HELSENORGE

Studentpraktikanter var vinn-vinn

Bør OUS kjøpe mer bruksklare legemidler? Hvordan skal laboratoriedriften for bakteriologiske undersøkelser harmoniseres før innflytting i Livsvitenskapsbygget? Etter tre måneder har masterstudentene Simon Sandvik, Viviana Casillo og Catharina Roest svaret på disse spørsmålene. 

Gruppebilde
Fra venstre spesialrådgiver Nye OUS Christine Laastad, masterstudent Simon Sandvik, prosjektleder fra Sykehusapotekene Oslo Irene Sunnvoll og masterstudentene Cathrine Roest og Viviana Caillo på Radiumhospitalet.


De siste tre månedene har tre masterstudentene under veiledning fra programleder for Livsvitenskapsbygget Tine Borgen Hildisch og spesialrådgiver Christina Laastad ved Nye OUS undersøkt både lønnsomhet for bruksklare legemidler og hvordan avdeling for bakteriologi drifter forskjellig mellom Rikshospitalet og Ullevål.​

Meningsfylt og interessant prosjekt

​- Gjennom vårt studentpraktikantopphold ved Nye OUS har vi fått en unik mulighet til å være delaktig i meningsfylte og interessante prosjekter, forteller Simon Sandvik. - Dette har ikke bare gitt oss en dypere forståelse av helsesektorens kompleksitet, men også vært uvurderlig for vår profesjonelle utvikling. Under oppholdet har vi hatt tilgang til veiledning og tilbakemeldinger fra engasjerte og erfarne kollegaer, som utvilsomt påvirke vår fremtidige karriere.

Spesialbioingeniør Oda Wold tar i mot studentpraktikant Catharina Roest på avdeling for mikrobiologi ved Rikshospitalet.Spesialbioingeniør Oda Wold tar i mot studentpraktikant Catharina Roest på avdeling for mikrobiologi ved Rikshospitalet.


Dynamisk arbeidsmiljø

- Å anvende akademisk kunnskap i et så levende og dynamisk miljø som i Nye OUS har vært en utrolig opplevelse. Vi har lært, utviklet oss og vokst mer enn vi kunne forestilt oss. Praktikantoppholdet har virkelig rustet oss for de utfordringer og muligheter som venter i helsesektoren, forteller Simon.

Forberedelser til nye sykehusbygg

Prosjektene ble presentert på et åpent møte i Nye OUS den 3. mai 2023. Prosjektdirektør Just Ebbesen mener tematikken studentene har jobbet med er svært aktuell for hvordan OUS skal tilpasse seg innflytting i de nye sykehusbyggene.

Store deler av Klinikk for laboratoriemedisin flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2027. Her skal avdelinger som i dag er spredd på flere lokalisasjoner samles under samme tak. Da er det viktig å kartlegge dagens arbeidsflyt, slik at vi tar med oss den beste måten å jobbe på fremover. I tillegg til denne harmoniseringen, legger klinikken også til grunn automatisering av deler av arbeidsprosessene.

OUS bruker årlig omtrent 1 milliard kroner på legemidler til pasientene våre. I tillegg til kostnadskontroll er pasientsikkerhet et viktig fokusområde. 30 % av alle legemidler som blir solgt til OUS per år skal gis som injeksjoner/infusjoner. Disse må tilberedes før de kan benyttes, og i dag er det hovedsakelig sykepleiere som utfører denne oppgaven. En del av disse legemidlene kan leveres som bruksklare løsninger fra legemiddelindustrien.

Godt samarbeid med organisasjonen

Studentene har hatt god kontakt med flere deler av virksomheten underveis. De har blant annet besøkt kreftsengeposten A6 på Radiumhospitalet for å se hvordan sykepleierne planlegger og forbereder pasientenes legemidler. Viviana og Simon sammenlignet observasjonene fra A6 med sykehusapoteket på Rikshospitalet og Farmasitunpiloten på Radiumhospitalet. 

Catharina ble ikledd laboratoriefrakk og vernebriller allerede den første uken. Hennes oppgave var å kartlegge arbeidsflyten for bakteriologiske prøver på Ullevål og Rikshospitalet. En oppgave hun tok fatt på med stor iver og stoppeklokke.
 
Catharina observerer arbeidsprosessen for undersøkelse av e. coli bakterie.
Catharina observerer arbeidsprosessen for undersøkelse av e. coli bakterie.


Vinn-vinn-vinn situasjon

- Det er første gang vi har studentpraktikanter i staben vår, sier Christina Laastad. Det har utelukkende vært en positiv opplevelse å følge Simon, Viviana og Catharina gjennom deres reise i OUS. Det er imponerende hvor fort de forstår en tidvis komplisert sykehusdrift og utfordringene vi ønsker å belyse.

Praktikantopphold er en del av masterprogrammet til Helseøkonomi og Helseledelse ved Universitetet i Oslo og gjennomføres hvert semester. 

- Målene med ordningen er først og fremst at studentene skal få anledning til å bli kjent med en organisasjon fra innsiden, og erfare hvordan de kan bidra i praksis med kunnskap og teori de har tilegnet seg så langt under masterstudiene, forteller Kristi Brinkmann Lenander fra Institutt for helse og samfunn UiO. Studentene skal ta med seg erfaringer tilbake til studiehverdagen, som kan knyttes opp mot det teoretiske de lærer også etter praksisperioden. Blant annet til masteroppgaveprosjektet. 

- Vi ønsker at våre studenter skal kjenne på relevans, og at oppholdet skal gi dem selvtillit og motivasjon på veien videre! I tillegg vil mange studenter kunne knytte verdifulle nettverk, som vil være nyttig for deres karriere. 

- Vi er svært fornøyde med samarbeidet med nye OUS! Det har vært over all forventning. Våre studenter har blitt tatt veldig godt imot, og har blitt fulgt opp akkurat på den måten vi ønsker oss, både faglig og sosialt!

-  Jeg ser på studentpraktikanter som et ledd i det allerede gode samarbeidet mellom universitetet og sykehuset, sier Just Ebbesen. Det er en strålende mulighet for OUS å vise seg frem som en potensiell arbeidsplass og få nye øyne på flere av våre fokusområder. Studentene får et unikt innblikk i arbeidshverdagen som venter dem etter studieløpet, og instituttet økter forståelsen av problemstillinger sykehuset står ovenfor. Dette åpner blant annet mulighetene for nye forskningstemaer. Det er rett og slett en vinn-vinn-vinn situasjon.