HELSENORGE

Direktøren låner ut sitt kontor til prepoliklinikk

Gode forberedelser før operasjon er bra for pasienten og for sykehuset. I mangel på rom til slike forberedelser låner administrerende direktør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth ut sitt kontor til Gastrokirurgisk/urologisk sengepost sin prepoliklinikk på Rikshospitalet.


​Sykehuset og direktøren har ambisjoner om at flere skal sørge for at pasienter er godt forberedt. Mangel på areal kan være et hinder for å få det til og ble nevnt av flere på en Læringsarena den 14. desember om "prepol". 

Her møttes deltakere fra ulike avdelinger i OUS, Drammen sykehus, Ahus, Bærum sykehus og Aleris.

Rikshospitalet

Enhetsleder Helene Tønset ved gastrokirurgisk /urologisk sengepost på Rikshospitalet delte sine erfaringer. De har drevet prepol og sammedagskirurgi siden 2015 og har pasienter fra hele landet. 

​På grunn av manglende arealer får gastrokirurgisk/urologisk sengepost låne direktørens kontor på Rikshospitalet til prepol. Tønset opplever at mangel på tilstrekkelige og egnede arealer fortsatt er den største flaskehalsen for å lykkes både med prepol og sammedagskirurgi. 

Gastrokirurgisk/urologisk sengepost er svært fornøyd med innføring av prepol og sammedagskirurgi og har hatt en positiv utvikling siden innføringen: 

 • færre liggedøgn
 • færre innkomstsamtaler på sengepost
 • færre dagpasienter på sengepost
 • høy pasienttilfredshet
 • økt medarbeidertilfredshet
 • tettere samarbeid mellom ulike profesjoner
 • økt pasientsikkerhet
 • redusert strykprosent for operasjon

​Aker sykehus

Susan Bakke og Linda G. Paaske, urologisk sengepost ved Aker sykehus snakket om prepol og sammedagskirurgi. Opptil 80 prosent av elektive pasienter legges inn som sammedagspasienter.

Seksjonen har positive erfaringer:

 • færre styrkninger
 • færre døgnopphold
 • bra pasientflyt

Akershus universitetssykehus


Lasse Andreassen, assisterende direktør ved kirurgisk divisjon Ahus, presenterte erfaringer fra Ahus. Ahus hadde høyt belegg på sengepostene med tidvis mange korridorpasienter, lite tid til pasientene, dårlig informasjon og usikre pasienter. 

Ahus fikk en betydelig økning som følge av sammedagskirurgi. For å få til denne økningen, etablerte de lokaler for 12 pasientstoler, tre senger og et vaktrom. Ahus endret bemanning, skaffet utstyr og etablerte sjekklister.

Aleris


Hanne Barkved, sykehusdirektør Aleris Stavanger åpnet nytt sykehus i 2021 og forklarte sammen med leder for operasjoner Annelise Kjellsen hvordan de jobber og planlegger programmet på operasjonsstuene sine. Operasjonsstuene ligger overfor hverandre, så det er enkelt for anestesilegene å bevege seg imellom disse. Dagligstuen er for pasienter som ikke trenger overvåking. Her kan de vente på transport etc. Dagligstuen er plassert mellom grønn sone og resepsjon/utgang og frigjør plass på oppvåkning.

Erfaringene fra Aleris viser at effektive pasientforløp kommer av god logistikk og planlegging i forkant. Kirurger tar innkomst og anestesilege godkjenner alle pasienter før de settes opp til operasjon. 

Gamle og nye Drammen sykehus


Johannes R. Grosser snakket om  sammedagsmottak i dagens og fremtidens Drammen sykehus.

Seksjonen for sammedagsinnleggelse har to funksjoner:

 • journalskriving og kartlegging av pasienter før kirurgi/annen behandling
 • klargjøring av pasienter den dagen de skal opereres/behandles
Etter etableringen fikk de mer strømlinjeformet pasientforløp, bedre systematiserte journalopptak, færre innleggelser og god flyt mellom seksjonen og operasjonsavdelingen. De ønsker å tilrettelegge for å ha sammedagskirurgi i operasjonssalene i det nye sykehuset, men opplever arealutfordringer da denne flyten ikke var planlagt fra start.

Bærum sykehus

Heidi Ugreninov, avdelingsleder, Bærum sykehus snakket om operasjonsforløpet og nytt pre-rom. Pre-rommets manglende funksjonalitet ble identifisert som en stor bidragsyter til plunder og heft. Det ble gjort endringer både i arealet og driftsmessig på bakgrunn av en tverrfaglig prosess som inkluderte de ansatte. 

Bærum sykehus fikk følgende gevinster etter innføringen av Pre-rom:

 • pasientene klargjøres på pre-rommet tidligere på morgenen
 • tettere samarbeid
 • bedre arbeidsmiljø for medarbeidere på operasjon, anestesi og sammedagskirurgi

Ønsker du å se foredragene som ble presentert? Du finner alle i en PDF her

Neste læringsarena er april 2023

Målet med disse læringsarenaene er å dele erfaringer og få inspirasjon til nye måter å jobbe på. Du er velkommen til læringsarenaen i april. Da er temaet helselogistikk.