HELSENORGE

Føde- og barseltilbud i nye sykehus

Det blir rundt 5000 fødsler på Nye Aker og rundt 5000 fødsler på Nye Rikshospitalet. Alle fødende skal få et tilrettelagt tilbud ut fra egne ønsker og behov.  

illustrasjon fødende og personell i skisse av fødestue

​Dagens tilbud  

Fødetilbudet i Norge er blant verdens beste. Fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus er landets største og har i dag enheter på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Fødselsforløpet støttes med de tiltak som er nødvendig, styrt av både pasientens ønsker og det medisinske behovet.  

Dagens utfordringer  

  

Areal og pasientsløyfer  

Dagens arealer er gode, men ikke optimale. I nye sykehus vil alle døgnsenger bli enerom. Barselkvinner får enerom og alle rom med observasjonssenger får soveplass for pårørende. 
I dag blir den fødende flyttet rundt – fra mottaksrom, til fødestue og videre til barselavdeling eller barselhotell. I nye bygg ønsker vi at helsepersonellet i større grad skal forflytte seg til den fødende.  
I dag har vi 47 nyfødtintensivplasser fordelt på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Dette er for lite for å møte befolkningsveksten og kapasiteten for behandling av nyfødte blir derfor økt i Nye OUS. 
  

Kompetanse  

Jordmødre har blitt en knapp ressurs i landet, og det er nå vanskeligere enn tidligere å rekruttere jordmødre til fødeavdelingene i Norge. Statistisk sentralbyrå fremskriver tilbud og etterspørsel av jordmødre, og varsler en underdekning på omkring 700 jordmorårsverk frem mot 2035.   
  

Behov  

Med økende medisinsk kunnskap stiller vi høyere krav til god fødselsomsorg. Sårbare nyfødte som trenger ro behandles i dag på store åpne stuer. Det er medisinsk forsvarlig, men gir ikke optimale rammer.  
  

Igangsetting av fødsel 

Fødeavdelingene i landet opplever at flere kvinner har økt behov for oppfølging i svangerskapet. I Norge ser vi en økning i antall igangsettinger (induksjoner) av fødsler. En induksjonspasient krever mer, både av oppfølging og behandling. Liggetiden fra innleggelse til utskrivelse i snitt er ett døgn lenger sammenliknet med de kvinnene som føder spontant. Denne voksende pasientgruppen krever økt kompetanse, økte ressurser og økt bemanning.   
  

Nye Aker og Nye Rikshospitalet  

Vi planlegger fødeseksjoner både på Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Et sentralt mål ved planleggingen av fødetilbudet i nye sykehusbygg er at alle fødende skal få et tilrettelagt tilbud ut fra egne ønsker og behov.  

  
Fødeavdelingen som i dag er på Rikshospitalet og Ullevål sykehus skal bli to like store enheter på Nye Rikshospitalet og Nye Aker. Begge sykehus skal være lokalsykehus for Oslos befolkning. Nye Rikshospitalet skal i tillegg ha regionale og nasjonale behandlingstilbud.  

Oslo Universitetssykehus har landets største fødeavdeling og står for nesten en femtedel av alle fødslene i Norge. Til grunn for planene og arealene som OUS er tildelt, ligger Statistisk sentralbyrå sine befolkningsframskrivinger. I 2030 vil vi ha rundt 10.000 fødsler i året, fordelt med 5000 fødsler på Nye Rikshospitalet og 5000 på Nye Aker.   
  
  

Kompetanse  

Avdelingsleder ved Fødeavdelingen, Miriam Kim Nyberg, oppsummerer hvordan fødetilbudet vil endre seg i nye bygg: 
  
– Vi vet ikke hvordan tilgangen på jordmødre vil være i 2030, men vi må planlegge for at tilgangen på kompetanse kan være utfordrende. For at vi skal ha en robust fødeavdeling i fremtiden må vi sørge for at den er fleksibel slik at vi til enhver tid kan sikre at brukerne våre får et godt, trygt og individuelt tilpasset tilbud, sier Nyberg.

Areal og pasientsløyfer  

Døgnsenger, observasjonssenger, poliklinikkareal og fødestuer blir plassert hensiktsmessig i forhold til hverandre. Det blir opp til Fødeavdelingen framover å planlegge bruken av arealene på best mulig måte.. Fødeavdelingen må lage gode pasientsløyfer – som sikrer at pasientene blir ivaretatt – og at de får et tilrettelagt tilbud ut fra egne ønsker og medisinske behov. 
  
- Barselavdelingene i nye sykehus er dimensjonerte for at alle fødende kan ha opphold så lenge de har behov for. Tidlig hjemreise er valgfritt og det er ikke lagt opp til at noen må reise tidlig hjem. Fødeavdelingen skal ha et differensiert tilbud og barseloppholdet skal skreddersys ønsket og behovet til hver enkelt kvinne. Det er lagt opp til et samarbeid med kommunen for å få på plass et tilbud til kvinner som ønsker å reise hjem innen 24 timer etter fødselen, der alle kontroller og undersøkelser av både mor og barn ivaretas, sier Nyberg.  
  

