HELSENORGE

Helselogistikk- konsepter

Innsjekk og betaling, pasientflyt og ressursstyring og mobil arbeidsflate er tre konsepter som ligger til grunn for planlegging av nye bygg og nye arbeidsprosesser.

​​Innsjekk og betaling- konseptkort (PDF)

Pasientflyt og ressursstyring- konseptkort (PDF)

Mobil arbeidsflate- konseptkort (PDF)​​​


Innsjekk og betal​ing

​Hva er det?

Pasienter vil i de nye sykehusene sjekke inn og registrere sin ankomst til sykehuset på samme måte som man gjør når man skal ut og reise med fly.
Pasienten betaler sin egenandel elektronisk på egen mobiltelefon eller datamaskin hjemme med VIPPS eller nettbank uten å måtte gå innom en skranke med betalingsterminal på veien hjem.

Hvorfor skal vi ha det?

Gjennom å tilby pasienten selvbetjeningsløsninger for innsjekking og betaling vil pasienten få lettere oversikt  ​over sine timeavtaler ved sykehuset og en enklere måte å betale egenandeler på. For utformingen av arealene i sykehusene, betyr det behov for mindre og færre skranker som igjen utløser mulighet for mer areal til pasientbehandling. Sanntidsinformasjon og kommunikasjon med pasientene vil gi bedre ressursutnyttelse ved sykehuset.

Hvordan fungerer det?

Noen dager før avtalen med sykehuset vil pasienten vil motta en avtalepåminnelse på SMS hvor pasienten gis informasjon om hvordan man sjekker inn til sin time. Pasienten kan sjekke inn til timen på egen mobiltelefon en gitt tid i forveien til avtalt time. Ved innsjekking får pasienten informasjon om hvilke timer hen har for dagen og hvilke ventesoner hen skal gå til. 

Når oppgjør for egenandel er klart fra sykehuset etter endt behandling og konsultasjon, sendes elektronisk betalingsoppgjør til pasienten som kan velge å betale fra egen mobil i nettbank eller med VIPPS. Dersom betaling ikke er mottatt innen noen dager, sendes faktura til pasienten. Med elektronisk oppgjør, slipper pasienten å måtte "huske" å gå innom en skranke og evt vente på at oppgjøret skal bli klart før hen kan reise hjem.

Innsjekking til flere konsultasjoner samme dag:  En pasients timebok kan ofte inneholde flere konsultasjoner samme dag og på flere lokasjoner. Pasienten gis oversikt over disse ved innsjekking og veiledes videre fra konsultasjon til konsultasjon gjennom dagen.

Avtalepåminnelser og innkallinger: Gjennom avtalepåminnelser og enklere
oppmøteregistrering og innsjekking fra egen mobil er målet at antall pasienter som uteblir fra timeavtaler reduseres. 

Oppgjør for egenandeler: Pasienten kan etter siste konsultasjon for dagen reise hjem uten å måtte vente på at oppgjøret gjøres ferdig i en skranke.  Oppgjøret sendes pasienten som elektronisk oppgjør som da kan velge å betale fra mobil eller nettbank på reisen hjem eller når pasienten er kommet hjem. 

Drop in og uplanlagte pasientavtaler: Innsjekkingsløsningen tilbyr pasienter å kunne sjekke inn til uplanlagte timeavtaler slik som drop in til prøvetakning for laboratoriet. Innsjekkingsløsningen sikrer at pasienten identifiserer med gyldig ID.

Hvordan påvirker det arbeidsflyt og hverdagen?

Poliklinikkene vil gjennom innsjekkingsløsningen kunne se hvilke pasienter som har sjekket inn og hvor mange pasienter som venter på venterommet. Dersom man har ledig tid eller avlyste timer, kan pasienter som har sjekket inn hentes inn til behandling og undersøkelse potensielt før oppsatt tid. Booking og planlegging av pasientoppmøter må søke at pasienter unngår å måtte møte flere dager på rad.
Sykehuset vil i stor grad kunne ressursstyre i sanntid poliklinisk behandling og på noen områder kunne omdisponere ressurser til de enhetene med høy belastning og som gir lengst ventetid for pasientene.


Pasientflyt og ressursstyring

​Hva er det?

Alle som er involvert i behandling av en pasient skal få informasjon om pasienten i
sanntid. Slik får støtte og servicefunksjoner mulighet til å planlegge for mer effektiv og
hensiktsmessig drift både for pasient og ansatte.

Hvorfor skal vi ha det?

Løsningene knyttet til styring av pasientflyt gir helsepersonellet bedre muligheter for
koordinering. Sanntidsinformasjonen for hele sykehuset gir bedre oversikt over belastningen ved ulike funksjonsområder og du får mulighet for å prioritere pasientflyt. Analyser og rapporter av sanntidsdataene gir verdifull innsikt til kontinuerlig prosess og flytforbedring.

Hvordan fungerer det?

Løsningene består av store touchskjermer som plasseres ut fysisk på strategiske steder i sykehuset, samt at helsepersonell har med seg samme oversikt på mobiltelefonen.
Pasientoversiktene er også tilgjengelig fra datamaskiner rundt i sykehuset. Fra
touchsskjermene kan du fordele pasientansvar. Få informasjon om svar fra
laboratorieprøver, billeddannende utstyr samt bestille ulike serviceoppdrag som portør
og renhold i sanntid.

