HELSENORGE

- Huset er ikke bygget for det vi bruker det til

I 2025 skal nytt bygg for sikkerhetspsykiatri stå ferdig på Ila i Bærum. I dag holder Regional sikkerhetsavdeling (RSA) til i et over 100 år gammelt bygg på Dikemark i Asker. Bygget er ikke tilrettelagt for driften som foregår rundt det som er en av de mest sårbare pasientgruppene ved OUS. 

dikemark.headingbilde.jpg
 

F.v: Markus, Andreas og Lars ved Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Dikemark sykehus. Foto: OUS.

- Jeg har sett skissene for det nye bygget som foreligger etter den siste runden. Man kan trygt si at det vil være en stor oppgradering fra huset vi er i nå, forteller Lars som har jobbet som vernepleier ved Regional sikkerhetsavdeling siden 2014.

OUS ønsker med dette prosjektet å samle enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri i ett felles bygg. Den 10. februar 2021 i år ba Bent Høie Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling på Ila sør i Bærum kommune.

- Vi vet nå at planene blir noe av, men vi har hørt mye om det gjennom mange år og føler mye er ferdigsnakket. Vi er litt lei av å snakke om det, for nå trenger vi absolutt et nytt bygg, forteller Andreas. Han er psykiatrisk sykepleier og tillitsvalgt for NSF sykepleier.

ila.syd.samlet.png

Skisse av planlagt bygg for sikkerhetspsykiatri, Ila sør i Bærum.

Stor trivsel til tross for krevende jobb

De forteller at trivselen på jobb er høy og at de opplever lav utskifting av kolleger, til tross for at arbeidet er risikofylt og muligheten for å bli skadet er til stede. Mange har blitt i jobben gjennom flere år og tilpasset bosted ut fra beliggenheten til sykehuset.

dikemark.lars.jpg

Lars, vernepleier, RSA

- I mine øyne er det et trygt sted å jobbe til tross for risiko for å bli skadet, for vi er veldig godt drillet. Vi er trygge på hverandre og ofte skal det ikke mer enn et lite blikk eller et nikk for å forstå hva kollegaen din mener. I tillegg er vi svært godt bemannet i forhold til andre avdelinger, forteller Andreas.

Sterkt behov for nye lokaler

De ansatte på Dikemark kjenner godt til planene for Ny sikkerhetspsykiatri, og enkelte har selv sittet i ulike utvalg og grupper i forbindelse med prosjektets konseptfase, som ble avsluttet i 2017.  De legger ikke skjul på at det er sterkt behov for oppgraderte lokaler å bo og jobbe i.

- Når de nå bygger et helt nytt bygg, håper jeg det blir muligheter for å bygge inn løsninger som gjør at det ser bra ut, men samtidig gjør det trygt og funksjonelt. Jeg tror det vil være viktig å være på den ballen tidlig, sier Markus, som jobber som spesialsykepleier ved Intensivpsykiatrisk døgnenhet.

dikemark.andreas.jpg

Andreas, Psykiatrisk sykepleier og tillitsvalgt for NSF sykepleier, RSA

De peker på flere områder som må forbedres med nytt bygg, fra luftkvaliteten innendørs til selve utformingen, og plassen pasientene har til rådighet. Enkelte steder er lange rør godt synlig på utsiden av veggene, og deler av vinduskarmer faller av.

- Når det da plutselig ligger en karm med lange spiker i foran en pasient utenfor bygget, det er ikke det vi ønsker for et sted hvor vi skal ha såpass høy sikkerhet, forteller Markus videre.

Viktig med sterk involvering av ansatte

Oppstart av forprosjekt er planlagt fra høsten 2021 hvor medvirkning fra ansatte som kjenner avdelingen best er en viktig del av det videre arbeidet.
- Fasaden blir nok som den er planlagt, men når det kommer til det innvendige håper jeg vi får muligheten til å komme med våre meninger. Slik jeg har oppfattet det blir det en mulighet før byggingen starter, spesielt når det kommer til innvendige løsninger, sier Lars.

dikemark.markus.jpg

Markus, Spesialsykepleier, RSA

Camilla Aanestad som er programleder for Ny sikkerhetspsykiatri ved Nye OUS forteller at medvirkning blir en viktig del av det videre arbeidet i utviklingsprosjektet.

- for å sikre gode og funksjonelle bygg som legger til rette for god pasientbehandling og et trygt arbeidsmiljø må vi ha med de som kjenner fagfeltet best og som virker i det hver dag. Vi jobber for å starte opp med medvirkningsgrupper etter sommeren og håper på stort engasjement hos de ansatte.

Håper på bedre utforming i fremtidig sikkerhetspsykiatri

Ved avdelingen har de klart for seg hva de ønsker for det nye bygget. Først og fremst behøves gode løsninger som bidrar til å gi pasientene større opplevelse av autonomi og selvstendighet. Dette kan løses ved for eksempel bedre avskjerming i fellesarealer slik at man kan bevege seg mer fritt innenfor områdene og skjermede balkonger for å kunne trekke luft på egen hånd uten å måtte ha med pleier til enhver tid. Bedre lydisolering enn hva dagens bygg gir vil også bidra til mer ro rundt pasientene.

- De som er her er innlagt på tvang, og ting er ikke like enkelt da. Det er mange ting du må si nei til, siden vi rett og slett ikke har mulighet til å gjennomføre det. Sikkerhetspsykiatri er et fagfelt som er i utvikling som går fra å være vokter til at du er en pleier. Og det er positivt, sier Lars.

I tillegg til at pasientene bør få bedre mulighet til å bevege seg mer fritt enn de kan i dag, fremheves også viktigheten av fysisk aktivitet. - Jeg håper det blir et ordentlig treningsrom for dem! Trening er jo kjempeviktig for psykisk helse. Vi har gymsal og treningsrom, men det vi har i dag er lite og trangt, sier Andreas.

camilla.portrett.jpg

Camilla Aanestad, Programleder, Ny sikkerhetspsykiatri, Nye OUS

- Nye bygg gir nye muligheter for å tilrettelegge slik at både de fysiske omgivelsene og organisasjonen møter behovene til fremtidens pasientbehandling. Noe av det som blir utfordrende, er å løfte oss ut av dagens situasjon og se muligheter som vi enda ikke vet finnes. Det nye bygget skal stå i mange år, og bør være fleksibelt nok til å kunne endres i takt med nye behov, men samtidig godt tilpasset den pasientgruppen det er ment for. Det blir også viktig å legge godt til rette for samarbeid med kommuner og bydeler og ikke minst de pårørende - disse pasientene er også noens pappa, sønn og bror, sier Camilla.

2025 høres kanskje ut som en nær nok fremtid, men for de ansatte på Dikemark sykehus er det på høy tid med oppgraderte lokaler for det som oppleves av flere som en ofte glemt pasientgruppe. Beskjeden fra de ansatte her er klar: - Dette huset vi er i nå er rett og slett ikke bygget for det vi bruker det til.


(Etter ønske fra de som er intervjuet er etternavn utelatt.)

Om RSA:
«RSA tilbyr utredning og behandling av personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre, eventuelt med kompliserende tilleggsutfordringer eller komorbiditet som alvorlig personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, organisk hjerneskade, lett psykisk utviklingshemming m.v. RSA har 22 plasser og pasientene er innlagt til tvungent psykisk helsevern eller dom til behandling, jf phvl § 3-3 og kapittel 5».