HELSENORGE

PUA plasseres på Ila

Styret i Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatt at seksjon Psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) skal samles med lokal sikkerhet (LSA) og seksjon regional sikkerhet (RSA) i nytt bygg på Ila i 2025. Utbyggingen skal skje i en etappe.

Bildet viser en skisse av det nye bygget for Ny sikkerhetspsykiatri.

Bygget til Ny sikkerhetspsykiatri skal stå ferdig i 2025. Byggingen vil starte i 2023. Illustrasjon: Arkitema Architects

– Det er på høy tid at denne pasientgruppen får et bedre tilbud med nye og mer egnede lokaler, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst.

Fokus på uteaktivitet

Pasientene som får helsehjelp fra PUA har store og sammensatte vansker. PUA har 12 døgnplasser, i tillegg til poliklinikk og ambulant tjeneste.Pasientene henvises fra annen spesialisthelsetjeneste, enten fra psykisk helsevern eller habiliteringstjenestene. Flesteparten av pasientene er mellom 16 og 30 år gamle.

Det skal legges til rette for uteaktivitet for pasientene med skjerming for støv og støy, understreket styret i HSØ i sitt vedtak.

– Dette er en usedvanlig viktig og forpliktende beslutning, der prosjektledelse og klinikkledelsen må samarbeide tett med pasienter og pårørende, tillitsvalgte og vernetjeneste for å kna de best mulige løsningene, som kan legge til rette for høyspesialisert utredning og behandling, og varig tilbakeføring for den enkelte til et vanlig liv, sier Marit Bjartveit, leder av klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS.

Bildet viser en kvinne som smiler

Camilla Aanestad, programleder for Ny sikkerhetspsykiatri

Samling styrker PUAs fagmiljø

Samlingen av RSA, LSA og PUA er viktig for utviklingen av de ansattes kompetanse og rekruttering av personell til et lite og sårbart fagmiljø ved PUA.

– Dette skal føre til et godt faglig samarbeid, utvikling  av et robust fagmiljø og god pasientflyt, noe som er bra for både pasienter og ansatte, sier Camilla Aanestad, som er programleder for Ny sikkerhetspsykiatri.


Plasseringen utredet i høst

OUS gjennomførte høsten 2021 en utredning med brukerrepresentanter og representanter for ansatte for å kunne vurdere hva som er egnet lokalisering for PUA. De skulle belyse både medisinskfaglige, miljøterapeutiske , og etiske relevante problemstillinger, i tillegg gjøre en vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser dersom ikke PUA skulle flytte til det nye bygget.

Les mer her: HSØ avgjør plasseringen av PUA i februar
Her kan du lese rapporten til arbeidsgruppen

Rapporten til OUS er klar på at en samlokalisering av PUA med somatiske enheter ikke er hensiktsmessig fordi det ikke finnes kompetanse i somatikken om problemstillinger PUA trenger bistand til. Somatiske enheter er heller ikke tilrettelagt for pasientgruppene ved PUA. Styret i OUS vedtok enstemmig 17. desember 2021 å anbefale samlokalisering av PUA med LSA og RSA på Ila sør. Det er dette vedtaket som styret i HSØ nå har støttet.

Behovet for et nytt bygg for sikkerhetspsykiatrien er opprinnelig utløst av bygningsmessige forhold og dårlig funksjonalitet ved eksisterende bygningsmasse for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark. Seksjon for lokal sikkerhet (LSA) og Regional seksjon psykiatri og psykisk utviklingshemning/autisme (PUA) ligger begge i lokaler som ikke oppfyller dagens materielle krav. Det haster derfor med nytt bygg.

Les mer om arbeidet med Ny sikkerhetspsykiatri her