HELSENORGE

Medvirkning for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nå pågår medvirkning kun for bygg J på Rikshospitalet og somatikkbygget på Aker. Senere starter medvirkning for M- og N-bygget på Rikshospitalet og psykisk helsevern og avhengighet på Aker. 

​Leseveiledning for saksunderlag​​​

Saksunderlag og logg for medvirkning

​Gå til denne siden for å finne saksunderlag og arbeidslogg​

Roller, ansvar og kontakinformasjon

Kontaktinformasjon klinikkontakter​​

Kontaktinformasjon gruppeledere

Kontaktinformasjon fagkoordinatorer ​​

​​nyeous@ous-hf.no

Prosjektverneombud Per Oddvar Synnes

Les samhandlingsprosedyren ​for Oslo universitetssykehus og Helse Sør Øst RHF. Helse Sør Øst RHF er byggherre. Oslo universitetssykehus er mottaker og ansvarlig for virksomhetsinnhold, medvirkning, forberedelse til drift og ibruktakelse av byggene. Prosedyren beskriver roller, ansvar og struktur for å sikre videreutvikling av Oslo universitetssykehus.​

​​HSØ PO har dedikerte personer som fasiliterer og skriver logg fra medvirkningsmøtene. HSØ PO stiller med arkitekt og rådgiver for utstyr. OUS skal stille med gruppeleder fra klinikk og fagkoordinator fra Nye OUS. HSØ PO har ansvar for å planlegge og gjennomføre forberedelsesmøter. OUS har ansvar for å planlegge og gjennomføre presentasjonsmøtene og kalle inn til medvirkningsmøtene. 

Innspill og løsninger vurderes av HSØ PO og Nye OUS i fellesskap for valg av best mulige løsning innenfor gjeldende rammer

Fasilitator (HSØ PO)​
er ansvarlig for gjennomføring av prosjektene i henhold til fremdriftsplan og økonomiske rammebetingelser. Er kontaktperson fra HSØ-PO til OUS. Koordinerer mot prosjekteringsgruppen.

Loggfører (HSØ PO)
Skriver arbeidsoppgaver som skal følges opp frem til neste medvirkningsmøte. Skriver ned uavklarte punkter. 

Arkitekt (Prosjekteringsgruppen)
Planlegger og tegner bygget i en digital modell​

Rådgiver utstyr (Prosjekteringsgruppen)
Har ansvar for planlegging, prosjektering og anskaffelse av funksjonsutstyr, i hovedsak medisinsk teknisk utstyr (MTU) og grunnutrustning. ​

Gruppeleder (OUS)
Bidrar med​​ råd i valg av løsn​inger basert på driftserfaring og jobber med risikovurderinger.

Fagkoordinator (OUS)
Koordinerer medvirkningen og sikre tilstrekkelig informasjon og forankring, utfra prosjektenes behov og fremdriftsplan og i henhold til økonomiske rammebetingelser 

Koordinerer medvirkning og informasjon på tvers av prosjektene inkludert særmøter.

Tar initiativ til utredning og prosess opp mot HSØ PO dersom løsning/avklaring ikke kan landes i medvirkning ​

Klinikkontakter (OUS)
Diskuterer med fagmiljøene i sin klinikk for å kunne gi best mulig innspill i medvirkningsprosessen. ​​

​Kravene til medvirkning  i Nye OUS hjemles både i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtaler og i Helse Sør-Øst sine 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. ​

Slik forbereder du deg 

Skal du delta i medvirkningsgrupper eller bidra på annen måte? Da bør du sette deg inn i følgende: 

Standardromskatalogen

​Mål og hensikt

Målet er fremtidsrettede, funksjonsdyktige og pasientvennlige løsninger som understøtter god pasientbehandling, et godt forsknings- og undervisningsmiljø, et godt arbeidsmiljø og en god driftsøkonomi.

Medvirkningen skal gi et godt underlag for organisasjonsutvikling og fremtidig drift. 

Gruppene skal identifisere arbeidsprosesser, funksjon, system og utstyr som danner grunnlag for integrasjoner, tilpasninger, test og idriftsettelse 


I
løpet av medvirkningen må følgende på plass:

  • romplassering av funksjonsrom innenfor virksomhetsområdet 
  • beskrivelse av funksjons- og bygningsmessige krav for alle rom 
  • komplett bestykning av utstyr i det enkelte rom 

Dette skal deltakere i medvirkningsgruppene gjøre ​

Informere og forankre i egen organisasjon/enhet 

​Være kreativ og aktiv i møtene

Kvalitetssikre og komplettere romfunksjonsprogram og utstyr i rom, hovedsakelig:

  • standardrom med avvik  
  • unike rom 
  • kvalitetssikre flyt av pasienter, ansatte og varer 
  • verifisere plassering av rom innenfor funksjonen ​​

​Vi må være nøye med detaljene

Vi må sørge for at prosjekteringsgruppen (arkitekter og IKT-rådgivere) får vite om det er utstyr eller prosedyrer som kan påvirke utformingen av rommet, såkalt bygg-og installasjonspåvirkende utstyr. 

Eksempel 1: Hvis det står «MR» i forprosjektrapporten, så skal vi nå spesifisere for eksempel «MR  1,5 eller 3 Tesla», eller hvis det står «sykehusseng» i forprosjektrapporten, skal vi nå for eksempel definere «sykehusseng, barn».  

Eksempel 2: Hvis det står "Sykehusbad" i forprosjektrapporten, så må vi nå definere om det skal tilpasses voksne, barsel, kontaktsmitte isolet eller luftsmitteisolat. 

Eksempel 3: Hvis det er prosedyrer i rommet som påvirker infrastruktur som tilgang til blant annet gass og strøm. 


Vi skal sørge for god logistikk

Medvirkningsgruppene skal kvalitetssikre flyten. Vi skal sørge for at funksjonsrom er hensiktsmessig koblet til overordnet logistikk. Vi skal særlig jobbe med logistikk og flyt for følgende 
•         pasienter, pårørende, ansatte og studenter 
•         vareflyt, som forbruksvarer, legemidler, tøy/tekstiler og prosedyrevogner 
Når vi jobber med dette, kan det være nødvendig å flytte på enkelte funksjonsrom for å få en bedre flyt.  


Enkelte må fullføre det som er utestående etter forprosjektet ​

Enkelte medvirkningsgrupper har utestående aksjonspunkter og oppfølgingssaker fra forprosjektet, som gruppen må fullføre. 

​​Muligheter og begrensninger​

De store rammene er satt, og vi skal nå se på hvordan funksjoner i bygget optimaliseres.

• vi kan endre innredning, utstyr og inventar innenfor gitte rammer
• vi kan plassere installasjoner
• vi skal sørge for at vi følger krav til arbeidsmiljø og hygiene 

Illustrasjonsmodell

Modellen illustrerer hvordan de tre fargekodene for et område kan se ut

​Lilla:
Endelig plassering. Endringer påvirker andre funksjoner. Endringer gir omprosjektering og/eller kostnadskonsekvenser

Gult:
Plassering er delvis endelig. Noen endringer kan utføres, under gitte forutsetninger. Større endringer kan gi omprosjektering og/eller kostnadskonsekvenser

Grønt:
Plassering generelt ikke endelig. Kan behandles mer eller mindre fritt, gitt generelle forutsetninger rundt rømningsforhold, universell utforming, regulatoriske krav m.m.​
Fant du det du lette etter?