HELSENORGE

Forsterket medvirkning for samling av psykisk helse og avhengighet på Aker

Klinikk for psykisk helse og avhengighet (KPHA) har i rapport reist spørsmål ved en del forhold rundt planlagte arealer på Nye Aker, særlig med tanke på støy, ekspansjonsmuligheter og utearealer.

Bilde fra arbeidsgruppemøte

Samling i september for arbeidsgruppen Forsterket medvirkning i KPHA Aker. Foto: OUS.

Bakgrunnen for dette er arbeid med organisasjonsutvikling i klinikken om overordnet funksjonsplassering på Aker, Ila, Nydalen DPS og OUS Mortensrud og påfølgende behandling i klinikkens ledermøte 14. juni.

Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth har satt ned en arbeidsgruppe som i høst skal se videre på de forholdene det er pekt på, og se etter løsninger for et godt faglig tilbud innenfor rammene av prosjektet. Arbeidsgruppen skal bidra til forsterket medvirkning i forprosjektet for Aker, og har deltakere fra klinikkens avdelingsledere, direktørens staber, Nye OUS, tillitsvalgte og vernetjeneste i tillegg til brukerrepresentant. Arbeidsgruppen kalles Forsterket medvirkningsgruppe KPHA Aker, og ledes av Nina Fosen.

Portrettfoto Nina Fosen

Nina Fosen leder arbeidsgruppen for forsterket medvirkning. Foto: OUS.

Arbeidsgruppen har fått en todelt oppgave der den ene delen er å vurdere spesifiserte forhold knyttet til den fysiske utformingen av Aker. Dette er et arbeid det også vil jobbes med i de ordinære medvirkningsgruppene i Forprosjekt for Nye Aker. Arbeidsgruppen har derfor ingen egen leveranse knyttet til denne delen av oppgaven, men bidrar i de ordinære samhandlingsprosessene med HSØ PO (prosjektorganisasjon). Informasjon som innhentes på dette området vil bli spilt inn til og behandlet i de etablerte medvirkningsgruppene i planlagte møter i uke 44.

Den andre delen av oppgaven som arbeidsgruppen har fått er knyttet til usikkerhet om kapasitet. Det er lagt fram en ny framskrivningsmodell for PHA, og OUS skal overta bydeler fra Ahus. Arbeidsgruppen skal på dette området levere en kortfattet rapport med forslag til tiltak som klinikken kan jobbe videre med, og vil således understøtte det arbeidet klinikken selv allerede har igangsatt for å tilpasse driften til en ny hverdag fra 2030.

Arbeidsgruppen jobber bredt med å hente informasjon for å sikre at forslag og anbefalinger baserer seg på et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. For å ha et felles utgangspunkt for diskusjonene rundt den fysiske utformingen av Aker ble det invitert til et utvidet møte der de etablerte medvirkningsgruppene og klinikkledelsen ved KPHA deltok i tillegg til arbeidsgruppen Forsterket medvirkning KPHA Aker.

I møtet presenterte blant annet HSØ PO forprosjektet slik det var per september 2021 med vekt på fakta og forhold det var løftet frem bekymring rundt. Sammen med flere referansebesøk, noen fysiske mens andre digitale, ved sykehus i Norge, Sverige og Danmark, håper vi på å kunne bidra til gode diskusjoner og løsninger i medvirkningsgruppene i Forprosjekt for Nye Aker.

Når det gjelder spørsmål om kapasitet på Aker i 2030 og fremover, har det vært viktig å få oversikt over hvilke vurderinger som ligger i den nye framskrivningsmodellen for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Modellen ble offentliggjort 23. september, og HSØ RHF presenterte denne for arbeidsgruppen i møte 24. september.

Arbeidsgruppen vil også ha et møte med Ahus om pasientflyt og bydelene som overføres til OUS i 2030, før vi kommer med innspill til tiltak som vil bidra til å forberede KPHA best mulig på drift av virksomheten i nye bygg på Aker i 2030. Arbeidsgruppen skal for denne oppgaven levere en rapport 1.november.

Arbeidet i den forsterkede medvirkningsgruppen vil avsluttes medio november.