HELSENORGE

Nye Aker og Nye Rikshospitalet: Den åttende runden for medvirkningsgruppene er i gang

Hvor mange kontorer/arbeidsplasser skal vi ha? Gruppen som jobber med kontorer og 40 andre medvirkningsgrupper diskuterer hvordan arealene i Nye Rikshospitalet og Nye Aker skal disponeres.

Bildet viser en kvinne som tegner på en tavle

Fra møtet "Kontorarbeidsplasser og møterom på RH". Arkitekt Tone Overaa presenterer forskjellige løsninger. Mange små enkeltkontorer gir færrest kontorarbeidsplasser. Store felleskontorer gir flest kontorarbeidsplasser. Gruppen valgte å jobbe videre med utganspunkt i en mellomløsning.

Medvirkningsprosessen følger en gitt plan: "Hovedaktivitet" A, B og C er allerede gjennomført. I to uker vil vi ha "Hoveaktivitet D" der gruppene skal jobbe med funksjonsområder som nyfødtintensiv, logistikk, døgn, poliklinikk, kontor osv. Gruppene skal sikre at rommene i er riktig plassert i forhold til hverandre.

​Hovedaktivitet A var en informasjonsfase for deltakere i medvirkningsgruppene. 


Våren 2021 (to møter/ hovedaktivitet C) ble funksjoner plassert og fordelt. Dette er en kvalitetssikring av konseptfasen, hensyntatt de endringer som er til¬kommet i etterkant.

Høsten 2021 (tre møter/hovedaktivitet B) ble funksjonskrav og innredning i standardrom gjennomgått. Standardrom utgjør en stor andel av rommene i sykehuset, og har stor betydning for standardisering, fleksibilitet og pasientsikkerhet i bygget. Videre har standardrommene betydning for byggenes geometri, areal og kostnad.

Hovedaktivitet D, som pågår nå, er en kvalitetssikring av planløsningen. Vi er fortsatt i forprosjektfasen. Detaljer skal diskuteres i detaljprosjektfasen.

Hovedaktivitet E blir en avsluttende informasjonsfase om resultatet av medvirkningsprosessen, status i prosjektet og videre forløp frem mot en realisering. Dette for å sikre at de medvirkende får et samlet overblikk over funksjonsinnplasseringer og rom med mere som legges til grunn for den videre prosessen frem mot realisering av bygget.

Ansvar i forprosjektet

OUS har blant annet ansvar for
• å koordinere medvirkning 
• å utvikle konsepter
• å beskrive effektmål
• gevinstrealisering
• å gi råd om valg av løsninger
• risikovurderinger 

Helse Sør Øst prosjektorganisasjon har blant annet ansvar for
• fremdriftsplan og økonomiske rammebetingelser
• gjennomføring av forprosjektene
• samarbeide med OUS om å finne hensiktsmessige løsninger for både byggeprosjektet og for virksomheten i OUS
• løsninger som gir effektiv og god drift for sykehuset 

Les mer om Nye OUS her. Send en e-post til nyeous@ous-hf.no​ dersom du har noen spørsmål!​