Nye sykehus basert på fagpersoners anbefalinger  

illustrasjon resepsjonsområde og sittegruppe

I 2018 ble rammene lagt av Helse Sør Øst RHF. Sammen har vi planlagt for å oppnå best mulig utnyttelse av arealet. Vi har fått til mye, men har også landet på noen kompromisser av ulike årsaker som er beskrevet under.   
  

Nyfødtintensiv- det store dilemmaet   

Høyrisiko-gravide og for tidlig fødte barn før svangerskapsuke 32 skal behandles ved  Nye Rikshospitalet. Fødslene vil derfor selekteres slik at Nye Aker totalt sett får en friskere fødepopulasjon.  
  
I mange år har fagmiljøet kjempet for et eget barne- og ungdomssykehus. Fordelene med dette er et sterkere fagmiljø og bedre tilbud både til barn, ungdom og premature. Et barne- og ungdomssenter er nå planlagt og vil være ferdig på Rikshospitalet i 2031.   
  

Nye Aker

På Nye Aker sykehus vil nyfødtavdelingen være plassert i 4. etasje. Fødeavdelingen vil ligge like under nyfødtavdelingen med god tilgjengelighet både med akuttheis og trapp.  Avdelingen vil ha 8 intensivplasser, 6 familierom, 3 kontaktsmitteisolater og et luftsmitteisolat, totalt 18 plasser.  Alle intensivplasser vil ha overnatting for foreldre i rom direkte tilknyttet intensivrommet, mens barn i en mer stabil fase vil være samlet med foreldrene i et familierom. Nye Aker vil være et lokalsykehus for Oslos befolkning, og avdelingen vil ivareta syke nyfødte barn som trenger pustestøtte, behandling for infeksjoner og gulsott. Nyfødte barn med behov for avansert intensivbehandling vil bli overflyttet avdelingen på Nye Rikshospitalet for videre behandling.  
  

Nye Rikshospitalet

På Nye Rikshospitalet vil avdelingen være plassert på plan 6 i J-bygget. To akuttheiser forbinder avdelingen med fødeavdelinger i etasjen over, og med operasjon på plan 3 og 4 i J-bygget. Avdelingen vil ha 10 familierom, og 32 intensivrom med egne overnattingsrom for foreldre.

Flere av intensivrommene vil være luft- og kontaktsmitteisolater. Egne oppholdsrom for pårørende, samtalerom, seremonirom, samt melkekjøkken er planlagt i avdelingen. Det er i tillegg arealer for universitetet og kontorplasser på etasjen for nyfødtintensiv. Avdelingen vil ha lokalfunksjon for syke nyfødte barn i Oslo, i tillegg til et regionalt ansvar for de minste premature barna og nyfødtkirurgi. 

Nyfødtintensiv på Nye Rikshospitalet vil som i dag ha et nasjonalt ansvar for barn med medfødte hjertefeil og nyfødte barn med behov for dialyse.  Overlege Siv Fredly forklarer:  
– Nyfødtmiljøet hadde et mål og et stort ønske om å samle seksjonene som nå er lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet i én avdeling. Dette for å samle fagmiljøet, og for å slippe transporter mellom avdelingene. Når fødende nå blir delt mellom Aker og Rikshospitalet, må man nødvendigvis ha et tilbud til de nyfødte barna. Derav nyfødtavdelingen på Aker, sier Fredly.   

Fredly sier det er uhensiktsmessig å drive to store intensivavdelinger
 – Å drifte to store intensivavdelinger på Aker og Rikshospitalet er ikke hensiktsmessig. Vi har derfor valgt å selektere risikofødsler til Rikshospitalet, og ha lavrisikofødsler på Aker. Det vil si at nyfødte barn over 32 uker, infeksjoner, gulsott og lignende tilstander vil bli behandlet på Aker, mens premature under 32 uker, og nyfødte med behov for intensivbehandling vil behandles på Rikshospitalet. Dette vil til en viss grad føre til transporter også nå (m.a. asfyksier fra Aker), men forhåpentligvis i mindre grad. For syke nyfødte er transport svært ugunstig. For fagmiljøet er det en stor fordel å være samlet da man har litt ulik spisskompetanse.   
 – Nyfødte under 32 uker og alvorlig syke nyfødte har behov for et miljø med barnekirurger, hjertekirurger, barnehjerteleger, barneanestesi, barneradiologi i nærheten. Vi hadde ønsket oss at alle syke nyfødte ble lagt til RH, med barneavdeling og alle tilleggsfunksjonene som dermed hører til. Familiene og eventuelle søsken vil også dra nytte av at Nyfødtintensiv; RH, er lagt til et miljø som passer barn og barnefamilier i større grad enn på Aker, sier Fredly.  
  

