HELSENORGE

Fremtidens hjemmesykehus

Hjemmesykehuset er det største sykehuset vi skal bygge, og har til hensikt å bidra til at flere pasienter og pasientgrupper vil få mulighet for behandling og oppfølging fra sykehuset der de befinner seg, og utenfor sykehusets vegger. Ved hjemmesykehus er  pasienten sykehusinnlagt, men i eget hjem.

 

Illustrasjon hjemmesykehus 

Hjemme er jeg 90% frisk og 10% syk. På sykehus er jeg 100% syk og 100% pasient

Tidligere pasient

Sykehuset ønsker å utvikle flere tjenester som pasienten kan nyte godt av uten å måtte møte opp på sykehuset. Dette kan være i form av at ansatte kommer hjem til pasienten eller at pasienten tar kontakt med OUS via videokonsultasjon, telefon eller på annen måte. I likhet med sykehusinnleggelse har sykehuset ansvar for hele verdikjeden og for pasientbehandlingen.

OUS Hjemme er i dag et prosjekt i regi av Innovasjonsavdelingen i OUS. Prosjektet "OUS Hjemme" samler alle tjenester som går inn under begrepet spesialisethelsetjenester i hjemmet, og utfordrer klinikkene på hvilke pasienter som kan behandles hjemme.

Prosjektet skal ha utgangspunkt i dagens organisasjonstilknytning av tjenestene, og se på muligheter for etablering av fellestjenester som kan gi en bedre ressursutnyttelse på tvers av sykehuset. I løpet av prosjektet skal OUS gå fra dagens modell med "selvstendige hjemmesykehus" som per i dag ligger i klinikkene, til "OUS Hjemme" som en helhetlig satsing på tvers av sykehuset.

Dette innebærer at mye av dagens aktivitet til OUS Hjemme i starten vil springe ut fra de kliniske miljøene og dermed foregå i planlagte døgn- og poliklinikkarealer for de nye sykehusene. For å skape en helhetlig satsning er det nødvendig å sette av arealer som kan understøtte en slik fellesaktivitet. 

Status:

Ledermøtesak 259/21 - OUS Hjemme: Ledermøtet i OUS gir sin tilslutning til at det settes av arealer til digital hjemmeoppfølging og avansert hjemmesykehus. Se sak for flere detaljer.

Prosjektet er i planleggingsfasen frem til sommeren 2021, og med planlagt oppstart av gjennomføringsfase (BP3) fra høsten 2021.

Mer informasjon:

OUS Hjemme

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 (.pdf)

HSØ - Regional utviklingsplan 2035 (.pdf)

Sykehuset kommer hjem til deg - Finmarkssykehuset

Innovasjonskonferansen: Det utadvendte sykehus - del 1 (fra minutt 34-46)

Blodprøver i hjemmet - Innovasjonsprosjekt Sykehuset i Østfold

Hjemmemonitorering av vitalia - Innovasjonsprosjekt St.Olav

Fant du det du lette etter?