HELSENORGE

Brystkreftsenter blir endelig en realitet i OUS i 2024

Etablering av et eget brystkreftsenter ved Radiumhospitalet betyr at pasienter med brystkreft i Oslo hovedsakelig får ett sted å forholde seg til gjennom diagnostikk, behandling og oppfølging.

Illustrasjonsfoto: mammografi

Illustrasjonsfoto: Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret.

​Pasienter med brystkreft i Oslo går vanligvis gjennom kompleks behandling hvor de forholder seg til fastlege, ulike sykehus og andre kommunale tjenester. Også internt på Radiumhospitalet og i Oslo universitetssykehus generelt er pasientflyten sammensatt, ofte med flere aktører involvert. Flere andre sykehus i Norge og i utlandet har derfor etablert egne brystkreftsentere (også kalt brystsenter) slik at pasienten får alt eller mesteparten av behandlingen på ett og samme sted.

– Brystkreftsenteret på Radiumhospitalet i 2024 er etterlengtet, og vi gleder oss stort. Vi har lenge ønsket å samle tilbudet til brystkreftpasienter, som i lang tid har vært fordelt på ulike behandlingssteder. Vi gleder oss veldig til å få dette på plass, sier Stein Kaasa, avdelingsleder for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Færre henvisninger for ​​pasientene

Kaasa har ledet Kreftklinikkens prosjekt om organisering av fremtidens brystkreftsenter i OUS. Ellen Schlichting, seksjonsleder for bryst- og endokrinkirurgi i Kreftklinikken, har også deltatt i dette arbeidet.

Bildet viser Stein Kaasa

Stein Kaasa, leder for Avdeling for Kreftbehandling ved OUS

– Jeg er veldig glad for at dette endelig kommer på plass i OUS. Dette har jeg jobbet for siden 90-tallet. Det har vært flere prosesser for å få til dette, både før og etter sammenslåingen til Oslo universitetssykehus, så dette har vært et sterkt ønske lenge. Flere andre sykehus både i Norge og internasjonalt har hatt brystkreftsentre i lang tid, sier hun.

– Med etableringen av brystkreftsenter kan vi tilby et godt logistisk tilbud hvor aktuelle spesialister i stor grad er samlet på ett sted og kan snakke sammen uten at pasienten må henvises i flere runder. Pasientene får et godt tilbud med kort ventetid og høykompetent behandling i alle ledd, fra utredning til diagnostikk og eventuell kirurgi, samt oppfølging, legger Schlichting til.

Videreutviklinge​​​​​n av OUS og Radiumhospitalet

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og utgjør 22 prosent av alle krefttilfellene hos kvinner totalt. I 2020 fikk 3424 kvinner og 31 menn diagnosen, ifølge Kreftregisteret. Etablering av et brystkreftsenter ved Radiumhospitalet er en del av utviklingsplanene for OUS, og det er en viktig del av virksomhetsmodellen for Nye Radiumhospitalet. Når senteret står klart i 2024, skal all brystrelatert primærdiagnostikk og kirurgi fra Oslo sykehusområde samles, samt avansert diagnostikk og kirurgi for større deler av Helse Sør Øst. Senteret skal også drive medikamentell behandling av regionpasienter og lokalsykehuspasienter.

Unntaket er medikamentell onkologisk behandling, palliasjon og andre lokalsykehusfunksjoner som etter gjeldende avtaler utføres ved Lovisenberg og Diakonhjemmet. I tillegg vil sekundær rekonstruktiv kirurgi fremdeles utføres ved Rikshospitalet, etter ønske fra fagmiljøet der.

Samling av både behandli​​ng og ansatte

I brystkreftsenteret skal spesialkompetanse samles for å tilby pasientene et best mulig tilbud. Prosjektleder Kaasa understreker at samlingen i nye lokaler gir et løft og ny giv til hele fagområdet.

– Ifølgede nye sykehusplanene i Oslo skal flere ansatte fra andre sykehus overflyttes til Radiumhospitalet. Vi gleder oss til å ønske velkommen flere nye kolleger. Det kommer blant annet onkologer fra Ullevål og kirurger fra Aker, sier han.


En del ansatte har allerede begynt å jobbe på Radiumhospitalet fordi pandemien krevde omorganiseringer internt.

– Med nye lokaler og samling av behandlingstilbudet for brystkreftpasienter ligger alt til rette for at vi sammen skal finne gode måter til å utvikle oss på, sier Kaasa.

Fokus​ på utdanning og forskning

I brystkreftsenteret blir det fokus på utdanning og forskning, noe samlingen av faggrupper skal bidra til.

Bildet viser Ellen Schlichting

Ellen Schlichting, seksjonsleder for bryst- og endokrinkirurgi i OUS

- Det er svært utviklende å jobbe sammen med andre faggrupper som har en annen tilnærming til den samme pasienten. Ikke minst er det en unik mulighet til å lære av hverandre. Dette bidrar til kontinuerlig utvikling, og at alle strekker seg for å få frem det beste fra sitt fag, sier Schlichting.

Les mer om utviklingen av Radiumhospitalet

– Fagmøter på tvers av fagspesialiteter er først og fremst gunstig for pasientene, men også svært stimulerende for ansatte. Jeg håper derfor at brystkreftsenteret kan bli en arena for utdanning, etterutdanning og ikke minst rekruttering, oppsummerer Schlichting.

Integrert ​​sentermodell

Prosjektgruppen har vært i kontakt med flere brystkreftsentre for å høste erfaringer rundt blant annet organisering, og har fått innspill fra både andre sykehus i Norge, og Sahlgrenska og Karolinska i Sverige.

Brystkreftsenteret i OUS skal organiseres som et såkalt integrert senter. Dette betyr at ansatte forblir tilknyttet sine respektive klinikker og avdelinger, og at pasientflyt og ressurssetting bestemmes ut fra innholdet i de respektive pasientforløpene. Dette er en organisering som gir økt fleksibilitet.

– Ny organisering i nye lokaler gir ny giv. Allerede nå i høst begynner vi å se på pasientforløpene som vil ligge til grunn for hvordan vi fordeler ressurser mellom klinikker og faggrupper. Detaljene vil komme på plass etter hvert. Det er mange som skal bidra i planleggingen av den konkrete organiseringen, avslutter Kaasa.