HELSENORGE

Ansattes medvirkning i Nye OUS

5 ansatte går i en gang.
 

Oslo universitetssykehus har mer enn 23 000 ansatte. Engasjement og medvirkning fra ansatte er en viktig suksessfaktor for å lykkes med prosjektene i Nye OUS.

 

Hva skjer i 2022?

Forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet startet 1. mars 2021 og planlegger leveranse på forprosjektrapport høsten 2022. I perioden frem til oppstart brukes tiden til medvirkning i klinikkene rundt funksjonsområder. Felles programstyre (OUS) og prosjektstyre (HSØ) er opprettet for begge programmene.

Forprosjektets hovedoppgave er å detaljere ut grunnlaget som ligger etter konseptfasen. I forprosjektfasen skal vi med andre ord beskrive alle sider ved det nye sykehuset ned til detaljnivå. Arbeidet i forprosjektet bygger i tillegg på forberedende arbeid som skjedde i 2020. 

Medvirkning ivaretas i forprosjektet på samme måte som i andre deler av utvikling Nye OUS. Medvirkningen gjøres gjennom flere titalls medvirkningsrupper bestående av ansatte innen ulike fagområder, tillitsvalgte, verneombud, brukerrepresentanter og Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon. Her finner du referater fra medvirkningsgruppene til Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Aktivitetene tilknyttet Nye Radiumhospitalet vil i 2022 primært være knyttet til bygging på tomten og planlegging for ibruktakelse av bygg. Prosjektstyre er etablert.

For Ny Sikkerhetspsykiatri (inkl. RSA og PUA) starter forprosjektet i 2022. Medvirkningsgruppene aktiveres ved oppstart av forprosjektet.

Livsvitenskapsbygget i OUS skal i 2022 fortsette detaljeringsprosjektet.

Storbylegevakten er på oppløpssiden for ferdigstillelse. Bygget er reist og OUS planlegger for innflytting og opplæring.

Se flere detaljer på de ulike nettsidene tilhørende hvert program/bygg.

Disse metodene brukes i medvirkning

I utredningsarbeidet blir ulike arbeidsmetoder anvendt. Flere utredningsområder er så omfattende at arbeidet organiseres som et prosjekt med en formell prosjektstruktur. Det blir da opprettet styringsgruppe med underliggende prosjektgrupper. Denne metodikken velges for områder som trenger stor grad av avklaringer eller der resultatet er av stor betydning for sykehusets videre planer.

Andre deler av utredningarbeidet vil organiseres som Arbeidsgrupper. Her jobber gruppene frem resultater uten å være tilknyttet en formell prosjektstruktur. Denne arbeidsmetoden brukes innenfor områder eller tema der beslutninger i stor grad alle rede er tatt, men der en likevel trenger å fremskaffe tilleggsinformasjon.

Her får vi høre hvordan vi skal bidra til en bredest mulig medvirkning for å sikre gode sykehus i framtiden.

Her skjer medvirkning

Medvirkning i programmene skjer gjennom to akser.

Den ene aksen er opp mot Helse Sør-Øst gjennom prosjektstyre. I prosjektstyrene utøves medvirkning ved at tillitsvalgte og verneombud sitter som representanter for ansatte.

Den andre aksen er i OUS sin egen prosjektorganisasjon. Øverste beslutningsnivå her er OUS sitt styre. Hvert program/bygg har videre eget programstyre. Den bredeste og mest omfattende medvirkningen skjer i medvirkningsgrupper. Se mer informasjon om de ulike nivåene for medvirkning i OUS under.

Har du spørsmål om ansattes medvirkning?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Prosjektverneombud er Per Oddvar Synnes.

Kravene til medvirkning  i Nye OUS hjemles både i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtaler og i Helse Sør-Øst sine 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. Styrene i OUS og Helse Sør-Øst har videre også vektlagt betydningen av reell medvirkning i sine vedtak tilknyttet prosjektet.

Fant du det du lette etter?