HELSENORGE

HSØ avgjør plasseringen av PUA i februar

Oslo universitetssykehus bekreftet i sitt styre 17.desember at de ønsker at PUA blir en del av Ny sikkerhetspsykiatri når det nye bygget står ferdig i 2025.

Bildet viser en skisse av bygget til Ny sikkerhetspsykiatri

Ny sikkerhetspsykiatri skal bygges på tomten Ila sør i Bærum. Etter planen skal bygget stå ferdig i 2025. I april 2022 starter endelig forprosjektet. Illustrasjon: Link arkitektur

​OUS understreker også at det i forprosjektet, som starter i april, skal jobbes med å få til gode turområder for pasientgruppene som skal behandles i det nye bygget på Ila.

Les styresaken til OUS her

Nå er det opp til Helse Sør-Øst å bestemme plasseringen av Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA). Dette skal deres styre ta stilling til 10.februar.

Samling på Ila

OUS ønsker å samle Regional sikkerhetsavdeling RSA (32 senger), Lokal sikkerhetsavdeling LSA (20 senger), PUA (12 senger) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS) i samme bygg fra 2025. Behovet for et nytt bygg for sikkerhetspsykiatrien er opprinnelig utløst av bygningsmessige forhold og dårlig funksjonalitet ved eksisterende bygningsmasse for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark. Seksjon for lokal sikkerhet (LSA) og Regional seksjon psykiatri og psykisk utviklingshemning/autisme (PUA) ligger begge i lokaler som ikke oppfyller dagens materielle krav ifølge forskriften om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernforskriften, jf. § 3). 

Les mer om arbeidet med Ny sikkerhetspsykiatri

Målet med planene for Ny sikkerhetspsykiatri er at nytt, moderne bygg og samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum kommune, skal bli et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte.

Egen PUA-arbeidsgruppe

Styret i Helse Sør-Øst ba 17.juni i år om at OUS måtte gjøre en utredning for å avklare hva som er egnet plassering av PUA i fremtiden. Det store spørsmålet er om PUA skal samles med regional sikkerhetsavdeling, kompetansesenteret og lokal sikkerhetspsykiatri i nytt bygg eller ikke.

Arbeidsgruppen, som bestod av fagpersoner, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten, jobbet med utredningen i høst. De skulle belyse både 1. medisinskfaglige og miljøterapeutiske relevante problemstillinger, og 2. etiske relevante problemstillinger, og i tillegg gjøre en vurdering av 3. driftsøkonomiske konsekvenser dersom ikke PUA skal flytte til det nye bygget. Arbeidsgruppens rapport er grunnlaget for HSØs beslutning i saken.

Her kan du lese rapporten til arbeidsgruppen

Rapporten sier blant annet dette om:

1. Medisinskfaglige-og miljøterapeutiske problemstillinger
• Pasientgruppen har behov for godt tilrettelagte arealer, inne og ute.
• Det er viktig med faglig samarbeid på tvers.
• Det er gjensidig nyttig med robuste fagmiljøer.
• Samling bidrar trolig til lettere rekruttering.
• Nasjonal kompetansetjeneste vil bidra til det totale forskningsmiljøet.
• Ansatte tror ikke at PUA kan overleve hvis de ikke samles med andre kompetente fagmiljø.
• Kapasitet er utfordrende allerede i dag.
• Tredjelinjetjeneste for «alle» krever godt tilrettelagte og fleksible arealer.
• Mulighet for nytt tilbud: judisielle observasjoner etter Str.prl §167.

2. Etiske problemstillinger
• PUA har en sårbar og sammensatt pasientgruppe.
• Å legge til rette for at den enkelte pasient kan gjøre valg ut fra sine forutsetninger, er en viktig oppgave for alle som arbeider med personer med utviklingshemming som krever kompetanse og erfaring.
• PUA tilbyr komplekse utrednings- og behandlingsforløp som krever spesialisert kompetanse hos fagmiljøet.
• Stigmatiserende med samlokalisering med sikkerhetspsykiatri, og i nærhet til Ila fengsel.
• Lite kjennskap til hva pasientene selv mener.
• Personalet frykter at «toget går uten dem» og at det vil medføre dårligere tilbud og dårligere løsninger i bygget.

3. Driftsøkonomiske konsekvenser og støy
Dersom PUA blir liggende alene igjen på Dikemark, vil dette medføre en ekstra årlig kostnad på 45 millioner kroner. Det henger sammen med blant annet økt turnusbemanning, ekstravakter og overtid. Oslo Sykehusservice eiendom anslår i tillegg et investeringsbehov på 432 millioner kroner for at byggene på Dikemark skal kunne få en tilfredsstillende standard.

Ifølge støyretningslinjen T-1442 vil plassering av Ny sikkerhetspsykiatri på tomten Ila sør bety at bygget blir liggende i gul sone når det gjelder støy fra Løvenskioldbanen. Beregninger viser at kravene til innendørs støynivå, ifølge Norsk standard 8175, vil være oppfylt i alle rom selv med åpent vindu på de mest støyutsatte fasadene. Bygget vil også i seg selv vil gi effektiv skjerming mot støy fra skytebanen. Utendørs, på sørsiden av bygget, vil det være områder som har et skytestøynivå under nedre grense for gul sone. Det generelle bakgrunnsstøy-nivået på disse uteområdene vil imidlertid ligge minst 5 til 10 desibel høyere.