HELSENORGE

Gjør seg klare for forprosjekt

Våren 2022 starter endelig forprosjektet for Ny sikkerhetspsykiatri. Nå skal en egen arbeidsgruppe gå gjennom funksjonsprogrammet og kvalitetssikre konseptet for å gjøre seg klare til å medvirke i forprosjektet.

Bildet viser flere personer som går utenfor et bygg.

Ny sikkerhetspsykiatri skal bygges på tomten Ila sør i Bærum. Etter planen skal bygget stå ferdig i 2025. I april 2022 starter endelig forprosjektet. Illustrasjon: Link arkitektur

Arbeidsgruppen består av 14 deltakere og er satt sammen av ansatte fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA), brukerrepresentanter, tillitsvalgte og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst. Deltakerne fra OUS er plukket ut av lederne i de ulike seksjonene. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte digitalt fredag 24.september.

Deltakerne i gruppen

Camilla Aanestad, Programleder Ny sikkerhetspsykiatri, Nye OUS

Hallgeir Vik, Fagkoordinator Ny sikkerhetspsykiatri, Nye OUS

Yvonne Pedersen, Seksjonsoverlege RSA

Hanne Neegaard, Seksjonsleder, LSA

Vibeke Mellemsæter, Enhetsleder PUA

Gunnar Eidhammer, Leder regionalt fagnettverk i sikkerhetspsykiatri, KPS

Ingvild Jørstad Henriksen , TV NPF, Nasjonale og regionale funksjoner (NoR)

Svein Erik Urstrømmen, Foretakstillitvalgt NSF

Dag Erik Kyrkjebø, Avdelingsverneombud avdeling Døgn PHA

Helse Sør-Østs prosjektorganisasjon


I tillegg vil det snart bli oppnevnt en brukerrepresentant som skal delta i gruppen.

Lenge siden konseptfase

Helt siden 1980-tallet har det blitt jobbet med planer og tegninger for nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri. Idé- og konseptfasen (2015–17) konkluderte med at Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) burde flyttes til nytt bygg på Ila i Bærum kommune. Reguleringsprosessen startet i 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling.  Utviklingen i programmet for Ny sikkerhetspsykiatri ble så stående på vent i flere år. I februar 2021 grep regjeringen inn i Bærum kommunes reguleringsprosess og bestemte at bygget for Ny sikkerhetspsykiatri skal plasseres på tomten Ila sør. 

Bilder viser en kvinne som smiler.

Camilla Aanestad er programleder for Ny sikkerhetspsykiatri.


– Nettopp fordi det har tatt så lang tid fra konseptfase til forprosjekt er det viktig at vi går gjennom funksjonsprogrammet på nytt og kvalitetssikrer konseptet før forprosjektet starter i februar. En egen arbeidsgruppe er en gylden anledning til å bredde forankringen, slik at flere ansatte blir involvert og godt kjent med planene for nybygg, sier Camilla Aanestad, som er programleder for Ny sikkerhetspsykiatri.

Her kan du lese konseptrapporten for Ny sikkerhetspsykiatri

Hva er et forprosjekt egentlig?

I konseptfasen har det blitt besluttet hva bygget skal inneholde, mens det i forprosjektet blir bestemt hvor i bygget de ulike funksjonene skal plasseres og hvordan bygget skal utformes mer detaljert for å legge til rette for moderne pasientbehandling, godt arbeidsmiljø for de ansatte, god samhandling med pasienter, pårørende, kommuner og andre helseforetak og forskning og utvikling av fagfeltet. Mange ansatte fra klinikken, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentanter skal delta i arbeidet med forprosjektet gjennom ulike medvirkningsgrupper som vil foregå store deler av 2022.

Flere funksjoner under samme tak

OUS ønsker å samle seksjonene for regional og lokal sikkerhet, Kompetansesenteret for sikkerhets-fengsels og rettspsykiatri og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme under samme tak. Nytt, moderne bygg og samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri på Nedre Fossen på Ila i Bærum kommune, blir et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte. Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Dette stiller store krav til at bygg og omgivelser fremmer helse.

– Det er utrolig viktig for pasientene, pårørende og de ansatte at vi nå får realisert det nye bygget hvor vi samler flere enheter og fagmiljøer som er geografisk spredt. Vi skal bygge for fremtiden og legge til rette for moderne sikkerhetspsykiatri, i et bygg som blir et godt sted å være for pasientene og et godt sted å jobbe for de ansatte, sier Camilla Aanestad.

Selve byggingen skal etter planen starte tidlig i 2023. OUS ønsker en helhetlig og samtidig utbygging, men endelig dimensjonering eller hvorvidt utbyggingen av Ny sikkerhetspsykiatri skal skje helhetlig eller etappevis, er ennå ikke vedtatt av Helse Sør-Øst. Fra konseptfasen legges det opp til en etappevis utbygging som  tilsier at det først bygges for regional sikkerhetsavdeling med 32 plasser og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (20 arbeidsplasser). Deretter skal lokal sikkerhetspsykiatri (25 plasser) etableres i etappe 2, sammen med regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (12 plasser) hvis det blir besluttet i Helse Sør-Øst at denne virksomheten også skal samlokaliseres på tomten på Ila.