HELSENORGE

Introduksjon til forprosjekt

Det er vedtatt av Helse Sør-Øst at vi kan starte opp forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Som en introduksjon til forprosjektet og arbeidet som ligger foran oss, inviterte Nye OUS brukerrepresentanter til informasjon og opplæring. 

Portrettfoto Sigrid Rannem.

Sigrid Rannem, programleder Nye Aker, OUS.

Nye Oslo universitetssykehus skal bidra til, og sørge for at Oslo universitetssykehus involverer brukere og medarbeidere i de fem bygge- og utviklingsprosjektene. Vedtak om oppstart av forprosjekt er et stort steg videre mot nye sykehus. Alle ansatte som skal delta i medvirkning må gjennom introduksjonen.

- Vi ønsket allerede nå å komme i kontakt med de som skal bidra i medvirkning mot nye sykehus. Brukerrådene og ansatte kommer til å være sentral gjennom forprosjektet, så vi kan aldri starte dialogen og arbeidet for tidlig, forteller Sigrid Rannem, programleder for Nye Aker.

Gjennom introduksjonen fikk deltakerne bli kjent med en del av historien til alle prosjektene. Særlig i fokus var Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

- Vi ønsket å tilby innsikt i hva som har ført fram dit vi er i dag, hvorfor vi skal bygge sykehus, og en god innføring i hva medvirkning er og innebærer. Da skaper vi gode rammer for de som skal delta, og gir et godt grunnlag med riktig forkunnskap og entusiasme. Det gir også de beste løsningene og beslutningene, forklarer Rannem.

Det er Helse Sør Øst som eier bygg- og utviklingsprosjektene fram til de står ferdige. Da tar OUS over eierskapet. Det ligger likevel et ansvar hos OUS om at de nye sykehusene blir bygget forsvarlig slik at de kan tas i bruk fra først stund. Medvirkning, og få inn ansattes kunnskap og erfaring er viktig for å skape de beste sykehusene.

En god innføring


Stig Flesland deltar i medvirkning som representant for Brukerrådet fra Barn og ungdomsklinikken, som han også leder. Han har fulgt prosjektene fra konseptfasen og ser fram til å bidra i utviklingen av prosjektene.

Portrettfoto Stig Flesland

Stig Flesland, brukerrepresentant fra Barn- og ungdomsklinikken, OUS.

- Introduksjonen var en veldig informativ og positiv opplevelse. Et steg i riktig retning for å bli hørt og medvirke. Det ga en god innføring i hva vi som brukere skal ha meninger om, i et så omfattende prosjekt som vil krever mye av oss. Noen retningslinjer er til god hjelp, forteller han. 

I løpet av forprosjektet skal over 20 grupper med ansatte, brukere, Helse Sør Østs prosjektorganisasjon og arkitekter delta i medvirkningsgrupper. Hver gruppe får sitt område som de arbeider med. Det kan være pasient- og personservice, renhold eller poliklinikker. Der skal gruppene være med på å  konkretisere hvordan Nye Oslo universitetssykehus blir.

- Det er spennende å se at det er så mange brukere med i forprosjektet, selv om jeg gjerne skulle hatt med enda flere, ler Flesland.

Virtuelt, men godt

I tråd med smittevernråd ble møtene avholdt virtuelt. Det var lagt opp til flere talere og videosnutter blant annet med administrerende direktør og programlederne for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

- Tilbakemeldingene på introduksjonsmøtene har vært positive. Ikke bare har vi fått skryt for gjennomføring, men det er en utålmodighet etter å komme i gang, forteller Rannem.

Medvirkning i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet starter ca. 1. mars og arbeidet forventes å vare frem til desember 2021. Etter forprosjektet fortsetter jobben med videre konkretisering og detaljering av de nye sykehusene som skal stå klare i 2030.

Ønsker tydeligere nettverk

Som brukerrepresentant stiller man fra flere ulike klinikker med 1-2 representanter i hver medvirkningsgruppe. Flesland forteller at han – og andre brukerrepresentanter – ønsker et nettverk brukerrepresentanter mellom. Det kan skape større trygghet i rollen, mener han, noe som vil styrke prosjektet.

- Brukere må kunne lene seg på hverandre. Vi har alle våre verdifulle erfaringer som vi tar med oss inn, selv er jeg pårørende til en jente som kommer til å måtte forholde seg til Rikshospitalet i hele sin levetid. Selv om vi har mye viktig erfaring, er det krevende å være eneste representant med det perspektivet i så store grupper. Andre aktører i prosjektene har mer erfaring og kunnskap innen fagfeltene og er kanskje mer frempå. I tillegg er det tunge prosesser. Min erfaring er at det er godt å ha flere man kan spille på, både i enkeltmøter og i arbeidsgrupper. For eksempel har jeg god erfaring med å jobbe tett med ungdomsrådet.

På den måten mener Flesland at de også vil kunne bidra enda sterkere til å skape sykehus som ivaretar hele kroppen, både somatikk og psyke, og som er godt rustet for behov unge mennesker og barn har, nå og fremover.

- For barn og unge tror jeg det er spesielt viktig å samles under ett tak, de har i lengre tid hatt behov for bedre lokaler. Og jeg gleder meg virkelig til å få på plass et nytt sykehus som ivaretar pasienter, og da særlig barn og unge, på en helhetlig og god måte også i framtiden.

Har du lyst til å høre mer om medvirkning i Nye OUS? I denne episoden av podcasten Snakk om Nye OUS møter vi blant annet foretakstillitsvalgt for Yngre leger forening, leder for Brukerutvalget og hovedverneombud ved OUS som deler sine tanker om medvirkning i et forprosjekt. Søk opp Snakk om Nye OUS der du lytter til podcast.