HELSENORGE

Pasienter og pårørendes medvirkning i Nye OUS

illustrasjonsfoto 

Våre pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse og opplevelser fra sykehuset. De er viktige bidragsytere inn i planlegging og bygging av de nye sykehusene. Brukermedvirkning er derfor en avgjørende del av alle prosessene ved Nye Oslo universitetssykehus.

Hvordan foregår involvering av pasienter og pårørende?

Prosessen med planlegging og bygging av de nye sykehusene er delt inn i fire faser: Idefasen, Konseptfase, Forprosjekt og Byggeprosjekt. Brukerrepresentanter er involvert i alle disse ulike fasene gjennom deltakelse i porteføljestyret, programstyrer, fokusgrupper og arbeidsgrupper.

I Oslo universitetssykehus har vi et sentralt Brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende, i tillegg har vi et Ungdomsråd som er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset. Nye Oslo universitetssykehus har en åpen og god dialog med disse utvalgene, og flere av medlemmene deltar i dag i ulike grupper i prosjektet, men det er ingen forutsetning at brukere som ønsker å delta i de ulike planleggingsgruppene må være medlemmer av Brukerutvalget eller Ungdomsrådet ved OUS. Utvalgene informeres også jevnlig om prosessene igjennom statusoppdateringer Nye Oslo universitetssykehus gir på deres møter. 

Utviklingen av de nye sykehusene handler om mer enn bare bygg. Det handler i tillegg om hvordan sykehuset skal organiseres og ledes, hvordan sykehuset skal samhandle med andre aktører, og det handler om kompetanse, teknologi og utstyr. Brukermedvirkning i grupper som ser på disse utfordringene, samt svar fra Brukerundersøkelsen som pasienter får etter konsultasjoner på sykehuset gir viktige innspill til arbeidet for gode og trygge sykehusbygg i Oslo.

Brukermedvirkning i programmene i Nye OUS

Brukermedvirkning i Nye OUS er organisert som i prosjektstrukturen, hvert program/bygg har et eget programstyre hvor det deltar en brukerrepresentant. Den bredeste og mest omfattende medvirkningen skjer i medvirkningsgrupper, pt. er dette aktuelt i forprosjektet til Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Men etter hvert kan det også komme medvirkningsgrupper i de andre programmene til Nye OUS.

Medvirkningsgruppene representerer de interne gruppene tilknyttet et program/lokalisasjon. Medvirkningsgruppene fokuserer på tema, eller pasientgrupper, som er aktuelle for den konkrete lokale løsningen. For eksempel er det en medvirkningsgruppe for operasjon, føde og sterilsentral. Men siden mange pasientsløyfer i OUS involverer flere avdelinger og lokalisasjoner i sykehuset, vil flere av medvirkningsgruppene jobbe på tvers. I medvirkningsgruppene sitter fagpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter, sammen med representanter fra HSØ sin prosjektorganisasjon og arkitekter. Gruppene ledes av en gruppeleder og møtes hver femte uke. I tiden mellom disse møtene kan brukerrepresentantene hente innspill fra sine samarbeidspartnere som igjen tas med tilbake til medvirkningsgruppene. I tillegg har alle brukerrepresentantene som deltar i en medvirkningsgruppe en felles møtearena i en referansegruppe.

Å delta som brukerrepresentant i en medvirkningsgruppe er spennende og lærerikt. Samtidig kan det være utfordrende å sitte i en gruppe hvor mange fagpersoner deltar og hvor fokus kan bli på konkret behov for medisinsk utstyr eller hvor praktisk en operasjonssal skal innredes. Men det er her brukerrepresentanten kan komme inn med sin erfaring og kunnskap som pasient eller pårørende, med spørsmål som for eksempel om hvordan pårørende ivaretas under operasjoner eller hvordan et resepsjonsområde bør innredes for svaksynte. Alle stemmer skal bli hørt i en medvirkningsgruppe og det er ikke forventet at brukerrepresentanten skal vite alt, de skal delta med sin unike kompetanse.

Har du lyst til å delta som brukerrepresentant i Nye OUS eller lurer du på noe?

Har du spørsmål om brukermedvirkningen? Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Prosjektleder for brukermedvirkning er Cecilie Børge-Ask.

Fant du det du lette etter?