Ansattes medvirkning i Nye OUS

5 ansatte går i en gang.

Oslo universitetssykehus har mer en 23 000 ansatte. Engasjement og medvirkning fra ansatte er en viktig suksessfaktor for å lykkes med prosjektene i Nye OUS.

 

Hva skjer våren og sommeren 2020?

Nye OUS planlegger oppstart av Forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til høsten 2020. Frem til forprosjektet starter har vi nå en mellomperiode der vi forbereder oss til Forprosjektet.

Forprosjektets hovedoppgave er å detaljere ut grunnlaget som ligger etter Konseptfasen. I forprosjektfasen skal vi med andre ord beskrive alle sider ved det nye sykehuset ned til detaljnivå. Men før dette arbeid startes opp skal vi nyttiggjøre oss forberedelsesfasen slik at kunnskapsnivået om -og premissene for forprosjektet blir klargjort. Medvirkning ivaretas i denne forberedende fasen på samme måte som i andre deler av utvikling Nye OUS.

Aktivitetene tilknyttet prosjekt Nye Radiumhospital vil i 2020 primært være knyttet til graveaktivitet på tomten. Det første programstyret i Nye OUS er nå etablert ved Nye Radiumhospitalet hvor både verneombud og tillitsvalgt plass.

For Ny Sikkerhetspsykiatri (inkl. RSA og PUA) er aktiviteten satt «på vent» inntil avklaringer om tomtevalg foreligger. Straks valg av tomt er avklart vil aktiviteten til prosjektet gjenopptas.

Disse metodene brukes i medvirkning

I utredningsarbeidet blir ulike arbeidsmetoder anvendt. Flere utredningsområder er så omfattende at arbeidet organiseres som et prosjekt med en formell prosjektstruktur. Det blir da opprettet styringsgruppe med underliggende prosjektgrupper. Denne metodikken velges for områder som trenger stor grad av avklaringer eller der resultatet er av stor betydning for sykehusets videre planer.

Andre deler av utredningarbeidet vil organiseres som Arbeidsgrupper. Her jobber gruppene frem resultater uten å være tilknyttet en formell prosjektstruktur. Denne arbeidsmetoden brukes innenfor områder eller tema der beslutninger i stor grad alle rede er tatt, men der en likevel trenger å fremskaffe tilleggsinformasjon frem mot oppstart av forprosjekt.

Resultatet fra arbeidsgruppene er et viktig premiss inn i forprosjektet til høsten. Deltagere som deltar i gruppene får god kunnskap om de tema de har jobbet med og det er derfor ønskelig at mange av gruppedeltagerne fortsetter sitt engasjement inn i forprosjektet under samme tema som i forberedelsesfasen. Dette sikrer at oppstartsfasen i forprosjektet blir mest mulig effektiv.

De aller fleste av arbeidsgruppene har planlagt leveranse før sommerferien. Dette for at den sentrale prosjektorganisasjonen skal kunne arbeide med leveransene og klargjøre disse frem mot oppstart av forprosjekt i høst.

Har du spørsmål om ansattes medvirkning?

Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Prosjektverneombud er Per Oddvar Synnes.

Kravene til medvirkning  i Nye OUS hjemles både i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtaler og i Helse Sør-Øst sine 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. Styrene i OUS og Helse Sør-Øst har videre også vektlagt betydningen av reell medvirkning i sine vedtak tilknyttet prosjektet.

Fant du det du lette etter?