HELSENORGE

Nye Rikshospitalet og Nye Aker: Riksantikvarens innsigelser er svart ut

Støy, flom, parkering og mye mer blir behandlet i den nylig annonserte høringen av reguleringsplanene for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker.

bildet viser en skisse av Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Første høringsrunde

Våren 2021 fremmet Helse Sør‐Øst RHF forslag om detaljreguleringsplan for Gaustad sykehusområde. Planforslaget ble lagt ut på høring og det kom inn 207 merknader. Etter høringen  har Helse Sør Øst RHF gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme flest mulig av
høringsinnspillene og innsigelsen fra Riksantikvaren. 

For Nye Aker sykehus la Oslo kommune ut reguleringsplanen til offentlig ettersyn og høring våren 2021. Det kom inn 87 høringsuttalelser fra statlige og kommunale etater og privatpersoner. Riksantikvaren reiste innsigelse knyttet til bygg 60 og Sinsenveien 76. Etter høringsperioden ble reguleringsplanen, i dialog med Oslo kommune og Riksantikvaren, endret på flere punkter for i størst mulig grad å imøtekomme innspillene og innsigelsen fra Riksantikvaren.

Andre høringsrunde

Regjeringen har besluttet at reguleringsplanen for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker skal behandles som statlig plan. Det innebærer at rollen som planmyndighet er overført fra Oslo kommune til Kommunal- og distriktsdepartementet. Det inviteres nå til 2. gangs offentlig ettersyn og høring av reguleringsplanen, slik det også var lagt opp til i regi av Oslo kommune.