HELSENORGE

Programstyre er opprettet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

I OUS sitt ledermøte 7. desember 2021 ble det vedtatt å opprette et programstyre for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Illustrasjonsbilde

Fagfolk gående i gang. Foto: Nye OUS.

Programstyret ledes av Eva Bjørstad, klinikkleder for Nevroklinikken. Styret består videre av flere klinikkledere, brukerrepresentanter, verneombud, tillitsvalgte og representant fra direktørens stab.

Programstyrets mandat og funksjon

Programstyret skal beslutte nødvendige avklaringer og prioriteringer innenfor sitt ansvarsområde i den løpende gjennomføringen av programmene. Programstyret har mandat til å avklare og prioritere saker knyttet til Nye Aker og Nye Rikshospitalet isolert sett. Programstyret er således en operativ gruppe og skal bidra til at programmene leveres.

- Vi har fått en sammensetning av ulike roller og kompetanse i programstyre som gjør meg ekstra motivert til å lede denne gruppen. Det første møte viste at det er et motivert og engasjert programstyre som har fokus på de etablerte målene for de nye sykehusene. Jeg ser fram til åpne diskusjoner med stor takhøyde, gode beslutninger og framdrift i forprosjektet, sier Eva Bjørstad.

Portrett Eva Bjørstad

Leder av programstyret: Eva Bjørstad, klinikkleder for Nevroklinikken i OUS.

Programstyret skal holde seg orientert om og bidra til programmets fremdrift. Dette innebærer at nødvendige beslutninger blir tatt i tide slik at programmet kan oppnå gevinster som planlagt.

Programstyret kan beslutte mandat for prosjekter som legges under programmet, og følge opp fremdriften i disse. Videre skal programstyret følge opp risiko og vurdere tiltak.

Programstyrets ansvar er å påse at løsningene er framtidsrettede og realistiske, samt peke på hvordan organisasjonen skal forberedes på å ta imot nye bygg. På denne måten skal fremtidig drift samlet henge sammen og planlagte gevinster oppnås.

Programstyret har ansvar for å sikre forankring og god kommunikasjon i gjennomføring av endringsarbeidet programmet medfører. Det skal også bidra til å sikre at ressurser som OUS har ansvar for er tilgjengelige.

Disse sitter i programstyret:

Programleder Nye Aker Sigrid Ingeborg Rannem Nye OUS
Programleder Nye RH Bjørn Aage Feet Nye OUS
Klinikkleder NVR og leder av programstyre Eva Bjørstad NVR
Klinikkleder KIT Morten Tandberg Eriksen KIT
Klinikkleder MED Morten Mowe MED
Klinikkleder KRN Paulina B Due-Tønnessen KRN
Klinikkleder KVI Marit Lieng KVI
Klinikkleder HLK Bjørn Bendz HLK
Klinikkleder OSS Geir Teigstad OSS
DST  Catherine Bjerke DST
Foretakstillitsvalgt  Jonathan Faundez NITO
Foretakstillitsvalgt  Therese Heggedal NSF
Tillitsvalgt Erik Høiskar DNLF
Tillitsvalgt Else Lise Skjæret-Larsen Fagforbundet
Stedfortredende foretaksverneombud Espen Vollan DST
Brukerrepresentant Erna Hogrenning Brukerutvalget OUS
Brukerrepresentant Anne Giertsen Brukerutvalget OUS

Hva skal opp i programstyret?

Programledere for Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal legge frem status i arbeidet for programstyret, eventuelt foreslå korrektive tiltak ved avvik. Vesentlige avvik, tillegg eller endringer som krever revidering av gjeldende planer behandles av Programstyret. Dette gjelder også nye prosjekter, områder eller tiltak som skal inn i planen.

Forhold som krever beslutning utenom programstyret, og som også vil påvirke andre programmer i Nye OUS eller OUS’ drift og virksomhet generelt, skal legges frem for ledermøtet i OUS. Det samme gjelder andre saker som ut fra vesentlighet, omfang eller art bør løftes til ledermøtet. Større prosjekter som medfører utvikling og endring av organisasjonen og som er av overgripende karakter, skal løftes til porteføljestyret for «Utvikling av OUS».

- Vi ser frem til at det nye programstyret kommer i gang. Dette vil gi oss raskere saksgang, gi anledning til å fordype oss mer og bedre i flere saker, samt at vi sikrer representasjon fra brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten inn i beslutninger for de nye sykehusene, sier programledere for Nye Aker, Sigrid Rannem og Nye Rikshospitalet, Bjørn Aage Feet.

Mandat for det felles programstyret gjelder forprosjektfasen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet som forventes ferdig høsten  2022. Etter dette vil organiseringen vurderes på nytt.

Hele mandatet for programstyret kan du lese her.