OUS som praksisarena

Her finner du informasjon om samarbeid om praksisstudier, praktisk informasjon om å være student i OUS, lærlingeordningen og turnusplasser for fysioterapeuter.

 

Samarbeid om praksisstudier

OUS tilbyr årlig ca. 2000 praksisplasser til studenter innen helse- og sosialfaglige utdanninger. På videregående skolenivå har sykehuset elever fra helsesekretærlinjen og på fagskolenivå innen barsel- og barnepleie, sterilforsyning og helseadministrasjon.

Bachelornivå fordeler seg på: Sykepleie-radiograf-, fysioterapi-, ergoterapi-, sosionom-, barnevern-, bioingeniør-, paramedic, ortopediingeniør og  vernepleierutdanning.

Sykehuset tilbyr også en rekke praksisplasser til sykepleiere på videreutdanning – og masternivå, blant annet innen: Akutt-, anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons-, kreft-, nyfødt-, nyre-, allmennsykepleie-, jordmor og psykisk helsearbeid (tverrfaglig). Sykehuset har også avtale med UiO om praksisplasser til ernæringsfysiologer og psykologer.
På utdanningsinstitusjonenes egne nettsider finner du informasjon om de enkelte studieprogrammene hvor OUS har inngått et forpliktende samarbeid.

Diakonova (diakonova.no)
Fagskolen Oslo Akershus (fagskolen.oslo.no)
Hersleb videregående skole (hersleb.vgs.no)
Høgskolen i Oslo og Akershus (hioa.no)
Høgskolen i Sørøst-Norge (usn.no)
Kuben videregående skole (kuben.vgs.no)
Lovisenberg diakonale høgskole (ldh.no)
Norges Idrettshøgskole (nih.no)
Universitetet i Oslo (uio.no)

Koordinering av praksisplasser

Hvis du har spørsmål om utdanningsaktivitet eller fordeling av praksisplasser har sykehuset følgende kontaktpersoner:

Bachelor innen fysioterapi, sykepleie, bioingeniør, vernepleie, ergoterapi, radiografi, paramedic, sosialt arbeid, barnevern og fagskoleutdanning i barsel- og barnepleie:

Avdeling for kompetanseutvikling ved Ragnhild Synnøve Westerby, telefon 23 07 51 61

Master- og videreutdanninger for sykepleiere:

Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver Lise Melbye, telefon: 23 07 51 68  

Helsesekretærer og videreutdanning i helseadministrasjon:
Stab medisin, helsefag og utvikling ved spesialrådgiver Monique Bennett, telefon: 971 33 362


For studenter

Ved Oslo universitetssykehus utdannes det flere helsearbeidere enn noe annet norsk sykehus. I nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner skal sykehuset være medvirkende til at det utdannes helsearbeidere basert på samfunnets fremtidige behov. Utdanning skal også bidra til at sykehuset innehar den kompetanse som et universitetssykehus trenger.

OUS har som mål å være ledende på utdanning. Det innebærer blant annet at vi ønsker å tilby deg som student et godt læringsmiljø mens du har praksis i sykehuset. Det er viktig å få tilbakemelding på hva som har vært bra og hva som kan bli bedre på det enkelte praksissted. Det vil bidra til at sykehuset stadig utvikler seg som praksisarena.

Praktisk informasjon før praksisstart (pdf)

Lærlinger 

Helsefagarbeiderlærlinger

Høsten 2016 mottok Oslo universitetssykehus for første gang 6 helsefagarbeiderlærlinger fra HYSK-løpet. HYSK helse ble startet opp ved Kuben videregående skole høsten 2013.  Lærlingene har praksis i flere ulike virksomheter, blant annet sykehjem, bydel og sykehus. Lærlingene har praksis i bedrift to ganger per uke de første tre årene og 3 dager per uke i år fire.

Lærlingene har krav på opplæring i læretiden, men får utbetalt lønn og skal derfor også bidra med verdiskaping på de arbeidsplassene der læretiden blir gjennomført.

Hver lærling får oppnevnt en veileder. Veilederen er som regel en helsefagarbeider som arbeider på den aktuelle avdelingen der lærlingen har læretid. Det er avdelingen der lærlingen er i lære, som har ansvar for opplæring i den perioden lærlingen er på sykehuset. Lærlingene har en opplæringsbok som arbeidsverktøy i læretiden, og læretiden avsluttes med en fagprøve.

I tillegg til lærlinger fra HYSK-løpet, tilbyr sykehuset i dag praksisplasser for 4 lærlinger i 8 uker fra sykehjemsetaten i Oslo kommune. Dette er lærlinger som går det tradisjonelle lærlingeløpet med to år i skole og to år i bedrift.


Ambulanselærlinger

En ambulansearbeider med autorisasjon som ambulansearbeider bruker tittelen Paramedic. En ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning. En paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sykehuset tar årlig i mot cirka 50 lærlinger innen ambulansefaget. Lærlinger gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget. Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Les mer om ambulanseavdelingen her

Turnusplasser for fysioterapeuter

Formålet med turnustjenesten for fysioterapeuter er å kvalifisere turnuskandidatene til selvstendighet i yrkesutøvelsen og gi grunnlag for autorisasjon som fysioterapeut.

Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i region Østlandet og som godkjenner turnusplassene. Turnuskandidatene er i spesialisthelsetjenesten i et halvt år. Oslo universitetssykehus tilbyr 12,5 turnusplasser for 25 kandidater i perioden 15.08.2017 – 15.08.2018.
 
Ved spørsmål vedrørende administrering av turnusplasser innen fysioterapi, ta kontakt med Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver Lise Melbye, telefon: 23 07 51 68

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.