HELSENORGE

Statusoppdatering vår og høst 2020 for prosjektene i Nye OUS

Det er stadig utvikling på våre fem bygge- og utviklingsprosjektene. Noen har kommet godt i gang på byggeplassen, andre er fortsatt i tidligere faser. Her er en liten oversikt og statusoppdatering over hvert av prosjektene.

Illustrasjonsbilde

Nye Radiumhospitalet

Det har vært full drift på byggeplassen gjennom sommeren, og Nye Radiumhospitalet er i rute med fremdriftsplanen. 2020 er det store graveåret for å klargjøre tomten til byggestart i 2021. Nå er vi i gang med å forberede pælefundamenter på tomten som skal overføre belastningen fra de nye byggene ned til fast grunn.

Parallelt fortsetter arbeid med å fokusere på detaljert utforming av innvendige funksjonsområder. I forprosjektet til Nye Radiumhospitalet har over 350 ansatte og brukere deltatt i ulike fokusgrupper og arbeidsmøter for å bistå med faglig kompetanse og erfaring. En slik medvirkning bidrar til at sykehuset bygges og videre driftes på best mulig grunnlag når det åpner i 2024. Bygging skal starte i 2021 og fremgangen blir enda mer synlig enn det har vært frem til nå. Følg utviklingen ved å følge webkameraet fra byggeplassen her.

Flere arbeidsprosesser med IKT og utstyr er også i gang, i tillegg til at logistikk nå arbeider med fokus på helheten i prosjektet, slik at all drift skal fungere godt sammen.

Møt de ansatte i Nye Radiumhospitalet her.

Storbylegevakten

Storbylegevakten eies av Oslo kommune, hvor Oslo universitetssykehus skal leie litt i underkant av 60 % av arealene.

Storbylegevakten har hatt god fremdrift på byggeplassen og er det prosjektet som har kommet lengst av de fem prosjektene i Nye OUS. Byggestart var i mars, og vi kan allerede begynne å se vinduer i muren hvor treningsrom for ansatte i kjelleren skal være. Du kan følge utviklingen fra byggeplassen på Skanska sin blogg. Murveggene nederst til høyre i bildet, mot Sinsenkrysset er starten på det nevnte treningsrommet.   

Forprosjektet for legevakten er ferdig og avklaring om hvilke funksjoner som skal være hvor, og hvordan de skal stå i forhold til rom og utstyr er klart. Nå er vi i detaljprosjekteringen, en fase hvor vi går gjennom område for område og forsøker å konkretisere de ulike løsningene slik at utformingen blir optimal. Her jobber vi med alt fra hvilke utstyr som skal anskaffes og hvordan lyssetting skal være, til møbler og  stikkontakter.

Flere ansatte og brukere har vært involvert i utformingen. Det har vært 16 faste grupper for medvirkning i prosjektet, hvorav Oslo universitetssykehus har representanter i 10 av dem. På de områdene vi har noe til felles med Oslo kommune har vi deltakere fra begge organisasjonene. For eksempel har pasienter én dør inn til mottaksområdet enten de skal til kommunen eller til oss. I detaljprosjektering setter vi også sammen nye grupper som skal jobbe med områder på tvers.

Til sammen er det 103 deltakere i medvirkningsgruppene knyttet til Nye Storbylegevakten, hvorav halvparten representerer Oslo universitetssykehus. Fremover vil fokuset for Storbylegevakten være videre jobb med detaljer slik at vi når mest mulig konkrete nivå på utformingen.

Ny sikkerhetspsykiatri

Status for prosjektet august 2020 er at konseptfasen er ferdig og Stortinget har vedtatt finansiering. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder kroner.

Regional sikkerhetsavdeling er plassert i et 100 år gammelt bygg på Dikemark som er grundig dokumentert som lite hensiktsmessig for oppgaven - både når det gjelder pasientbehandling- og trivsel, arbeidsmiljø, driftsøkonomi og samfunnsvern. Planer og tegninger for nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri har pågått siden 1980-tallet, og idé- og konseptfase (2015-17) konkluderte med plassering på Ila i Bærum kommune. Reguleringsprosessen har pågått siden 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling.
 
Ila Nord er anbefalt fra Planutvalget i Bærum kommune. Endelig behandling skal være over tidlig høst.
 
Et vedtak forutsetter avklaringer med Løvenskiold (om salg av tomt), Fylkesmannen og Klima- og miljødepartementet (om justering av markagrensa), Bærum kommune og Norges Skytterforbund (om reguleringssak for komprimert anlegg på Løvenskioldbanen).
 
Grunnet lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko har HSØ og OUS (vinterhalvåret 2019-20) derfor igangsatt en tilleggsvurdering av alternative lokaliseringer for Ny Sikkerhetspsykiatri. Dersom prosessen med endelig reguleringsplan i Bærum kommune stopper opp, har man et alternativ som man må komme tilbake til.

Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Arbeidet med Nye Aker og Nye Rikshospitalet foregår parallelt, noe som videreføres i forprosjektet. Oppstarten av forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet er satt til i begynnelsen av november. Arbeidet med å planlegge hvordan forprosjektet skal gjennomføres er i full gang.

Forprosjektet er siste ledd i tidligfaseplanleggingen av de nye sykehusbyggene. Her skal det fokuseres på en detaljert utforming av funksjonsområdene i byggene, likt arbeidet som er godt i gang på Nye Radiumhospitalet og Storbylegevakten.

For Nye Aker og Nye Rikshospitalet intensiveres nå arbeidet med planleggingen der flere hundre ansatte og brukere skal bidra i utviklingen av fremtidens sykehus. Det planlegges opp mot 50 medvirkningsgrupper i prosjektene med ansatt- og brukerrepresentanter. Gruppene er en viktig del av arbeidet med konkretisering som legges til grunn før byggestart.  Planleggingen er fortsatt i en tidlig fase. Måler er å nå et så konkret nivå i utformingen som mulig, slik at endelig beslutninger om iverksettelse tas på riktig grunnlag.

I løpet av september vil også flere rapporter fra arbeidsgrupper ferdigstilles. Barn og ungdom i Nye OUS og psykisk helsevern og avhengighetsbehandling klargjør sine rapporter. I tillegg arbeides det med å revidere en rapport om smittevern for Nye OUS som inkluderer erfaringer fra Covid-19 pandemien. Intermediærsenger og klinisk service har allerede levert rapporter for sine områder.

For Nye Rikshospitalet er det er satt i gang en gruppe som jobber med rokadeprosjektet. Før vi starter å bygge nytt må C1-bygget på Rikshospitalet rives. Gruppen arbeider med hvordan rokaden skal løses på best mulig måte. I tillegg foregår det et stort arbeid med hvordan fagfordelingen mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal bli.

Dersom du har lyst til å følge prosjektene finner du alltid den nyeste og oppdaterte informasjon på nettsidene til Oslo Universitetssykehus.