HELSENORGE
for den allsidige LIS

Geriatrisk spesialisering

Geriatri er den spesialiteten du velger dersom du liker å bryne deg på sammensatte sykdomsbilder og ser verdien av tverrfaglig samarbeid for å forstå hele pasienten. Som geriater vil du alltid ha utfordringer i kø.

Nina Ommundsen og LIS’ene Birgitte Regine Nydal, Maud-Assunta Rigault Jørgensen og Kristofer Lislerud SmebyeKristofer Lislerud SmebyeKristofer Lislerud Smebye

Geriatri som fag skal favne kompleksiteten i de eldre pasientene. Våre pasienter har sammensatte lidelser, bruker flere medisiner og noen av dem har kognitiv svikt. De er storforbrukere av helsetjenester og blir ofte funnet i risikogrupper for temaer innen pasientsikkerhet. Geriatri er et sykehusfag med et bredt anslag til primærhelsetjenesten der involvering av bydeler, sykehjem og pårørende er viktig for forebygging og oppfølging.

– Samtidig som vi ser stadig mer spissing av sykehusfag rettet mot enkeltsykdommer eller enkeltorganer så vet vi at de eldre med svikt i flere organsystemer oftere trenger innleggelse. I en geriatrisk avdeling må vi jobbe på en litt annerledes måte; vi må tenke tverrfaglig og ha en bredere tilnærming til helheten hos pasienten, forteller Nina Ommundsen.

«Når du er såpass skrøpelig som en del av våre pasienter er så er det slik at hvis det svikter ett sted i kroppen så påvirker det også resten av pasienten.»


Oslo universitetssykehus
- allsidighet og slagbehandling

Oslo universitetssykehus kan tilby alt innen det geriatriske spesialfeltet til våre pasienter, og dermed også til våre leger i spesialisering. Det betyr at du får både hele bredden og helt ut i spissen av faget.

Tjenester som geriatrisk poliklinikk, akuttgeriatri, fallpoliklinikk, rehabilitering og akuttmottak er alle viktig støtte rundt pasientene, og viktige læringsarenaer for LIS-legene. Det som gjør LIS-utdanningen ved OUS mest spesiell er at hos oss kan LIS også få oppfylt læringsmålene som har med avansert demensutredning, ortogeriatri og slagbehandling å gjøre.

«Et virkelig unikt tilbud hos oss er slagvaktlaget. I dette teamet samler vi LIS fra geriatri, indremedisin og nevrologi sammen med bakvakt fra de samme disiplinene i et lag der all ekspertise samles rundt pasientene for at vi raskere skal diagnostisk avklare pasienter med mistenkt hjerneslag og finne ut hva som er riktig behandling og ivaretagelse videre. Tid er hjerne, og det tar vi på alvor.»

– Hit kommer mange LIS fra andre sykehus som ikke får fullført sin spesialisering lokalt, blant annet fordi sykehuset de kom fra mangler akutt slagbehandling. Deler av læringsmålene deres må gjøres her, forteller Ommundsen.

«Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus er landets største geriatriske avdeling. Her finner du alle delene av faget - akutt, poliklinikk, sengepost og rehabilitering – i stort volum. Vi har et stort og godt kollegium og leverer mye god forskning.»

Bilde av Nina Ommundsen og LIS’ene Birgitte Regine Nydal, Maud-Assunta Rigault Jørgensen og Kristofer Lislerud Smebye 

På bildet ser du overlege Nina Ommundsen og LIS’ene Birgitte Regine Nydal, Maud-Assunta Rigault Jørgensen og Kristofer Lislerud Smebye.


LIS i geriatri

LIS-ene som spesialiserer seg i geriatri ved Oslo universitetssykehus er godt fornøyd med læringsmiljøet og med den faglige innretningen.

«Jeg liker den helhetlige tilnærmingen til pasienten, utfordringen å tenke bredt og det at jeg må lete litt nøyere for å finne løsningen. Også er de eldre pasientene takknemlige og fulle av interessante historier. De mangler ofte verktøy for å hjelpe seg selv. Men jeg tror jeg kan hjelpe dem.»

– Ved Geriatrisk avdeling er det tilrettelagt for mye god læring, både i form av nettbasert undervisning og fordypningsdager. Det er det største geriatriske miljøet med stort volum og flere aktiviteter, sier Kristofer Lislerud Smebye.

«Geriatri er et spennende fag og jeg liker spesielt godt skjæringspunktet mellom somatikk og psykiatri. Eldre med angst er et eksempel, men jeg tenker også på de som har psykiatriske bunnlidelser og som med alderen får sammensatte fysiske plager. Også er det sånne tilstander som delirium som fascinerer meg. Her ved Oslo universitetssykehus bruker vi tid på forebygging og ikke-medikamentelle tiltak. Det er annerledes enn det jeg er vant med fra turnustiden, og det liker jeg godt.»

– Det går ikke an å sammenligne med andre sykehus, egentlig. I OUS har du fagmiljø med ledende ekspertise i alle disipliner og et stort studentmiljø, forteller Birgitte Regine Nydal

«Jeg har jobbet noen år på et mindre sykehus og vært innom mange avdelinger der. I geriatri får jeg bruk for alt jeg har lært der og kan kombinere all min kunnskap, til og med psykiatrien. Jeg trives i et tverrfaglig miljø. Jeg er opptatt av å se hele pasienten og å redusere medisinbruk.»

Mye tyder på at måten geriatriske spesialister ser pasientens skrøpelighet i en helhetlig sammenheng ikke bare passer godt i deres fagfelt, men er en nødvendighet flere steder i tiden som kommer.

«Eldre med sammensatte lidelser finnes i nesten alle avdelinger i sykehuset. Vi bistår også hos disse pasientene, for eksempel ved vårt ortogeriatriske tilbud. Det samme gjelder omvendt, for mange av disse pasientene vil ha tilhørighet hos oss, men trenge faglig tilsyn fra andre avdelinger. Folk vil trenge sykehussenger av den typen vi tilbyr i all overskuelig fremtid.