HELSENORGE

Nye muligheter for laboratoriemedisin med samlokalisering

"Grip muligheten!" Det var akkurat det Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) gjorde den dagen da vi takket ja til å bli en del av  Livsvitenskapsbygget (LVB).

​Tekst: Hanne Akselsen, arealkontakt og leder av fag og kvalitet i KLM

En mulighet som vil bidra til at KLM tidligere enn planlagt kan samle flere av klinikkens avdelinger. Samlokalisering av laboratoriemedisin er en fantastisk mulighet til å styrke fagmiljøene gjennom et enda tettere samarbeid mellom diagnostikk og forskning. Jeg har stor tro på at dette vil bidra til et styrket pasienttilbud blant annet gjennom økt grad av automasjon og tverrfaglig samarbeid.

Foto av Hanne Akselsen

Arealkontakt Hanne Akselsen. Foto: Lars Petter Devik

​​Som leder av fag og kvalitet og klinikkens arealkontakt er jeg bindeleddet mellom prosjektorganisasjonen Nye OUS, medvirkningsgruppene, klinikkontakt og ledelsen i KLM, HSØ prosjektorganisasjon, Statsbygg og UiO. Kommunikasjon er et avgjørende verktøy i dialogen mellom aktørene for å sikre god forståelse av hverandres roller, og hva vi sammen skal oppnå. Det å sikre bred involvering av ansatte har vært utfordrende og til tider vanskelig i LVB-prosessen fordi man har «hoppet på et tog i fart», hvor rammene allerede er satt og tiden ikke strekker til.


Tross kort
e tidsfrister, og uforutsette endringer med tanke på plassering av fagmiljøer og plassering i bygningsmasse, har vi likevel lykkes med gode planløsninger for fremtidsrettet laboratorievirksomhet i nybyggene. Vi tilstreber hele tiden å ha en tett og god dialog med fagmiljøene for å finne optimale løsninger som skal bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom bedre ressursutnyttelse og bredding av kompetanse hos våre ansatte.


Det er gledelig å se at vi nå når en ny milepæl i LVB-prosjektet som legger grunnlag for fryst romfunksjonsprogram og planløsning. I tillegg avsluttes forprosjektet for Nye RH/AK høsten 2022. All honnør til medvirkningsgrupperepresentantene som har bidratt med sitt glødende engasjement, konstruktive tilbakemeldinger og fagkompetanse. 

Fant du det du lette etter?