HELSENORGE
– persontilpasset medisin på alvor

Immunologi og transfusjonsmedisin

Er du en nysgjerrigper med sans for naturfagene og logisk tenkning?

Bilde av 3 LIS leger og en overlege
Fra venstre: Alice Gustavsen (LIS), Sadaf Nabi Bhatti (LIS), Cigdem Akalin Akkøk (overlege) og Nosheen Razzaq (LIS). Foto: Øystein Horgmo, UiO

​Spesialister i immunologi og transfusjonsmedisin er leger som er utdannet til å forstå immunsystemet og hvordan det virker. Kunnskapen gjør det mulig å gjennomføre blodoverføringer og transplantasjoner med minst mulig skade.

Den samme kunnskapen anvender vi også ved diagnostikk av immunologiske sykdommer. Vi jobber i blodbanker, ved celleterapi-laboratorier og ved immunologiske laboratorier og noen få av oss utreder pasienter og donorer i forkant av organ- og stamcelletransplantasjoner. Som spesialister i faget har vi mange ulike typer karrieremuligheter selv om vi i antall personer er en liten spesialitet.

Oslo universitetssykehus mottar pasienter fra hele landet i tillegg til pasienter fra Oslo-området lokalt. Vi får både «bredde og spiss».
I vår spesialitet er dette viktig fordi mange av sykdommene som rammer immunsystemet er svært sjeldne. Ved Oslo universitetssykehus er det derfor en stor sannsynlighet for at du vil støte på sjeldne tilstander ofte. I Norge utføres dessuten all transplantasjonsimmunologisk utredning hovedsakelig ved vår avdeling.

Avdelingen vår er organisert i mindre seksjoner slik at overlegene ved sine respektive seksjoner har spisskompetanse innen eget fagfelt. Leger i spesialisering roterer mellom de ulike seksjonene i løpet av spesialitetsutdannelsen, og de får derfor rikelig praktisk og teoretisk erfaring fra de ulike fagområdene. Dette gir et utmerket grunnlag for å mestre utfordrende arbeidsoppgaver som overlege ved andre sykehus etter avsluttet spesialistutdanning.


Hvorfor velger du immunologi og transfusjonsmedisin?

Er du nysgjerrig på allergier, autoimmune sykdommer og immunsvikt, eller hvordan behandle pasienter med riktig type blodprodukter og celle- og immunterapi, så er dette faget for deg!

Vår spesialitet er et laboratoriefag hvor vi mottar prøvematerialer for å kunne utføre ulike typer analyser. Våre analyser trengs for å kunne gi pasienten trygge blodprodukter, sørge for at transplantasjoner kan gjennomføres uten organavstøtning eller for å diagnostisere allergier eller andre immunologiske sykdommer.

I de fleste tilfellene er det bioingeniører som utfører analysene mens legene tolker resultatene og veileder klinikerne. Vi er også ansvarlige for at virksomheten i laboratoriene og blodbankene er up-to-date og medisinskfaglig forsvarlig.

Likevel er det en fordel å ha vært gjennom en periode med praktisk arbeid på et laboratorium fordi man får et unikt innblikk i ressurs- og tidsbruk, og feilkilder som kan oppstå i en analyseprosess. Mange av oss som jobber i spesialiteten har enten blitt rekruttert fra forskningen eller tatt doktorgraden underveis, mens andre har en klinisk spesialitet i bunnen.
Bakgrunnserfaring som kliniker er til god hjelp, spesielt ved kommunikasjon og veiledning. Kommunikasjon er viktig for å veilede og formidle resultater til klinikere på en forståelig måte.
I Transfusjonsutvalget møtes klinikere og blodbankens representanter for å samarbeide om god transfusjonspraksis på OUS. Gode kommunikasjonsevner er derfor svært viktige egenskaper som vil gjøre deg til en god lege i vår spesialitet.

 

Bilde av en overlege og en LIS

Fra venstre: Christian Naper (overlege) og Jagjit Singh Bhamra (LIS). Foto: Øystein Horgmo, UiO


Naturfagsentusiaster

En fellesnevner for oss som jobber i denne spesialiteten, er at vi liker å løse problemer. Vi liker å kunne forklare fenomener ved hjelp av immunologiske mekanismer, som for eksempel et utslett eller en transfusjonsreaksjon.

Sykdommer i immunsystemet kan gi eksotiske kliniske bilder og være opphav til sykehistorier som i utgangspunktet er vanskelige å forstå. Men kjenner du til prinsippene for de ulike typene immunologiske reaksjoner, skjønner du etter hvert at det finnes en lovmessighet. Dette gjør det lettere å forstå hvorfor og hva som skjer når det oppstår komplikasjoner ved at et blodprodukt transfunderes feil eller når en pasient reagerer allergisk på penicillin.

Hvis du liker naturfagene og logisk tenkning, så vil du trives hos oss. I tillegg til immunologi, må vi ha god kunnskap om biologi og særskilte begreper innenfor cellebiologi. Teknologi, spesielt informasjonsteknologi og laboratorie-IT-systemer, har stor innflytelse på hvordan vi utfører arbeidsoppgavene våre. Og vi trenger leger som er interessert i denne delen av faget, det vil si leger som aktivt påvirker hvordan arbeidsoperasjonene våre digitaliseres og effektiviseres samtidig som god medisinsk praksis ivaretas.

Fremtidens fag

Teknologiske og vitenskapelige fremskritt påvirker i høy grad faget vårt. Nye metoder gjør oss i stand til å kunne tilby nye analyser og dermed bedret diagnostikk.

Innen flere fagområder i vår spesialitet har vi sett en svær utvidelse av analyserepertoaret gjennom det siste 10-året. Immunterapi og celleterapi er nye persontilpassede behandlingsmetoder som de siste årene har blitt flyttet fra dyremodeller til pasientprotokoller.

Midt i dette står legene i vår spesialitet som har kompetansen som skal til for å bringe dette ut i klinikken og samtidig ivareta laboratoriemessig kvalitet.

Bilde av en overlege og en LIS

Fra venstre: Elena Danilova (overlege) og Ida Unhammer Njerve (LIS). Foto: Amalie Hut Hovland, UiO


LIS i OUS

OUS kan tilby hele utdannelsen for immunologi og transfusjonsmedisin bortsett fra seks måneders sideutdannelse som må skje i en relevant klinisk spesialitet.

Vi har åtte LIS-stillinger hvorav to av disse er forbeholdt LIS i gjennomstrømming fra andre sykehus. Anna Parente Ribes, Ida Unhammer Njerve, Jagjit Singh Bhamra, Nosheen Razzaq, Sadaf Nabi Bhatti og Alice Gustavsen er leger som har valgt immunologi og transfusjonsmedisin som karrierevei. De begrunner sitt valg slik:

«Som LiS i immunologi og transfusjonsmedisin får vi god innsikt i immunsystemets fantastiske funksjon, fra antistoffer og celler til matching med pasienter. Det er stor variasjon i arbeidsoppgaver fra seksjon til seksjon og vi bidrar i diagnostikk og til behandlingsmuligheter i mange fagfelt. Ofte kan det være rene detektivarbeidet!»