HELSENORGE

Grønt lys for bygging av Norges første protonsenter

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent forprosjektet for protonsenter og nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. Etter planen skal spaden settes i jorda på Montebello en gang på nyåret.

Bilde av hvordan fremtidens Radiumhospital skal se ut.

Slik skal Radiumhospitalet se ut når protonsenteret og det nye klinikkbygget er ferdig. Bilde: Helse Sør-Øst

Protonsenteret på Radiumhospitalet blir dermed det første som bygges i Norge. Det skal stå ferdig i 2023 og tilby behandling av kreft med proton. Dette er en mer presis og skånsom behandling enn tradisjonell strålebehandling, fordi strålingen kan tilpasses bedre til kreftvevet til pasienten. Metoden innebærer dermed mindre bestråling av friskt vev, noe som reduserer følgeskader og langtidsbivirkninger fra strålebehandling. Det gjør at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom. Protonstråling vil først og fremst være et tilbud for barn og unge og pasienter med hode/halskreft.

Videreutvikling av Radiumhospitalet

På Montebello er sju gamle bygg på tomten revet for å gi plass til nytt klinikkbygg og protonsenter. Oppstart av byggearbeidene skjer allerede over nyttår, og byggene skal stå ferdig i slutten av 2023. Protonutstyret vil gradvis tas i bruk fra 2023 til 2024. De nye byggene utgjør 44. 259 kvadratmeter og vil sammen med eksisterende bygg fremstå som ett sykehus.

Fornyingen av Radiumhospitalet er en viktig del av videreutviklingen av Oslo universitetssykehus med nye bygg, mener administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.
– Det er på høy tid at vi får fornyet bygningsmassen på Radiumhospitalet, der de eldste bygningene er i meget dårlig forfatning, sier hun.

Mer samling av kreftbehandlingen

Radiumhospitalet vil bli et elektivt kreftsykehus med lokale, regionale og nasjonale funksjoner, i tillegg til funksjoner innen forskning og innovasjon. Målet er å samle spesialiserte tjenester for onkologi, gynekologisk kreftbehandling og for utvalgte områder innen kreftkirurgi. Radiumhospitalet blir da det eneste sykehuset i OUS med kirurgi, stråleterapi og medikamentell kreftbehandling innen flere fagområder. Det er ønskelig å samle ytterligere onkologisk virksomhet på nytt Radiumhospital i 2023 for å kunne utnytte kapasiteten som ligger i de nye byggene. Det handler om virksomhet som i dag er på Ullevål. Kreftklinikken har fått frist til våren for å vurdere eventuelle konsekvenser av en slik ytterligere samling slik at forutsetningene er tilstede.

Ny fase for prosjektet

Fasen med såkalt forprosjekt er dermed ferdig. Tidligere i konseptfasen har det blitt bestemt hva byggene skal inneholde, mens det i forprosjektet ble bestemt hvor i byggene de ulike funksjonene skal plasseres. Nå går prosjekt over i det som kalles detaljprosjekt. 
I denne fasen er fokuset inne i rom og på funksjoner som nå er beskrevet/kartlagt og gjør dette mer i detalj. Eksempler på dette er valg av dører, gulvbelegg, systemer, stikkontakter i rom og så videre. Dette foregår i alle prosjekter som en detaljering og kvalitetssikring.
Nå har tiden kommet for at organisasjonen skal forberede seg på å ta i bruk nye bygg, nytt utstyr og ny teknologi. Dette arbeidet har startet opp og 6. november ble det første seminaret i organisasjonsutvikling for Framtidens Radiumhospital gjennomført.

 – Vi skal lære av andre, men også legge til rette for de stedene der Radiumhospitalet skal ha løsninger andre ikke har, som blant annet inkluderer protonbehandling. Vi skal ha flere samlinger gjennom 2020 der vi samler folk på tvers av organisasjonen og utvikler nye løsninger sammen. I tillegg skal vi jobbe videre med helt konkrete løsninger knyttet til sengepostorganisering, operasjonsplanlegging med mer. Målet er at vi i 2023 skal stå med oppbrettede ermer og klare til å gi pasientene våre et enda bedre tilbud enn i dag. Da må vi bruke tiden godt på å forberede oss, sier Inger Heiberg, operativ leder på Radiumhospitalet.