​Pasientoversikt: Pasientoversiktene er tilgjengelig for døgnområder og
poliklinikker. Oversiktene viser relevant pasientinformasjon og brukes for å fordele pasientansvar og roller. Denne fordelingen styrer hvem som mottar varsel fra
pasientsignalanlegget på mobiltelefonen.
Køhåndtering og pasientoversikt i poliklinikk: Ved poliklinikkene gis du mulighet til å se hvilke pasienter som er sjekket inn og mulighet til omprioritering ved manglende
oppmøte. Direkte kommunikasjon med pasienten via SMS.
Kapasitet og ressursplanlegging: Sanntidsinformasjonen settes sammen til analyser av aktiviteten på sykehuset. Dette brukes for å sette inn ressurser på områder hvor aktiviteten er høy. Service og logistikkfunksjoner kan planlegge sin produksjon basert på
samme informasjon.
Bestilling og status serviceoppdrag og funksjoner: Portørtjenester kan bestilles direkte fra oversiktstavlene. Informasjon om pasient, fra og til lokasjon, samt evt. smitte
og andre relevante opplysninger for oppdraget deles med portør. Det samme gjelder for renhold og andre servicefunksjoner.
Kontekstovergang: Fra pasientoversikten kan du gjøre uthopp til elektronisk
pasientjournal og andre fagsystemer uten å måtte søke opp
pasienten på nytt. Med det sparer du tid og kan være sikker
på at du til enhver tid jobber med rett pasientinformasjon.

Hvordan påvirker det arbeidsflyt og hverdagen?

Oversiktene er sentrale i deling av informasjon om planlegging av pasientens
opphold ved sykehuset og er særlig egnet ved pasientgjennomgang ved vaktskifter og
ved forberedelser av visittrunder. Hjemreise kan planlegges og deles som informasjon
ved bestilling av transport og utreiserenhold. Innsikt i pasientbelegget på ulike funksjonsområder gjør pasientflytkoordineringen enklere både å planlegge og koordinere ved overføringer. Sanntidsanalyser av pasientbelegget gir verdifull informasjon om ressursstyringen og kan brukes til å sette inn ressurser på enheter med høyt belegg. 


Mobil arbeidsflate

​Hva er det?

Mobil arbeidsflate er en samlebetegnelse for en løsning der definerte
mobilapplikasjoner blir tilgjengeliggjort på smarttelefoner ved sykehuset. Smarttelefoner
vil benyttes i mange arbeidsprosesser og funksjoner ved sykehuset.

Hvorfor skal vi ha det?

Smarttelefoner erstatter personssøkere og i mange tilfeller også PC. Smarttelefonen gir
deg rett informasjon til rett tid, som bidrar til økt pasientsikkerhet og en enklere
arbeidshverdag. Vi får en meldings og varslingsplattform som gir mulighet til
å differensiere og prioritere ulike varsler.

Hvordan fungerer det?

Alle ansatte ved sykehuset vil starte sin arbeidsdag ved å ta en ferdigladet smarttelefon
og logge inn på denne. Basert på hvilke roller, funksjoner og arbeidsoppgaver som
velges, så vil telefonen settes opp med nødvendige telefonnumre, varslinger og alarmer
som den ansatte trenger. Telefonen får et sett med mobilapplikasjoner som den ansatte
trenger. Private mobiltelefoner vil ikke kunne brukes da disse ikke har tilgang
til helseforetakets IKT systemer.

​Personsøkeren blir borte: Nye sykehus bygges ikke med støtte for UHF
nettverk som personsøkere benytter. Personsøkere bruker en gammel teknologi og erstattes med smarttelefoner på trådløst og 4G/5G nettverk.
Pasientinformasjon rett i lomma: Alle de større kliniske systemene som pasientjournal, kurve og helselogistikk tilbyr alle støtte for å kunne
gjøre de vanligste arbeidsoppgavene på mobiltelefonen.
Ulike typer enheter: For å ivareta ulike roller og funksjoners behov ved sykehuset er det ulike varianter av smarttelefoner med mobil arbeidsflate. Eksempelvis er en " skiftenhet " en smarttelefon som plukkes opp i et generisk skift ved helseforetaket og som benyttes som arbeidsverktøy gjennom hele skiftet. En "funksjonsenhet" er en type
enhet som bare benyttes for en gitt arbeidsoppgave. 
Bedre personvern for pasienten: Ved at intern kommunikasjon om pasient går via sikre plattformer, bedres personvernet for pasienten.

Hvordan påvirker det arbeidsflyt og hverdagen?

En smarttelefon gir
brukeren alt på en enhet slik at man slipper å bære med seg flere
fysiske enheter på vakt.
Kameraet på telefonen kan brukes til mange ting og kan aktiveres i ulike applikasjoner.
Eksempelvis kan strekkoder skannes ved prøvetakning, håndtering av legemidler eller
ved service og logistikkoppdrag. Bilder fra pasientkonsultasjon kan lastes opp i journalen
på lik linje med røntgenbilder eller annet bildedannende utstyr.

Fant du det du lette etter?