HELSENORGE

Hva skjer i programmene i høst?

Det er en hektisk høst i de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset. Her har vi samlet hovedtrekkene for høsten per program.  

Ny legevakt åpner allerede neste år
Lorang Åstorp, programleder Storbylegevakten

Lorang Åstorp, programleder Storbylegevakten

Hva er du spesielt fornøyd med i arbeidet som ble gjort frem mot sommeren?  
Vi har jobbet mye med sluttfase og gjennomførte en workshop med Helseetaten hvor vi gjennomgikk planene for en trinnvis ibruktagelse frem til en felles åpning av den nye legevakten. OUS behandler og godkjenner planen i vårt programstyre i september.  ​

Holder dere tidsplan? 
Byggeprosjektet er på plan i forhold til bygging og økonomi. Bygget er klart til installasjon av medisintekniske installasjoner fra uke 1 i 2023. 

Hva ligger foran dere nå i høst? 
Det jobbes nå med å sammenstille samlet plan for byggeprosjektet; Oslobygg, Helseetaten og OUS. Vi jobber med opplæringsplaner, flytteplaner, beredskapsplaner og implementering av nye IKT støttesystemer. 

Noen spesielle problemstillinger som dere vil jobbe ekstra med?  
Det regionale Helselogistikk-prosjektet har ikke løsning for køhåndtering som ny legevakt på Aker trenger i tide til åpning og vi må derfor anskaffe et midlertidig køhåndteringssystem. 

Noe annet du ønsker å tilføye? 
Storbylegevaktprosjektet er et godt drevet prosjekt med engasjerte deltagere som bidrar til at det blir et godt bygg å jobbe i. De ansatte gleder seg til å flytte inn i et nytt moderne bygg tilpasset virksomheten, og det er lagt til rette for god arbeids- og pasientflyt. 
 

Nye Radiumhospitalet - omstilling og 
Inger Heiberg, programleder for Nye Radiumhospitalet
organisasjonsutvikling 

Inger Heiberg, programleder Nye Radiumhospitalet

Hva er du spesielt fornøyd med i arbeidet som ble gjort frem mot sommeren? 
Vi fikk levert og styregodkjent plan for ferdigstillelse sammen med Helse Sør-Øst Prosjektorganisasjon. Vi har jobbet mer med egen organisering og vurderinger av mottak av bygg, utstyr og IKT. Vi jobber med helhet og sammenhenger og ser at prosessene henger godt sammen og kan gjøre tiltak dersom de ikke gjør det.  

Holder dere tidsplan? 
På byggsiden holdes tidsplan og vi svarer ut det vi trenger. Vi lager nå tidsplaner for våre egne aktiviteter både på overordnet og detaljert nivå, og vil først kunne svare på det når vi har bedre oversikt.
  
Hva ligger foran dere nå i høst? 
Utarbeide totalplan over alle aktiviteter som skal pågå frem til åpning, inkludert flytting av virksomhet. Det jobbes aktivt med organisasjonsutvikling, prosessforbedringer og omstillinger på en rekke områder, og noen oppgaver er vi ikke startet opp med enda.  

Noen spesielle problemstillinger som dere vil jobbe ekstra med? 
Vi skal ha heldagssamling i slutten av september hvor vi skal jobbe sammen med lederne for å definere hvilke kritiske aktiviteter vi må prioritere før oppstart. 

Noe annet du ønsker å tilføye? 
Vi er heldige som får være med å bidra til at våre pasienter og ansatte får bedre bygg å være i med nytt utstyr og moderne IKT løsninger som gjør at vi bruker tiden vår bedre og øker pasientsikkerheten. Og det er gøy! 
 

Camilla Aanestad, programleder for Ny sikkerhetspsykiatri
Ny sikkerhetspsykiatri - de beste bygg for de mest sårbare pasientene 

Camilla Aanestad, programleder Ny sikkerhetspsykiatri

Hva er du spesielt fornøyd med i arbeidet som ble gjort frem mot sommeren? 
Vi har kommet veldig godt i gang med medvirkningsprosessen. Jeg er også veldig fornøyd med at vi i forkant av oppstart forprosjekt i samarbeid med klinikken jobbet mye for å beskrive funksjonene i det nye bygget - det vil si å beskrive flaskehalser og områder for forbedring i dagens bygg og drift, og beskrive konsepter for den fremtidige måten å jobbe på i det nye bygget. 

