HELSENORGE

Forprosjektet på Radiumhospitalet behandles av HSØ 21. november

Fremtidens Radiumhospital er snart ferdig tegnet og planlagt. Styret i Helse Sør-Øst skal avgjøre om de anbefalte løsningene nå skal bygges.

Bildet viser en skisse over hvordan Radiumhospitalet skal se ut når de nye byggene er ferdige.

Slik kan Radiumhospitalet se ut i fremtiden. Bilde fra Helse Sør-Øst

Planleggingen av nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet går fremover. I vår gikk arbeidet med planleggingen over til det som kalles forprosjekt. Tidligere i konseptfasen har det blitt bestemt hva byggene skal inneholde, mens det nå i forprosjektet avgjøres hvor i byggene de ulike funksjonene skal plasseres. Nå er prosjektgruppens rapport, med oppdaterte tegninger og anbefalinger til løsninger, ferdig. Fredag 1. november ble rapporten behandlet og godkjent av styret i OUS. Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vil ta stilling til forprosjektet fredag 21. november.

Et forbedret prosjekt

Dersom planene blir godkjent, blir protonsenteret på Radiumhospitalet det første som bygges i Norge. Det skal stå ferdig i 2023 og tilby behandling av kreft med proton. Dette er en mer presis og skånsom behandling enn tradisjonell strålebehandling, fordi strålingen kan tilpasses bedre til kreftvevet til pasienten. Håpet er at protonbehandling kan helbrede flere, redusere langtidsskader og bivirkninger, og bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Dette har stor betydning for særlig barn og unge.

Inger Heiberg er operativ leder for Radiumhospitalet. Hun forteller at det er gjort noen justeringer av byggeplanene i løpet av forprosjektet. I tillegg har prosjektgruppen gjennomført et revidert skisseprosjekt for protonsenteret fordi HSØ i juni bestemte at det skal være to og ikke tre behandlingsrom i bygget.
– Endringen i antallet behandlingsrom er positiv for sykehuset. Det gjør at vi kan snu bygget, noe som gjør at nye og gamle bygg henger bedre sammen. Det gir også bedre pasientfremkommelighet. Vi har rett og slett fått et bedre prosjekt etter denne endringen, sier Heiberg.

Mer samling av kreftbehandlingen

Det vurderes også om det skal flyttes mer av kreftbehandlingen fra Ullevål til Radiumhospitalet.
– Målet er å samle spesialiserte tjenester for onkologi, gynekologisk kreftbehandling og for utvalgte områder innen kreftkirurgi. Radiumhospitalet blir da det eneste sykehuset i OUS med kirurgi, stråleterapi og medikamentell kreftbehandling innen flere fagområder. Kreftklinikken har fått frist til våren for å vurdere eventuelle konsekvenser av en slik ytterligere samling, sier Heiberg.

Det skjer mye innenfor utviklingen av kreftbehandling og utviklingen går fort. Derfor er det også viktig at de nye byggene er såpass fleksible at de kan tilpasses fremtidig utvikling og behov. Et eksempel er at sengeområder på sikt kan gjøres om til mer poliklinikk.

Gjøres klar for ny arbeidshverdag

Videreutviklingen av Radiumhospitalet handler ikke bare om at vi skal få nye og moderne bygg. Ny teknologi og nytt utstyr følger også med. Samlet betyr dette en ny arbeidshverdag for mange ansatte.
– Derfor er det viktig at vi bruker tiden fremover på å gjøre oss klare og i stand til å bruke ny teknologi og nytt utstyr. Organisasjonsutvikling i Radiumhospitalet er en viktig del av dette, et arbeid som akkurat har startet. Dette skal foregå samtidig med byggeprosjektet de neste årene, forteller Heiberg.

6. november holdes den første av flere store samlinger for organisasjonsutvikling. Deltakerne består i hovedsak av ledere fra ulike nivåer, medlemmer fra fokusgruppene, tillitsvalgte og verneombud.
– Hensikten med samlingen er å lære litt av andre som har gått gjennom tilsvarende prosesser og å gjøre oss klar til en endringsreise som vil vare i flere år. Sammen skal vi komme frem til gode løsninger for hvordan vi skal drive sykehus og behandling i de nye byggene, sier Heiberg.