HELSENORGE

Farmasitun

Konseptet: Farmasitun er lokalene hvor Sykehusapotekets farmasøyter og apotekteknikere hånderer legemidler. Farmasitun blir et tilskudd til medisinrom i avdelingene, og tar over deler av legemiddelhåndteringen.  

Derfor er de​t bra 

Sykepleiere slipper å forberede legemidler. Når utblanding og tilberedning av legemidler foregår i tilpassede lokaler,  skjermet fra den hektiske hverdagen i sykehusets avdelinger, reduseres risikoen for feil i medikamenthåndtering og øker dermed kvaliteten på pasientbehandlingen i OUS.

Vi får økt levetid på legemidler som følge av bedre hygiene. Felles lagring av legemidler gir økt kontroll og bedre planlegging som reduserer svinn og kassasjon. 

Farmasitun bidrar til at farmasøytisk kompetanse blir lettere tilgjengelig for faggrupper i sykehuset. 

Slik funge​​rer det 

Farmasitunet bemannes av personell fra sykehusapoteket. Sykepleiere kan arbeide i lokalene. Det vil foregå opplæring og resertifisering av sykepleiere i legemiddelhåndtering i farmasitun.  

Minst ett farmasitun på Nye Aker og ett på Nye Rikshospitalet vil være døgnåpent. Apotekpersonalet har en rådgivende funksjon.  

​Slik påvirker det planlegging av n​​ye bygg 

Å sette av egne ressurser til utblanding av medisiner frigjør kapasitet og plass i den enkelte avdeling, og avlaster blant annet sykepleiere i en travel hverdag. 

Det skal være farmasitun i sengeområder, poliklinikk, operasjon, intensiv og akuttmottak. Vi trenger ikke lokaler til å forberede legemidler andre steder i sykehuset.  

Det blir syv farmasitun på Rikshospitlaet og åtte farmasitun på Aker. Det blir medisinnisjer i hvert døgn-/funksjonsområde

Medisinrom i den enkelte avdeling blir lager for akutte legemidler, basislegemidler, endoser og halvfabrikata.

Mer om dette​​​

​​Oslo universitetssykehus HF og Sykehusapotekene HF utarbeidet i juni 2018 en rapport som anbefaler en forsyningsmodell med lukket legemiddelsløyfe til alle enheter i OUS «Framtidens OUS Legemiddelhåndtering». Rapporten anbefaler at legemiddelforsyningen til alle OUS HF-enheter skjer fra et samlokalisert sykehusapotek på Aker med en satellitt på Gaustad. Rapporten foreslår å etablere farmasitun i sengeområder, poliklinikk, operasjon, intensiv og akuttmottak.  

Farmasitunets hensikt er å øke kvaliteten og pasientsikkerheten knyttet til legemiddelhåndtering. Farmasitunet bemannes av sykehusapoteket og sikrer kvalitet i tilberedningsprosessen av legemidler, effektiv legemiddellogistikk, rådgivning og klinisk farmasi.  

Farmasitun er betegnelse på et lokale i sykehuset hvor det blir utført spesialiserte legemiddelhåndteringsoppgaver i sykehuset.  

I farmasitunet forbereder apotekpersonalet legemidler til pasientene fremfor at sykepleierne utfører disse oppgavene i funksjonsområdene. Apotekpersonalet tilbereder, kontrollerer og klargjør legemidler i skjermede lokaler med høy hygienisk standard, som blant annet øker holdbarheten for legemiddelet. 

For å sikre effektiv drift av farmasitun vil automasjon av manuelle arbeidsprosesser være en nøkkelfaktor. I tillegg er det et stort behov for å øke tilgangen (og bruken) av bruksklare legemiddelprodukter. Disse kan produseres av industrien eller forberedes i sykehusapotek. Begge disse elementene må det jobbes videre med i årene som kommer.  

Farmasitunet bemannes av personell fra sykehusapoteket etter avtale med sykehuset. Sykepleierne vil ha tilgang til farmasitun og kan arbeide i lokalene. Blant annet vil resertifisering og opplæring av sykepleiere i legemiddelhåndtering være en viktig oppgave som håndteres i farmasitun.  

En annen fordel med farmasitun er felles lagring av legemidler. Dette gir økt kontroll på kostbare legemidler og gode rutiner for planlegging som både reduserer svinn og kassasjon. 

Minst ett farmasitun vil være døgnåpent og driftes ut over normale åpningstider for apotek i de nye sykehusbyggene på Aker og Rikshospitalet. Apotekpersonalet har også en rådgivende funksjon som vil videreføres i farmasitunkonseptet.  ​

Pilot på Ra​diumhos​​pitalet 


Farmasitunkonseptet er en del OUS prosjektet Innføring av farmasitun. I 2022 ble konseptet utprøvd i en pilot på Radiumhospitalet. Hovedfokuset i piloten er å klargjøre legemidler til den enkelte pasient mer effektivt med økt pasientsikkerhet og økt kontroll på legemiddellagrene. Det har vært en utprøving av til dels nye arbeidsprosesser for legemiddelhåndtering i og mellom sykehus og sykehusapotek. Piloten har gitt gevinster i form av økt kvalitet og i noen grad også frigjort tid i klinikkene, samt mange gode og nyttige erfaringer.  

Sluttrapport for piloten, sammen med tidligere konseptutredninger for farmasitun, danner grunnlag for videre utvikling av farmasitun i OUS. 

Veien ​videre 

OUS prosjektet Innføring av farmasitun vil i løpet av 2023 se videre på tjenestetilbud, arbeidsprosesser og forretningsmodeller samt planlegge bredding av farmasitun i eksisterende bygninger på OUS.   

Nye Aker og Nye Rikshospitalet er planlagt med henholdsvis 8 og 7 farmasitun. Videre drift og etablering av nye farmasitun er derfor viktig de nærmeste årene for å fortsette å høste erfaringer og for å lære opp ansatte i OUS i de nye måtene å arbeide på.  

For lykkes med lukket legemiddelsløyfe og farmasitun er det nødvendig å jobbe langs tre akser videre: 
  • Høste erfaringer med oppgavedeling knyttet til legemiddelhåndtering.
  • Ta i bruk ny teknologi og automasjon, som for eksempel automatisert sammenstilling av legemidler.
  • Markedsdialog med legemiddelindustrien for å øke tilgangen til bruksklare legemidler.
Fant du det du lette etter?