HELSENORGE

En travel høst i forprosjektet for OUS i Livsvitenskapsbygget

Det pågår intensive medvirkningsprosesser for de OUS-ansatte som skal inn i det nye Livsvitenskapsbygget. Denne høsten har handlet om forprosjekt, hvor blant annet alle funksjoner skal plasseres.

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget 

Livsvitenskapsbygget. Skisse: Ratio arkitekter/KVANT-1

En travel høst i forprosjektet

Det har vært en travel høst i programmet «OUS i Livsvitenskapsbygget», spesielt for de ansatte som bidrar i medvirkningsprosessene. Det som nå pågår er forprosjekt/detaljprosjekt, en fase som Statsbygg kaller programmeringsfase. Alle funksjoner, utstyr og infrastrukturbehov i alle rom skal programmeres, og etter planen skal denne fasen være ferdig i midten av mars.

I forhold til andre sykehusprosjekter er denne fasen intensivert, og dette er fordi OUS kom inn i prosjektet senere enn UiO. Mens det nå er satt av 5-6 måneder til programmeringsfasen, ville det normalt sett vært satt av rundt ett år til å forankre forslag og løsninger.

 

Klinikkleder Andreas Matussek. Foto: Lars Petter Devik

Klinikkleder Andreas Matussek. Foto: Lars Petter Devik

- Vi har heldigvis fått litt utsettelser på enkelte frister da prosjektet er noe forsinket, men det betyr ikke at det er lav aktivitet hos oss. Vi bruker nå tiden godt for å finne gode løsninger for fremtiden både innen diagnostikk og forskning, sier klinikkleder Andreas Matussek. 


En fantastisk mulighet for klinikken

Det planlegges for fremtiden, og det kan være utfordrende å både se sambruksmuligheter på tvers av dagens avdeling og hvordan en skal arbeide i fremtiden. For eksempel er det noe uklart hvor stor plass nye automatiserte systemer med flere båndløsninger og nytt utstyr vil kreve. 

Medvirkningsarbeidet pågår for fullt, og det er ti medvirkningsgrupper involvert på alle rom. Det er også møter med Statsbygg og prosjekteringsgruppen for å se på planskisser og få plassert alle rom i henhold til arbeidsflyt, samt utstyr på alle rom for å sikre at rommene er store nok. Det er intensiv medvirkning fra klinikken, som også har interne møter før Statsbyggmøtene. Noen grupper har også ekstra arbeidsmøter med Statsbygg for å få alt på plass.

 

Arealkoordinator Hanne Akselsen. Foto: Lars Petter Devik

Arealkoordinator Hanne Akselsen. Foto: Lars Petter Devik

- Jeg er imponert over alt engasjement blant våre ansatte som gjør at klinikken evner å levere på fristene som vi får fra Statsbygg. Dette er en fantastisk mulighet for klinikken å komme inn i nye, moderne bygg mye tidligere enn opprinnelig skissert. Vi er nå godt i gang med å se på hvordan vi kan utnytte lab og kontorarealene på en best mulig måte slik at vi får god arbeidsflyt i funksjonelle arealer, sier klinikkens arealkoordinator Hanne Akselsen. 


 

 

Nærmer seg detaljprosjektering

Etter denne programmeringsfasen, trolig fra rundt februar neste år, fryses underlagene og Statsbygg prosjekterer løsninger i henhold til de planskisser og det utstyret som er programmert. Neste fase blir detaljprosjektering med lavere grad av medvirkning, hvor Statsbygg kontakter brukerne som rådgivere dersom de har spørsmål til de planlagte løsningene.

 

Fakta om Livsvitenskapsbygget:

Livsvitenskapsbygget er et nybygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. OUS skal disponere rundt 1/3 av bygget, og UiO resterende 2/3. Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS utgjør det største fagmiljøet i Norge innen helserettet laboratorievirksomhet, og har et nært samarbeid med UiO. Livsvitenskapsbygget gjør en samlokalisering rundt felles teknologi og utstyr mulig, som vil bidra til større kapasitet og møte fremtidens behov for avansert diagnostikk.