HELSENORGE

Status for programmene i Nye OUS juni 2021

De seks programmene i Nye OUS er i ulike faser, men arbeidet pågår for fullt innen samtlige. Fra Storbylegevakten hvor vi nå kan se et bygg som tydelig tar form, Nye Aker og Nye Rikshospitalet som har startet sitt store forprosjekt denne våren, til Ny sikkerhetspsykiatri som etter et viktig styrevedtak kan planlegge forprosjekt til høsten.

To ansatte i pasientrom

Illustrasjonsfoto: To ansatte i medvirkningsgrupper. Foto: OUS.

Nye Aker og Nye Rikshospitalet – forprosjekt pågår

Forprosjektet for disse to programmene startet endelig opp i mars 2021. Dette er et stort medvirkningsarbeid som inkluderer rundt 400 ansatte fra klinikkene. Her er tillitsvalgte, brukerrepresentanter og verneombud også med. De mange medvirkningsgruppene sitter denne våren og forsommeren sammen for å detaljere ut og plassere de ulike enhetene innenfor rammene som er satt. Dette krever mye tid og arbeid fra de som deltar og forprosjektet vil pågå frem til våren 2022. Medvirkningsprosessen ble nylig evaluert gjennom en spørreundersøkelse til medvirkningsgruppedeltakerne. Resultatene viste at prosessen så langt alt i alt har vært god og prosjektledelsen fikk innsikt i forbedringspunkter for enda bedre prosess videre i arbeidet.

Erfaringer og kunnskap fra konseptfasen ble tatt med videre inn i arbeidet mot Forprosjektfasen slik at deltakerne kunne være så godt forberedt som mulig. De ansatte gikk gjennom et stort opplæringsarbeid i forkant, noe som inkluderte skriftlig informasjonsmateriell og korte inspirasjonsfilmer. 

Ny Sikkerhetspsykiatri – planlegging av forprosjekt etter styrevedtak

Etter at konseptfasen ble avsluttet allerede i 2017 har reguleringsprosessen pågått. Helse- og omsorgsminister Bent Høie ba i februar Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling. Helse- og omsorgsdepartementet mener det kun er tomten Ila sør som kan ivareta behovet for å realisere utbyggingsprosjektet innen rimelig tid.

Styret i OUS vedtok mandag 7. juni om å opprettholde sin anbefaling om en samlet helhetlig utbygging av Ny sikkerhetspsykiatri og å føre programmet videre til forprosjekt. Dette er planlagt å kunne starte opp høsten 2021. I forprosjektfasen skal ansatte fra klinikken og brukerrepresentanter delta i utviklingen, og arbeidet med å rekruttere til dette medvirkningsarbeidet har startet.


 

hovedbilde.status.jpgSkisser av de seks programmene; Øverst fra venstre: Nye Aker, Ny sikkerhetspsykiatri, Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, OUS i Livsvitenskapsbygget og Nye Rikshospitalet.

Storbylegevakten – bygget tar form og ligger godt an etter skjema

Storbylegevakten er sammen med Nye Radiumhospitalet det programmet som er kommet lengst i utviklingen mot ferdig bygg. Byggearbeider foregår for fullt og bygg A, som er den delen av Storbylegevakten OUS skal flytte inn i, begynner å ta form på tomten på Aker og kan tydelig ses fra Trondheimsveien. Programmet er i en fase for detaljprosjektering, som omfatter plassering av utstyr i de ulike rommene og etasjene, og funksjoner plasseres på detaljnivå. Programmet ligger godt an etter skjema, både økonomisk og tidsmessig. OUS opplever et godt samarbeid med Oslo Kommune, som er byggherre for programmet, og som Oslo universitetssykehus vil leie sin del av lokalene fra.

Fagpersoner innen flere områder i OUS – utstyrsleveranse, logistikk, IKT og risikoarbeid - arbeider sammen for å koordinere videre arbeid mot fullføring av bygget.

Nye Radiumhospitalet – Støping av bunn

Dette programmet er kommet langt i utviklingen, og på byggetomten har det vært stor aktivitet gjennom våren. Utgravingen av tomten er nå fullført og arbeidet med å støpe bunnen av sykehuset har startet. Bunnplaten skal være ferdig i august i år, og skal støpes i totalt 10 etapper.

For å kunne reise råbygget skal først bunnplaten støpes, deretter står kjellerveggene og heis- og trappesjaktene for tur. Betongarbeidene markerer starten på byggefasen, og at grunnarbeidene nærmer seg avslutningen.

I slutten av august legges grunnsteinen, dette blir en viktig milepæl. I tillegg jobbes det med organisasjonsutvikling og ibruktagelse, der prosessutvikling er en viktig del.

OUS i Livsvitenskapsbygget – høyt tempo i konseptfasen

Dette er det nyeste programmet i Nye OUS, men mye har skjedd i løpet av månedene siden det ble besluttet at OUS skal inn i Livsvitenskapsbygget. Det er Klinikk for laboratoriemedisin som skal flytte inn, og ansatte har vært medvirkende i utredningen. Klinikken er planlagt å flytte i det som er fase to for de nye sykehusene, etter at nye sykehus står klare i 2030.

Styret anbefalte i møte mandag 7. juni å føre programmet videre. Konseptfasen har pågått og hatt høyt tempo. Fortsatt er det noen avklaringer som behøves og styret vedtok å sende saken videre til behandling i styret i Helse Sør-Øst. I styremøte i Helse Sør-Øst 17. juni vil veien videre avklares.