HELSENORGE

Intermediærenheter

Intermediærenheter tilbyr bedre og mer avansert overvåkning, pleie og behandling enn vanlige sengeposter, og kan behandle pasienter med organsvikt i ett organsystem. Konseptet for intermediærenheter undersøker mulighetene for å etablere flere av disse i Nye OUS.

Illustrasjon intermediærenhet 

Intermediærenheter skal være en større del av døgnområdene i våre nye sykehus. Disse enhetene gir fagmiljøer muligheten til å selv behandle tyngre pasienter med alvorlige akutte tilstander fremfor at pasientene nødvendigvis må overføres til tyngre overvåknings- og intensivavdelinger.

Intermediærenheter bidrar også til at pasienter raskere kan tilbakeføres fra overvåknings- og intensivavdelinger til sine respektive sengeposter. Konseptet stimulerer til et kompetanseløft i de respektive sengepostene, og bidrar til bedre pasientflyt i sykehusene.

I dagens OUS er utbredelsen av intermediærenheter veldig varierende. Dette medfører et stort press på intensivmiljøene, samt at stadig tyngre pasienter må ivaretas på sengeposter. Ved innføring av dette konseptet vil bemanningen økes noe sammenliknet med ordinære sengeposter. Det er satt et minimum på seks intermediærsenger per sengepost for å sikre at kompetansen kan vedlikeholdes og utvikles. Det kan også være aktuelt at tilstøtende fagområder samdrifter intermediærenheter.

Status:

Intermediærenhetene planlegges i forprosjektet av medvirkningsgruppe 1 - Døgn, 2021-2022.

Mer informasjon:

Intermediærsenger i Nye OUS, 2020 (pdf).

Dokumenter tilknyttet medvirkning i forprosjektet.

Fant du det du lette etter?