HELSENORGE

Forsyningsmedarbeider

Logistikk er en sentral del av de fleste prosesser i både dagens og fremtidens sykehus. For å sikre bedre og mer effektiv logistikk planlegger Oslo Sykehusservice (OSS) å innføre egne forsyningsmedarbeidere i OUS. Hensikten med dette er både å frigjøre ressurser til pasientrettet arbeid og å heve kvaliteten på logistikkarbeidet.

Illustrasjon 

I dagens sykehus løses mange logistikkoppgaver av klinisk personell, og dette medfører ofte redusert tid til klinisk arbeid og utfordringer med å oppnå gode logistikkløsninger på tvers av avdelinger.

Våre nye sykehus skal ha effektiv, sikker og funksjonell logistikk, og dette oppnås blant annet gjennom dedikert logistikkpersonell; forsyningsmedarbeidere. Egne forsyningsmedarbeidere styrker logistikkarbeidet i hele kjeden, fra Vare- og distribusjonssentralen (VDS), som er sykehusets mottak av varer, og helt ut til de ulike avdelinger og enheter.

Forsyningsmedarbeiderne får ansvaret for å sikre adekvat vareforsyning til enhetene; herunder bestillinger, varemottak, etterfylling og vedlikehold av lagre, optimalisering av sortiment samt retur- og emballasjehåndtering. ​

De første forsyningsmedarbeiderne planlegges innført i OUS allerede første halvår 2022. Ved at logistikkoppgaver ivaretas av logistikkpersonell forventes det bedre kontroll på varer, bedre vareflyt innenfor holdbarheten til varen(e) og økt bestillingskvalitet og presisjon.

Mer informasjon:

OSS innfører forsyningsmedarbeidere (OUS Intranett, 2022)

Våre nye logistikkeksperter - Forsyningsmedarbeidere (OUS, 2022)

Logistikk- og forsyningskonsept

Link til relaterte konsepter:

Automated Guided Vehicle (AGV)

Fant du det du lette etter?