HELSENORGE

Statusoppdatering for programmene i Nye OUS januar 2021

Mye arbeid er gjort i de fem programmene som utgjør Nye Oslo universitetssykehus, men mye arbeid gjenstår. Noen steder har byggingen startet i l løpet av det siste året. Hva er status i dag, og hvor langt er vi kommet på veien mot Nye Oslo universitetssykehus? Med programmet OUS inn i Livsvitenskapsbygget er det nå seks store programmer som går parallelt og er i ulike faser.

'Bilde av de seks bygge og utviklingsprosjektene i Nye OUS

Storbylegevakten – mer detaljering og virtuell forberedelse

På området til Storbylegevakten på Aker-tomten startet byggearbeidet i mars 2020. Bygget er planlagt å stå ferdig i mai 2023 og vi får tilgang på bygget da. Derimot vil ikke nødvendigvis driften kunne startes opp før høsten det året. Dette er på grunn av at ansatte som skal jobbe der må få tid til å bli kjent med arbeidsplassen, oppgavene sine og man trenger tid til å gi opplæring. Det jobbes med å få på plass en 3D-cave, hvor ansatte og samarbeidspartnere får mulighet til å «bevege» seg rundt i bygget, før de får fysisk tilgang og kan ta Storbylegevakten i klinisk bruk. Muligens kan dette bidra til å korte ned tiden fra fullføring til drift. Slik kan man også få mulighet til å teste nye systemer.

I løpet av høsten 2020 har programledelsen jobbet seg gjennom rom for rom for å kunne fastsette hvor alle rommene skal ligge i forhold til hverandre, og hvor de ulike funksjoner skal plasseres. Fremover gjenstår den viktige oppgaven å kunne plassere hvor alle detaljer skal være inne i hvert av rommene. Programmet for Storbylegevakten befinner seg nå i fase for detaljprosjektering, hvor tegninger på areal må godkjennes, og man fastsetter plassering av alt utstyr inne i rommene.

Snart vil også brukergrupper bli tatt mer i bruk. Det er naturlig nok fremdeles mye å klargjøre; når kan vi ta imot de første pasientene? Skal alle funksjoner tas i bruk fra samme dato eller litt etter litt? Dette er ting som gjenstår å kartlegge, og hvor brukergrupper som representerer ansatte ved dagens Skadelegevakt kan bidra med verdifull kunnskap, og vi er samtidig avhengig av et godt samarbeid med Oslo kommune som vi skal leie lokaler av.

Nye Aker og Nye Rikshospitalet - Oppstart av Forprosjekt

Programmene for Nye Rikshospitalet og Nye Aker har avsluttet konseptfasen, og er nå i forberedelser til Forprosjektet som starter i mars 2021. Dette er et omfattende medvirkningsarbeid der om lag 400 OUS-ansatte, inkludert tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter, vil medvirke og representere sitt område.

Erfaringer og kunnskap fra konseptfasen er tatt med videre inn mot Forprosjektfasen slik at de som skal delta skal være godt forberedt. For eksempel ble mandatet utvidet under konseptfasen for å dra nytte av erfaringer så langt fra Covid-19-pandemien. Gruppen som arbeidet med smittevern i de nye sykehusene ble også utvidet med seks fagpersoner med god kjennskap til utfordringer sykehuset har stått i under pandemien.

Radiumhospitalet - utgraving og støping

I programmet for Nye Radiumhospitalet skal to nye bygg bygges, og arbeidet med dette er godt i gang. Programmet holder nå på med utgraving av tomten og vil klargjøre for støp i løpet av 2021. Nytt klinikk- og protonbygg skal stå ferdig i april 2024. De nye behandlingsbyggene som skal inneholde nye sengeposter, poliklinikk, operasjon, arealer til cellegiftbehandling, protonbehandling og en rekke mindre funksjoner skal erstatte dagens bygningsmasse.

Det er krevende å ha full drift i dagens sykehus, med samtidig bygging av nye bygg helt inntil. Dette krever god planlegging og godt samarbeid, men dette har hittil fungert fint.

Ny sikkerhetspsykiatri - avklaring av tomtevalg

Konseptfasen for programmet for Ny sikkerhetspsykiatri var ferdig i 2017 og siden da har reguleringsprosessen pågått. Konseptfasen konkluderte med plassering av ny Regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum kommune og Stortinget har vedtatt finansiering av Forprosjekt.

Så snart tomten er endelig avklart, går programmet over i Forprosjekt hvor man sammen med medvirkningsgrupper fra klinikken skal detaljere prosjektet og jobbe frem gode og fremtidsrettede løsninger for sikkerhetspsykiatrien i OUS. 

OUS inn i det nye Livsvitenskapsbygget

Det er nå også opprettet et sjette program i Nye OUS, som heter OUS inn i Livsvitenskapsbygget. Oslo universitetssykehus skal dele arealene i bygget med Universitetet i Oslo. Ved å dele bygget skapes enda bedre muligheter for samarbeid mellom forskningsmiljøene i UiO og OUS. De nye planene for Livsvitenskapsbygget skal først forankres i Helse Sør-Øst sitt styre, og prosjektet skal deretter arbeide videre med å kvalitetssikre forslaget.