HELSENORGE

Rulleringspraksis

Foreløpig resultater viser at studentene har et godt læringsutbytte av en ukes rulleringspraksis i operasjonsavdelingen ved Akuttklinikken.

Skrevet av: Anne-Kate Esbjug og Liv-Marie E. Loraas

Prosjekt «Rulleringspraksis i Operasjonsavdelingen for sykepleierstudenter» er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet og OUS, og startet våren 2018.

Bakgrunnen for prosjektet var signaler om en mangel på kirurgiske praksisplasser for sykepleierstudenter. I den forbindelse var ønsket å undersøke om operasjonsavdelingen igjen kunne bli en læringsarena og del av den kirurgisk praksisen for sykepleierstudenter, slik den var tidligere. Med dette ville studentene også få innsikt i operasjonssykepleie til den kirurgiske pasienten.

Hensikten med prosjektet var at sykepleierstudenter skulle få kunnskap om pasientens behov for sykepleie i hele det kirurgiske forløpet med preoperative forberedelser, informasjon før og etter operasjon, operasjonssykepleie under det kirurgiske inngrepet, observasjoner som skal gjøres, smerte- og sårbehandling osv. 

Det ble gjennomført en studie hvor det ble undersøkt om rulleringspraksis i en operasjonsavdeling for sykepleierstudenter i kirurgisk praksis, kunne bidra til økt læringsutbytte og innsikt i den kirurgiske pasientens behov for sykepleie. Med rulleringspraksis menes veiledet praksis i en uke á fire dager i seksjonen Operasjon Nevro/kjeve, Ullevål.

Spørreundersøkelser og nytteverdi

En uke før studentene skulle i rulleringspraksis, ble det gjennomført teoretisk undervisning relatert til læringsutbyttebeskrivelser som var utarbeidet for praksis i operasjonsavdelingen. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse (kunnskapsspørsmål) før teoretisk undervisning og etter gjennomført rulleringspraksis. Studentene besvarte en ny spørreundersøkelse siste uken i kirurgisk praksis på sengepost. Hensikten med denne nye spørreundersøkelsen var å få svar på nytteverdien av rulleringspraksis i en operasjonsavdeling.

I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse til sykepleierstudenter i en kontrollgruppe. Denne kontrollgruppen fikk ikke teoretisk undervisning og rulleringspraksis i operasjonsavdelingen.

Prosjektet er nå i en analysefase. I hele prosjektperioden deltok totalt 43 sykepleierstudenter. Etter perioden 2018/2019, hvor det totalt deltok 19 studenter, viste foreløpig resultater at studentene hadde et godt læringsutbytte av rulleringspraksis i operasjonsavdelingen.

Eksempler på dette var innen områdene: Preoperative forberedelser, utpakking av sterilt utstyr, ivaretagelse av aseptisk miljø for å forebygge postoperative sårinfeksjoner, leiring peroperativt -skader/ubehag postoperativt og forebygging av hypotermi.

Svarene etter kirurgisk praksis på sengepost viste blant annet: Studentene hadde opparbeidet innsikt i å se sammenhengen mellom viktigheten av korrekt utførte preoperative forberedelser og konsekvenser dette fikk peroperativt. De opparbeidet seg kunnskap om sykepleie til den kirurgiske pasienten. Studentene anbefalte at rulleringspraksis i operasjonsavdeling ble en del av kirurgisk praksis.

Tendensen av foreløpige resultater viste at rulleringspraksis i operasjonsavdelingen for sykepleierstudenter, hadde bidratt til økt læringsutbytte og innsikt i den kirurgiske pasients behov for sykepleie.

Endelig resultater og rapport for hele prosjektperioden ferdigstilles i løpet av november 2021.

Prosjektet er et samarbeid mellom Operasjonsavdelingen, Akuttklinikken (AKU), Seksjon Operasjon Nevro/kjeve, Ullevål, Nevrokirurgisk sengepost, Ullevål, Nevroklinikken (NVR) og OsloMet, Fakultet for helsefag, Sykepleie, Pilestredet, 3.studieår, kirurgi.

Fant du det du lette etter?