HELSENORGE

Neste fase med medvirkning for Nye Aker og Nye Rikshospitalet starter i mai

Først på agendaen står bygg J på Rikshospitalet og somatikkbygget på Aker-tomten. Målet for neste fase med medvirkning er at vi skal kvalitetssikre flyt av pasienter, ansatte og varer i sykehusene og verifisere plassering av rom innenfor funksjonene.

Bilde fra medvirkningsmøte i mai 2022

Bilde fra medvirkningsmøte i mai 2022

Vi går nå i gang med det som kalles funksjonsprosjektet, som er første del av detaljprosjektet og en videreutvikling av forprosjektet.

- Klinikkene vil få en invitasjon om å melde inn deltakere i mars/april. Bygg J på Rikshospitalet og somatikk-bygget på Aker-tomta står først på agendaen. For de andre byggene, ved begge lokasjoner, vil medvirkning starte på et senere tidspunkt, forklarer programleder for Nye Aker Sigrid Rannem.

- I forrige runde jobbet medvirkningsgruppene med plassering av romfunksjoner og fordeling av arealer. Nå skifter vi gir, og jobben fremover blir å legge en plan for hvordan hvert enkelt rom skal se ut og brukes, forteller Sigrid. - Nå skal vi se på overordnende konsepter innen interiør, kontor, garderobe, velferd og smittevern. Funksjonsprosjektet skal sikre at funksjon og utstyr i de enkelte rom og områder detaljeres slik at det blir grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring.


Fått gode innspill

I vinter gjennomførte prosjektorganisasjonen Nye OUS en undersøkelse for å få innspill til hva vi kan endre for å gjøre neste fase bedre. Tilbakemeldingene vi fikk var at flere ønsker:

  • at gruppene gjøres mindre
  • tydelige oppgaver for hver medvirkningsrunde
  • enighet om hva som lar seg gjennomføre
  • mer tid til å få bredere forankring
  • flere brukerrepresentanter og flere verneombud i gruppene

Basert på disse tilbakemeldingene, har vi skissert dette opplegget:

Modell av planlagt syklus for medvirkningsgruppene

Modellen viser planlagt syklus for medvirkningsgruppene

Oppstartsmøter og referat

OUS ønsker ved oppstarten av hver medvirkningspulje å gjennomføre et felles forberedelsesmøte med opplæring for deltakere. Det er viktig at alle deltagere har god informasjon om hva som er forventet, og svar på det de lurer på rundt medvirkningen, før vi går i gang.

Referatet skal gjengi felles oppsummering av arbeidsoppgaver i medvirkningsmøtet. De vil være korte og presise, og gjengi arbeidsoppgaver som skal følges opp av partene frem til neste medvirkningsmøte. Uavklarte punkter loggføres og følges opp i neste møte. Diskusjoner som ligger utenfor detaljprosjektets mandat og temaer som skal løftes i interne linjer i OUS, referatføres ikke. Partene skal til enhver tid ha oversikt over hvilke saker som er åpne/lukket. Arbeidsloggen som benyttes ivaretar dette. Referatene vil være tilgjengelige etter møtet og vil bli lagret på internett.

Hva kan endres?
De store rammene er satt, og vi skal nå se på hvordan funksjoner i bygget optimaliseres.

• vi kan endre innredning, utstyr og inventar innenfor gitte rammer
• vi kan plassere installasjoner
• vi skal sørge for at vi følger krav til arbeidsmiljø og hygiene 

Illustrasjonsmodell

Modellen illustrerer hvordan de tre fargekodene for et område kan se ut

​Lilla:
Endelig plassering. Endringer påvirker andre funksjoner. Endringer gir omprosjektering og/eller kostnadskonsekvenser

Gult:
Plassering er delvis endelig. Noen endringer kan utføres, under gitte forutsetninger. Større endringer kan gi omprosjektering og/eller kostnadskonsekvenser

Grønt:
Plassering generelt ikke endelig. Kan behandles mer eller mindre fritt, gitt generelle forutsetninger rundt rømningsforhold, universell utforming, regulatoriske krav m.m.


Bakgrunn

2. desember 2022 anbefalte styret i OUS å gå videre med Nye Aker og Nye Rikshospitalet, og 14 dager senere vedtok Helse Sør-Øst det samme. Vedtaket var basert på forprosjektrapporten som ble levert i oktober 2022, hvor 500 OUS-ansatte og brukerrepresentanter har vært med på å medvirke over to år. Tirsdag 28. februar ga Kommunal- og distriktsdepartementet grønt lys for bygging av Nye Aker og Nye Rikshospitalet da de godkjente reguleringsplanene.​


Illustrasjonsbilde av Nye Aker

Illustrasjonsbilde av Nye Aker

Illustrasjonsbilde av Nye Rikshospitalet

Illustrasjonsbilde av Nye Rikshospitalet