HELSENORGE

Farmasitunet på Radiumhospitalet har åpnet

25. april åpnet farmasitunet på Radiumhospitalet – en pilot som skal vare ut 2022, med mulighet for forlengelse. Her jobber ansatte fra Sykehusapoteket med legemiddeloppgaver, inkludert tilberedning av legemidler for fire enheter på Radiumhospitalet. Hensikten er å utvikle nye arbeidsprosesser for både økt pasientsikkerhet, frigjøre tid for klinisk helsepersonell og bedre kontroll av lokale legemiddelbeholdninger. 

Bilde av ansatte fra Sykehusapotekene HF

Naser Said og Renas Azad Hasan (i bakgrunnen) fra Sykehusapotekene HF. Utblandingen foregår i et lukket rom, og ferdigpakkede produkter med etiketter legges i bokser i skapet på veggen. Dette kan åpnes på begge sider.

Oslo universitetssykehus HF og Sykehusapotekene HF utarbeidet i juni 2018 en rapport som anbefaler en forsyningsmodell med lukket legemiddelsløyfe til alle enheter i OUS (Framtidens OUS Legemiddelhåndtering pdf, 2018). Rapporten foreslo å etablere farmasitun i sengeområder, intensivområder og barneområder, hvor det normalt er høy andel av tilberedning. 

Tanken om farmasitun har blitt videreutviklet siden 2017 av initiativtakere fra Sykehusapotekene HF og Oslo universitetssykehus HF. Pilotprosjektet ble besluttet gjennomført av OUS i 2021, og aktiv drift ble startet i april 2022. Piloten kjøres som et prosjekt i porteføljen "Utvikling av OUS". 

Irene Sunnvoll

Irene Sunnvoll

Allerede nå er det stor interesse fra andre helseforetak i Norge, fra flere regioner som enten skal bygge nye sykehusbygg eller jobber med utvikling av legemiddelhåndteringen i eget sykehus. 

- Det er utrolig spennende og motiverende å få jobbe med fremtidens legemiddelhåndtering. I piloten er jeg spent på de erfaringene vi vil gjøre oss, og om piloten vil klare å verifisere de nyttene vi forventer, til tross for at vi i dag mangler elektroniske bestillings- og lagerstyringssystemer og automater, som gjør flere av prosessene manuelle, sier prosjektleder i Sykehusapotekene Irene Sunnvoll. 

Hva er egentlig farmasitun?

Farmasitun blir et tilskudd til medisinrom eller lege​middelnisjer i avdelingene, og deler av legemiddelhåndteringen overføres til farmasitunet. Medisinrom i den enkelte avdeling skal i hovedsak fungere som et lager for akutte legemidler, basislegemidler, endoser og halvfabrikata. Ved å flytte oppgaver som blanding av legemidler ut av avdelingene, frigjøres tid for ansatte. 

Vi kaller farmasitun et konsept – noe som beskriver nye måter å jobbe på rundt et aktuelt område. Farmasitunet skal øke profesjonaliseringen av legemiddelhåndtering i sykehus ved å tilføre farmasøytisk ekspertise, samt frigjøre tid for sykepleiere som kan brukes til mer pasientnært arbeid. 

Egne forsyningsmedarbeidere sørger for at de ferdige produktene leveres der hvor de skal. Derfor må farmasitun-konseptet også ses i sammenheng med de andre konseptene​ som planlegges inn i nye sykehusbygg. ​

Bilde av de tre prosjektlederne fra OUS og Sykehusapotekene

Prosjektlederne for farmasitun-piloten. Fra venstre: Anett Bjørhovde (Sykehusapotekene HF), Anne Grønstad (OUS HF) og Irene Sunnvoll (Sykehusapotekene HF)

Økt pasientsikkerhet gjennom bedre fasiliteter

​Anne Grønstad, prosjektleder i OUS, understreker at økt pasientsikkerhet ikke har å gjøre med mistro mot sykepleiernes evner, men rett og slett miljøet hvor legemiddelhåndteringen foregår.

- I farmasitunet får de apotekansatte jobbe uten forstyrrelser, i motsetning til den hektiske hverdagen i avdelingene, hvor en gjerne blir bedt om dobbeltsignering, at alarmen eller telefonen ringer, og i det hele tatt trafikk inn og ut av medisinrommet. At legemidlene klargjøres i egnede, skjermede lokaler styrker dermed pasientsikkerheten ved å minimere risikoen for at det gjøres feil, sier hun.

​De apotekansatte som jobber i farmasitunet er glade for muligheten til å teste ut noe nytt og gjøre viktige erfaringer for fremtidens legemiddelhåndtering i sykehus. De forteller at de allerede har fått mange gode tilbakemeldinger fra sykepleierne de bistår. 

Ansatte i Sykehusapotekene HF

Apotekansatte Anniken Oline Lilleengen og Renas Azad Hasan

- Med farmasitun får vi enda tettere kontakt med kollegaene på sykehuset. Vi har særlig mye kontakt med sykepleiere, og dette er både givende og ikke minst hyggelig. Tilbakemeldingene vi har fått så langt er at vi avlaster dem med tilberedningene vi gjør, og det er vi glade for å høre. Flere har sagt at de håper farmasitunet har kommet for å bli, sier Anniken Oline Lilleengen. 

Overføring av lokale lagre

I tillegg til utblanding av legemidler, har farmasitunet samlet inn preparater som ikke inngår i basislistene til de tilknyttede enhetene, men som de har hatt liggende på sine respektive medisinrom. Irene Sunnvoll fra Sykehusapotekene forteller gjerne hvorfor dette er hensiktsmessig både økonomisk og praktisk. 