Holder dere tidsplan?  
Ja, så langt er vi på plan
 
Hva ligger foran dere nå i høst?  
Vi skal fortsette medvirkningsarbeidet. Medvirkningsprosessen med de ansatte avsluttes i desember, mens forprosjektet avsluttes over nyttår. 

Noen spesielle problemstillinger som dere vil jobbe ekstra med?  
Vi jobber særlig med adkomst til bygget, løsninger for logistikk og gode aktivitets- og utearealer for pasientene 

Noe annet du ønsker å tilføye?  
Vi er glade for at ansatte er så engasjerte i medvirkningen. Vi samarbeider også veldig godt med Helse Sør Øst Prosjektorganisasjon og entreprenør. De viser stor forståelse for behovet til både ansatte og pasienter, og de spesielle hensyn som må veie tungt når man planlegger bygg for de aller sykeste og mest sårbare pasientene i psykiatrien. 
 

Tine Hildisch, programleder for Livsvitenskapsbygget
Livsvitenskapsbygget gjør norsk helsevesen bedre 

Tine Hildisch, programleder OUS i Livsvitenskapsbygget​

Hva er du spesielt fornøyd med i arbeidet som ble gjort frem mot sommeren? 
Vårens leveranser sikret at laboratoriene ble utstyrt med instrumenter og inventar etter klinikkens behov og arbeidsprosesser. Nå er 4 av 5 møter i romfunksjonsprogrammet gjennomført med alle medvirkningsgruppene. Vi var også på studietur for automasjon bakteriologi hvor vi fikk erfare hvordan automasjon øker kvalitet, standard og HMS-situasjonen til ansatte. Denne dokumentasjonen arbeides det nå med å kvalitetssikre.

Holder dere tidsplan? 
Vi er på plan for romfunksjonsprogrammet for våre lokaler i Livsvitenskapsbygget. Videre er vi i gang med dialogkonferanser for å finne samarbeidspartnere for fremtidige automasjonsløsninger.  Den 15 september ble det gjennomført markedsdialog for det hvite arealet for automasjon bakteriologi. Det var to leverandører som holdt fine presentasjoner om deres automasjonsløsninger for bakteriologi. Begge leverandørene kan levere gode løsninger på avsatt areal i LVB.

Hva ligger foran dere nå i høst? 
Vi jobber nå med tekniske behov for våre laboratoriearealer og alle medvirkningsgruppene skal starte med risiko- og sårbarhetsanalyser. 

Noen spesielle problemstillinger som dere vil jobbe ekstra med? 
Det fine med Livsvitenskapsbygget er at vi får samlet alle avdelinger som i dag er fordelt på flere sykehus på ett sted. Det er viktig å jobbe med organisasjonsutvikling, metodeharmonisering og standardisering før innflytting, slik at alle føler tilhørighet til felleskapet for Klinikk for Laboratoriemedisin i Livsvitenskapsbygget. 

Noe annet du ønsker å tilføye?
Alle nye bygg leverer en Samtykkesøknad til Arbeidstilsynet. Søknaden beskriver status, arbeidsprosesser, utforming av bygget og for å vise hvordan våre ansatte får en god arbeidsplass i bygget. Statsbygg er ansvarlig og OUS har ansvar for å levere dokumentasjon på vår brukermedvirkning i prosessen, beskrivelse av arbeidsprosesser, bedriftshelsetjeneste og vernetjenestens redegjørelse, for å nevne noe. OUS sin dokumentasjon til samtykkesøknaden ble behandlet og godkjent i sentralt AMU den 22 august. Det er en glede å informere om at Arbeidstilsynet har behandlet og godkjent søknaden. 


