HELSENORGE

Bygg og arbeidsprosesser må fornyes samtidig

De nye sykehusbyggene skal fungere godt for både pasienter og ansatte i flere tiår fremover. Men det er ikke byggene i seg selv som avgjør om vi lykkes med å løfte OUS til nye høyder. 

Det er derimot vår organisasjons evne til å utnytte byggene, lokalene og ressursene i arbeidsprosesser som gir optimal verdi og flyt for pasientene. Det er vår evne til å redusere «plunder og heft» for de ansatte til et minimum, slik at de kan fokusere på sine kjerneoppgaver. Og det er vår samlede evne til å drive utviklingsarbeidet på en måte som hele tiden har dette fokuset for øye. 

Derfor er det naturlig at vi tenker nytt om måten vi jobber på og leverer helsetjenester på. Noen ganger handler det om å endre arbeidsprosesser, innføre nye roller og endre fordelingen av oppgaver. Andre ganger trenger vi ny teknologi, nye roboter, nye eller endrede IKT-løsninger. Kanskje vil det da være fornuftig å organisere oss litt annerledes enn vi har gjort fram til i dag?

I sum handler altså arbeidet med Nye Oslo universitetssykehus om videreutvikling av hele OUS, både bygningsmessig og organisatorisk. For å gjøre ansatte og organisasjonen klare for endringene foregår det viktige prosesser innen organisasjonsutvikling (OU), kulturbygging og endringsledelse. 

Ledelsen i OUS har besluttet følgende effektmål for arbeidet med nye sykehus:​

Den aktive og trygge pasienten

- Gis informasjon for økt involvering i planlegging av utredning og behandling
- Opplever tillit, respekt og trygghet i møtet med helsetjenesten
- Pasienten former tjenestetilbudet ut fra sitt behov
- Pasienten mottar tjenester godt tilrettelagt for samarbeid og samhandling med pårørende

Den dyktige ansatte

- Tilgang på moderne verktøy og teknologi i yrkesutøvelsen
- Arbeidshverdag tilrettelagt for fagutøvelse og kompetanseutvikling
- En aktiv deltaker i endringsarbeid
- Attraktiv arbeidsplass med inspirerende og godt arbeidsmiljø

Den robuste leder

- Har enkelt tilgang på relevant og oppdatert styringsinformasjon
- Fokuserer på kontinuerlig forbedring og leder an i endringsprosesser
- Motiverer sine ansatte til innsats gjennom tydelig forventning og god oppfølging

​Den aktive og kompetente forvalter

- Økt måloppnåelse, økt effektivitet, produktivitet og kvalitet i tjenester
- En moderne og vel tilpasset og fleksibel bygningsmasse
- Økt effektivitet i forvaltning av bygningsmassen
- Vesentlig gevinstrealisering knyttet til logistikk
- Profesjonell kunde med god oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere​

​Det bærekraftige samfunn

- OUS samarbeider tett og effektivt med primærhelsetjenesten og andre helseforetak
- OUS er en åpen og utadrettet drivkraft innen forskning og innovasjon
- OUS dekker både regionale og nasjonale forventninger til en samfunnskritisk aktør
- OUS har et betydelig redusert klimaavtrykk


Fant du det du lette etter?