- Alle avdelinger skal ha basislagre med nødvendige legemidler tilgjengelige. Dette skal de også få ha fremover. Det vi i farmasitunet har gjort er å gå gjennom de lokale lagrene og ta ut legemidler som ikke tilhører basislagrene – dette er for eksempel legemidler de har bestilt til en enkelt pasient, og som blir liggende over tid. Legemidler som brukes sjelden, settes gjerne vekk i en skuff, og holdbarhetsdatoen nærmer seg jo litt for hver dag. 

Sunnvoll påpeker at andre avdelinger i nærheten gjerne bestiller det samme legemidlet uten å vite at det finnes hos naboavdelingen. På sikt vil lageret i farmasitunet kunne spare avdelingene for både tidsbruk, penger og ventetid. 

- Ved å oppbevare mange av disse litt mindre vanlige legemidlene i farmasitunet sikrer vi at det ikke bestilles unødvendige mengder som til slutt går ut på dato. Sykepleierne kan bare ringe oss og spørre om vi har legemiddelet de trenger. Sykehuset får bedre lagerkontroll, avdelingene sparer plass og slipper kostnadene som følger med bestilling og levering, samt at de kan komme og hente her når de trenger det, uten å måtte vente på at det skal leveres fra apotek. Det er veldig mange gevinster med denne typen felleslager, oppsummerer hun. 

Farmasitunets legemiddellager

Farmasitunets legemiddellager som avdelinger kan bestille fra

Ser mange nye muligheter

Nå skal piloten på Radiumhospitalet teste ut sine løsninger og gjøre nyttige erfaringer for fremtidens legemiddelhåndtering i sykehus. Etter planen skal piloten holde på til desember 2022, men Sunnvoll utelukker ikke at perioden forlenges. 

- Vi må nesten se hvordan piloten går, og om vi i desember 2022 synes vi har fått testet konseptet i stor nok grad. Dette er et arbeid hvor vi hele tiden både lærer noe nytt og ser nye muligheter. Kanskje vi skal inkludere flere legemidler i piloten eller teste ut andre legemiddelhåndteringsoppgaver – vi får se hvordan fremdriften blir, helt enkelt.

Fire enheter fra tre klinikker er i dag tilknyttet farmasitunet, og får bistand med utblanding av en liste med legemidler. Listen er delt inn i fire faser, og etter rundt en måneds drift er det nå tid for innføring av fase to. Foreløpig er det rundt ti preparater på listen som farmasitunet bistår med, og når alle fire faser er iverksatt er planen å bistå med klargjøring av rundt tyve legemidler. Sunnvoll utelukker ikke at også flere legemidler kommer på listen.

- Jeg tror vi har kapasitet til å levere flere legemidler klare til bruk, men det må blant annet vurderes hvilken holdbarhet et legemiddel har etter utblanding, påpeker hun.

Videre planer for farmasitun

Farmasitunet på Radiumhospitalet er i dag åpent fra kl. 0830-1530. Det betyr at de kan blande ut legemidler til bruk for kommende døgn. Legemidler utblandet på farmasitun har maksimalt 24 timers holdbarhet, og innen den tid skal også legemidlet være ferdig administrert til pasient. 

Anett Bjørhovde

Anett Bjørhovde

​Anett Bjørhovde fra Sykehusapotekene utelukker ikke at åpningstidene utvides på et senere tidspunkt.

​- I pilotperioden har farmasitunet begrenset åpningstid og tilgjengelighet, men vi ser for oss at det kan være aktuelt å utvide åpningstiden etter sykehusets behov, dersom farmasitunet blir videreført ved Radiumhospitalet etter pilotperioden. 

- Vi håper også å få testet ut farmasitun i eksisterende Rikshospital, for å videreutvikle konseptet og driftsprosessene og få enda mer erfaring, før konseptet eventuelt realiseres, sier hun.​

Farmasitun legges til grunn i forprosjektene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, og i denne fasen planlegges det for 16 farmasitun totalt i de nye sykehusene. Minst ett av farmasitunene eller lokalt produksjonsapotek på hver lokalisasjon forutsettes døgnbemannet når disse to sykehusene står klare i 2030. 

Programleder for Nye Aker, Sigrid Rannem, er spent på erfaringene fra piloten på Radiumhospitalet. ​

Sigrid Rannem

Sigrid Rannem

​- Farmasitun er et viktig tiltak i nye sykehus for å redusere antall legemiddelavvik. En komplett kjede for sikrere legemiddelhåndtering består av mange ledd, og er sammensatt av både farmasitun og flere konsepter. 

Rannem forklarer: - Forhåpentligvis vil disse gi forbedringer på mange områder i sykehuset, som oppgaveglidning, automatisering og robotisering, økt bruk av halvfabrikata og redusert svinn.  Summen av disse konseptene vil bidra til å redusere effekten av den varslede sykepleiermangelen i årene som kommer. 

- Konseptene er prøvd ut eller i bruk ulike steder i Norge eller Europa, men OUS er så vidt vi kjenner til det første sykehuset som planlegger å ta i bruk alle i en samlet kjede, sier hun. 


Har du spørsmål om farmasitun?

Onsdag 22. juni stiller Anett Bjørhovde og Anne Grønstad i kantinen i niende etasje på Radiumhospitalet fra kl. 11-12. De svarer på alle spørsmål om farmasitun, og forteller gjerne mer om hvilke erfaringer de håper å gjøre seg fremover. 

Se også foredrag om farmasitun her og webinar her.


Bilde fra markering

Prosjektlederne inviterte til en forsinket markering av oppstart for piloten. Etter fire ukers drift var det på tide med kake.