Nye Aker Sykehus blir Norges største 
Sigrid Rannem, programleder for Nye Aker

lokalsykehus

Sigrid Rannem, programleder Nye Aker​​

Hva er du spesielt fornøyd med i arbeidet som ble gjort frem mot sommeren? 
Vi har fått mange forslag til forbedringer som har vært både kreative og konstruktive, og mange er innarbeidet i nye tegninger og skisser. Vi har fått stokket om på noen arealer i plan 2 (operasjon, intensiv, postoperativ og intermediær) etter forslag fra medvirkningsgruppen, og dette har gitt både flere arbeidsplasser, bedre areal til pårørende og bedre pasient- og arbeidsflyt. 

Holder dere tidsplan? 
Ja, vi holder tidsplan for forprosjektet. 

Hva ligger foran dere nå i høst? 
Det siste medvirkningsmøtet ble avholdt for 40 medvirkningsgrupper i uke 35 og 36. Sluttproduktet for denne fasen er forprosjektrapporten, som skal være ferdig nå i høst. Men sykehuset er langt fra ferdig tegnet ut – vi vil planlegge oppstart av detaljprosjektet denne høsten, slik at vi er klare når beslutning om oppstart foreligger. 

Noen spesielle problemstillinger som dere vil jobbe ekstra med? 
I detaljfasen går vi enda mer ned i detaljer for planlegging av bygget. Både når det gjelder plassering av innredning og utstyr, type vinduer og dører, og hvordan vi skal jobbe i rommene. Noen plasseringer av enkeltrom kan forbedres, tror vi, og noen unike rom er utsatt til detaljfasen. Vi planlegger også befaringer til andre sykehus i Europa og Nord-Amerika.  

Noe annet du ønsker å tilføye? 
Pandemien påvirket medvirkningsarbeidet på godt og vondt – vi fikk mye ny kunnskap som har endret måten vi tenker smittevern på i nye bygg, og digitale møteformer har fått medvind. Vi har ofte tenkt at vi trenger fysiske møter for å sikre god samhandling når vi planlegger bygg, men digitale møter har faktisk gitt mange flere ansatte mulighet til å stille i møter i en travel hverdag, både fordi de slipper å gå fra arbeidsplassen, men også i perioder der de har vært i karantene eller isolasjon. Det har vært en formidabel innsats fra mange hundre ansatte i sykehusene, og deres innspill og kreativitet har gitt oss gode løsninger og åpner for nye måter å arbeide på.    
 

Martin Lieungh, fagkoordinator Nye Rikshospitalet
Nye Rikshospitalet - ansattes endringsønsker er tatt til følge

Martin Lieungh, fagkoordinator Nye Rikshospitalet

Hva er du spesielt fornøyd med i arbeidet som ble gjort frem mot sommeren?
Vi har fått til mange endringer etter ønske fra ansatte. Det gjelder alt fra kontorutforming til akuttmottak og radiologi. Spesielt kan vi trekke frem nyfødtintensivavdeling som vi tror blir veldig bra, med gode rom for pasienter og pårørende.  ​

Holder dere tidsplan? 
Ja vi holder tidsplan for medvirkningsprosessen. 

Hva ligger foran dere nå i høst? 
Siste medvirkningsmøte ble avholdt for 40 medvirkningsgrupper i uke 35 og 36. Sluttproduktet for denne fasen er forprosjektrapporten, som skal være ferdig nå i høst. Så begynner vi å forberede planer for neste fase som er detaljfasen. 

Noen spesielle problemstillinger som dere vil jobbe ekstra med? 
I detaljfasen går vi enda mer ned i detaljer for planlegging av bygget. Både når det gjelder plassering av innredning og utstyr, type vinduer og dører, og hvordan vi skal jobbe i rommene. I tillegg skal ansatte sammen med oss i prosjektet reise rundt for å se hvordan andre moderne sykehus i Europa er bygget. Hva kan vi lære av andre og hvordan kan vi bygge bedre sykehus? 

Noe annet du ønsker å tilføye? 
Jeg vil bare berømme alle ansatte i medvirkningsgruppene som bidrar med gode råd og innspill i en svært travel hverdag. Det er utrolig mange som strekker seg langt for å være med på møter med arkitekter, og kommer med gode innspill til hvordan sykehuset kan bli bedre.