Antall fødestuer vil øke


Abelone Bidstrup, konstituert seksjonsleder, som har vært gruppeleder for medvirkningsgruppen for Fødeavdelingen Nye Aker, forklarer:    
– Da medvirkningsprosessen startet, var gruppen omforent om at Fødeavdelingene på Nye Rikshospitalet og Nye Aker var planlagt med for få fødestuer. Det var ikke areal til å få flere fødestuer. Vi var på befaring på Haukeland som også bygger nytt sykehus, og fikk se deres multifunksjonsrom. Kvinneklinikken startet en prosess med å synliggjøre at det var behov for flere fødestuer i det nye sykehuset. Nye Ous formidlet dette til HSØ som videre behandlet forespørselen og ga aksept for å omgjøre areal fra tre døgnsenger til multifunksjonsrom på hver lokalisasjon. 
Dermed kan vi øke med tre fødestuer ved behov. Multifunksjonsrom er fleksible rom som kan brukes som fødestue, men også av kvinner som trenger ekstra overvåking uten å være i fødsel. Disse rommene har en nedfellbar seng for ledsager, slik at de ​kan benyttes både før, under og etter fødsel. Familien kan være sammen hele tiden, før en eventuell tidlig hjemreise, og bidrar til kontinuitet innen fødselsomsorgen.  
  

Fikk alt på ett plan på Aker  

Med utgangspunkt i de rammene som ble satt i 2018 er Bidstrup spesielt fornøyd med at vi har fått til å samle nær sagt alt på ett plan med én inngang. 
- På Nye Aker får fødekvinner egen inngang med korttidsparkeringsplasser ved akuttmottaket. Der kommer de rett opp i egen heis til føde-gyn mottaket i tredje etasje. På samme plan, og i umiddelbar nærhet, ligger observasjonspost for gravide og fødeenheten. Fødeavdelingen er plassert med tanke på nærhet til viktige støttefunksjoner som nyfødtavdelingen i etasjen over og operasjonsavdelingen i etasjen under. Kvinnene vil raskt kunne fraktes til operasjonsstue via en egen akuttheis kun til bruk for føden, sier Bidstrup.   
  

Samlet poliklinikk på Aker  

Bidstrup er fornøyd med at svangerskapspoliklinikken og gynekologisk poliklinikk ligger samlet i samme etasje. 
- Kvinnene kommer dit via hovedinngangen. Samtidig er veien kort fra svangerskapspoliklinikken til fødeenheten hvis en akutt hendelse skulle inntreffe. Denne samlokaliseringen av all aktivitet setter pasienten i fokus, og det er vi som flytter oss med pasienten, sier Bidstrup.   
  

Lystgass  

Bidstrup fremhever at gruppen er svært fornøyde med å ha fått uttak for lystgass på alle fødestuer. 
- Videre får mange fødestuer badekar. Fødestuene planlegges også slik at det skal være mulig å koble opp asfyksibord for «bedside» behandling av nyfødte, sier Bidstrup.  
  

Fortsatt arbeid igjen  

Det gjenstår fortsatt arbeid i delprosjektene som nå er på trappene. 
- Vi bør allerede nå begynne å planlegge hvordan Fødeavdelingen i Nye OUS skal driftes når den er ferdig. Strukturelt sett blir det veldig forskjellig fra i dag. Vi går fra flere separate enheter fordelt på flere etasjer, til alt samlet på ett plan, sier Bidstrup.  
  

Enerom til alle  

Alle døgnrom blir enerom og skal ha plass til ledsager med nedfellbar seng. Det vil også tilbys rom der man sammen med sin partner kan tilbringe hele fødselsforløpet – fra tiden før aktiv fødsel, i fødselen og ut barseltiden. Fødestuene vil også være utstyrt for medisinsk smertelindring og for å gjennomføre aktive behandlingstiltak om det skulle bli nødvendig.  
  

Differensiert fødselstilbud  

Seks av fødestuene på Nye Aker og seks av fødestuene på Nye Rikshospitalet får badekar. I disse fødestuene vil man kunne gjennomføre en vannfødsel. Vi planlegger fortsatt å gi fødekvinner et differensiert fødselstilbud. Sykehuset skal fortsatt gi kvinner individuelt tilpasset tilbud. Nye bygg og bedre fasiliteter med mer fleksible løsninger vil bedre forholdene for fødende og deres partnere når Nye OUS står klar.  
  
Jordmor på ABC, Elisabeth Grimsrud, som har deltatt i medvirkningsarbeidet, ønsket å få endret mer i tråd med slik vi driver dagens ABC.  
 - Mulighet for påvirkning har vært begrenset da rammene allerede var satt ved oppstart. Det er flott at de vanlige fødestuene blir nye, større og finere. Etter fødsel vil kvinnene flyttes til en avdeling for barsel hvor det er enerom.  Nye Aker sykehus får en stor fødeavdeling mot tre som vi har hatt på Ullevål. Vi ønsket i utgangspunktet tre enheter med differensiering i patologi, normale fødsler med smertelindring mm og opprettholde ABC-enheten.  Nye Aker vil samle kvinner fra uke 32 og personalet vil gå på tvers mellom de ulike oppgavene i avdelingen. ABC med sin kontinuitetsmodell blir nedlagt, men erstattes med flere badekar. Det mener vi ikke er bra nok. ABC bør utvides ikke legges ned, sier Grimsrud.