 800 leger i spesialisering fordelt på 43 ulike spesialiteter. Noen gjennomfører hele utdanningsløpet sitt i OUS, mens mange kommer fra andre sykehus i regionen og landet for øvrig.

Turnusstillinger

Ved Oslo universitetssykehus har vi 15 turnusstillinger med oppstart 1. mars og 15 nye stillinger med oppstart 1. september.

Det er overlege ved Akuttmedisinsk avdeling Leon Andrew Lane som har hovedansvaret for turnuslegene gjennom hele sykehusperioden, både organisasjonsmessig og personalmessig.

Stillingene er fordelt på kirurgi og medisin med 6 måneder på hvert område. Kirurgisk turnustjeneste er delt mellom Skadelegevakten og Avdeling for Gastro- og barnekirurgi. Ved Medisinsk klinikk knyttes turnuslegen opp mot sengepost. Hovedfokus er arbeid med akutt syke pasienter. Turnuslegene er viktige medarbeidere både som medlemmer av vaktteamene og som del av behandlingsteamet på sengepostene.

Etter ett års turnustjeneste ved Oslo universitetssykehus, følger 6 måneders turnustjeneste i Oslo kommune under forutsetning av at turnustjenesten ved Oslo universitetssykehus blir gjennomført og godkjent. 

Tjeneste ved Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Det avholdes introduksjonskurs for alle nye turnusleger. Turnuslegene deltar i arbeid i Akuttmottaket, og går i et eget vaktlag under veiledning av en LIS (lege i spesialisering). Turnuslegene får ellers arbeide på gastrokirurgisk sengepost, poliklinikk, med mer. Da traumeteamet er en viktig oppgave for OUS Ullevål, har kandidatene muligheten til å observere dette spennende arbeidet på nært hold.

Tjeneste ved Skadelegevakten

Ved Skadelegevakten avholdes introduksjonskurs i både gipseteknikk og suturering. Alle turnusleger får egen veileder med tett oppfølging.
Tre måneder ved Skadelegevakten pleier å gå veldig fort med hektiske dager og netter. Dette er av mange ansett som et høydepunkt for turnustjenesten ved OUS.

Tjeneste ved Medisinsk Klinikk

Medisinsk Klinikk har over 200 senger, og i tillegg utstrakt poliklinisk virksomhet. Klinikken har både lokalsykehusfunksjon, og regionale funksjoner, og tar i mot pasienter med et vidt spekter av medisinske problemstillinger. Turnuslegenes arbeidstid er fordelt mellom arbeid i Akuttmottaket (vaktarbeid) og arbeid på sengepost (visittgang).

Tjeneste i Akuttmottagelsen

I Akuttmottagelsen går turnuslegen i et eget vaktlag, vanligvis i en 15-delt vaktplan, med delte vaktdøgn, i tillegg dekker de et mellomvaktlag alle ukedager. I gjennomsnitt jobber de ca 18 timer i uken i akuttmottagelsen med vaktarbeid.  Hver turnuslege får en-til-en oppfølging og supervisjon av en mer erfaren lege (LIS) mens de er på vakt. Turnuslegene får arbeidsoppgaver  tilpasset deres erfaringsnivå og kompetanse, og får være med som observatør ved mottak av kritisk syke medisinske pasienter  («team» pasienter og hjertestanser). På sengepost går turnuslegene visitt og deltar i det alminnelige postarbeidet, herunder utredning, konferering, behandling og utskrivelse. Turnuslegen får veiledning og supervisjon etter behov, og forventet stigende autonomi. 

Autorisasjon og turnuslisens

Turnusleger kan ikke påbegynne turnustjeneste før autorisasjon eller gyldig turnuslisens foreligger.

Informasjon om regelverk knyttet til turnustjenesten finner du på