HELSENORGE

Smittevern i nye sykehus

Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil være godt rustet for å ivareta smittevern for pasienter, ansatte, studenter og besøkende. Sykehusene er også planlagt med tanke på smittevern i en pandemisituasjon. Forprosjektrapporten behandles i høst. Rapporten er på flere tusen sider. Du får her et kort innblikk i det som angår smittevern.

​I konseptfasen ble det utarbeidet en fagrapport om smittevern som ble førende for det smittevern i nye sykehus. Medvirkningsprosessen i forprosjektet har bygget videre på dette arbeidet og detaljert ut løsningene videre. 

Økt areal for bedre smittevern    

Smittevern i sykehus skal forebygge smittespredning og hindre at sykehusinfeksjoner oppstår. Vår fagrapport om smittevern har foreslått større og mindre tiltak for å forbedre prosjektene med hensyn til smittevern. Forslaget med størst konsekvens for areal og kostnad er økt omfang av isolater. I forprosjektet har medvirkning bidratt til at nye Aker og nye Rikshospitalet samlet sett vil få vel 100 luftsmitteisolater i tillegg til høysikkerhetsisolatet ved nye Aker.
I akuttmottakene i nye OUS vil det være mulig å ta pasienter direkte utenfra og inn i luftsmitteisolater.
Begge sykehusene får sentral dekontamineringsenhet for fleksible skop. Dette vil heve kvaliteten på rengjøring av skop.
Fagrapporten om smittevern har vært førende for arbeidet med smittevern i de nye sykehusbyggene. På noen punkter har det vært nødvendig å finne kompromisser opp mot andre hensyn. Totalbilde er likevel at de nye sykehusbyggene legger til rette for et godt smittevern. 

Epidemiberedskap

OUS har vektlagt at nye sykehusbygg skal sørge for en god epidemiberedskap. Ved større smitteutbrudd kan mulighet for kohortisolering på sykehus være både hensiktsmessig og nødvendig. Kohortisolering i denne sammenheng betyr samling av flere pasienter med samme infeksjon innenfor et definert og avgrenset område. Et bygg som er fleksibelt med tanke på kohortløsninger er viktig i beredskapssammenheng. Det kan også gi en bedre drift ved håndtering av større smittesituasjoner. Ventilasjon har i forprosjektfasen blitt prosjektert slik at det understøtter muligheten for kohortisolering. Dette skal detaljeres videre ut i neste fase. OUS har foreslått definerte områder i forprosjektfasen som ønskes tilrettelagt for kohortinndeling. Forslagene vil følges opp i videre faser.

Enerom

I alle døgnområder vil pasienter få enerom med eget bad. Dette vil gi et betydelig bedre smittevern for både pasienter, ansatte og besøkende enn dagen løsning med flersengsrom og deling av bad/toalett.
Illustrasjon sengerom fra Rikshospitalet
​​Sengerommene i døgnområder ivaretar hensynet til pasientsikkerhet, taushetsplikt, pasientens integritet og smittevern.

Sammendrag

Oppsummert, har vi fått til dette i løpet av forprosjektarbeidet og medvirkningsprosessen: 
antall kontaktsmitteisolater er økt fra 10% til 20% av alle senger i døgnområder.
økt antall luftsmitteisolater
flere akuttrom med luftsmittefunksjonalitet i akuttmottak. Økt fra ett til tre på Nye RH og fra null til ett ved Nye Aker. I tillegg blir det luftsmitteisolater i døgnområdene. 
sentral rengjøring og desinfeksjon av endoskop
sentralisert maskinell rengjøring av senger 
desinfeksjonsrom delt i to adskilte rom med gjennomgående dekontaminator (45 ved Nye RH og 60 ved Nye Aker)
mulig med kohortisolering av hele og deler av områder