HELSENORGE

Beskrivelse av funksjonsområder for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Frem mot ny oppstart av forprosjektet ble det i desember til februar gjennomført et arbeid for å se på seks av sykehusets områder om hvordan vi skal jobbe i de nye sykehusene. Nå er rapportene fra arbeidsgruppene ferdige og skal danne et grunnlag for videre prosess med utvikling av Nye OUS.

Illustrasjon korridor Nye Aker. Skisse: Team Aker.
I forrige runde av medvirkningsprosess var plassering av funksjonsområder (såkalt hovedaktivitet C) fokus for å sikre gode kliniske funksjonssammenhenger og effektiv drift. Dette var en kvalitetssikring av konseptfasen og hensyntok de endringer som er kommet i etterkant. Medvirkningsgruppene vurderte videre funksjonskrav til standardrom og innredning av disse (såkalt hovedaktivitet B).

Da forprosjektet i november ble satt noen måneder på vent utnyttet OUS tiden til å se på seks av funksjonsområdene i de nye sykehusene. Gruppenes oppgave er å avdekke utfordringer og hindringer i dagens drift, se på mulige løsninger og komme med konkrete forslag for hvordan man ønsker å løse oppgavene på ye og bedre måter. ​​


Portrettfoto

Johnny Borgan har ledet arbeidet med funksjonsområder.

- God dialog og felles fokus på både utfordringer og mulige løsninger, har gitt oss mye spennende å arbeide videre med – både når det gjelder organisasjonsutvikling i stort, og inn mot teknologiområdet, sier Johnny Borgan som har ledet arbeidet med funksjonsområdene.


Arbeidsgruppene skulle vektlegge tre hovedpunkter i beskrivelsen av framtides funksjonsområder:

  1. Danne grunnlag for videre detaljering av pasientflyt og arbeidsprosesser etter at forprosjektet er avsluttet.
  2. Sikre at IKT-plan, som del av forprosjektet, underbygger videre arbeid med optimalisering av pasientflyt, logistikk, ressurs- og kapasitets-utnyttelse.
  3. Være et bidrag inn mot siste del av medvirkningsarbeidet, der endelig plassering av rom i funksjonsområdene skal avklares.

Her er rapportene fra de seks fagområdene: