HELSENORGE

Rapport for virksomhetsplassering ved Nye Rikshospitalet er klar

I høst har en arbeidsgruppe med deltakere fra alle klinikker, tilitsvalgte, vernetjeneste og brukerrepresentanter gjennomført et stort arbeid med å foreslå plassering av virksomheten ved Nye Rikshospitalet på et overordnet nivå. Den enkelte virksomhet er foreslått til enten eksisterende bygg, nye bygg, eller til både eksisterende og nye bygg. Og er virksomheten anbefalt til eksisterende bygg, er plassering i både etasje og fløy beskrevet.

Skisse barnesenteret Nye Rikshospitalet
Hovedinngang ved Nye Rikshospitalet. Skisse: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.
Rapporten ble behandlet i sykehusets ledermøte i februar 2022, og arbeidsgruppens anbefaling skal legges til grunn i det videre planleggingsarbeidet frem mot ferdigstillelse av Nye Rikshospitalet.

Utgangspunktet for arbeidet var klinikkvise kartlegginger der det bl.a. ble redegjort for hvilken aktivitet de har på Rikshospitalet i dag og hvilken aktivitet som klinikkene har beregnet skal være ved Nye Rikshospitalet i 2030. Eksisterende døgnområder og operasjonsstuer ved Rikshospitalet ble nøye kartlagt, og dette arealet er vurdert sammen med de nye arealene som kommer i nye sykehusbygg.

Med utgangspunkt i de klinikkvise forslagene har arbeidsgruppen diskutert seg gjennom flere ulike måter å benytte tilgjengelige arealer i Nye Rikshospitalet. Forslaget er utarbeidet som et sett med skisser som viser plasseringer i eksisterende bygningsmasse samt oversikt over virksomhet som foreslås lagt til nye bygg.

Rapportens anbefaling legger til rette for en samlokalisering av lik virksomhet, effektive pasientsløyfer og nærhet bl.a. mellom døgnområder og relevante undersøkelse- og behandlingsrom.

Bjørn Aage Feet er programleder for Nye Rikshospitalet og har ledet arbeidet med virksomhetsplasseringen.

Portrett Bjørn Aage Feet

Programleder for Nye Rikshospitalet Bjørn Aage Feet har ledet arbeidet med virksomhetsplasseringen.

​- Det har vært et stort engasjement rundt dette arbeidet. Jeg er imponert over deltakernes evne til å involvere egne klinikker for å se virksomheten som et hele og ikke bare fokusere på sine respektive fagspesialiteter. Denne rapporten legger derfor et godt grunnlag for det videre planleggingsarbeidet frem mot ferdigstillelse av Nye Rikshospitalet, sier Bjørn Aage Feet om arbeidet som er lagt ned i denne rapporten.


Med utgangspunkt i de klinikkvise forslagene har arbeidsgruppen diskutert seg frem til ulike måter å bruke tilgjengelige arealer i Nye Rikshospitalet. Forslagene er utarbeidet som et sett med skisser som viser plasseringer i eksisterende bygningsmasse samt oversikt over fag/funksjoner som foreslås lagt til nye bygg.

Frode Kolstad er avdelingsleder i Nevroklinikken og har deltatt i arbeidet som klinikkens representant. 
 
- Prosessen i Nevroklinikken har fungert bra. Mange i klinikken har vært involverte over en lengere periode og kommet med flere konstruktive innspill slik at nevro-konseptet gradvis har utviklet og modnet seg.

Sluttresultatet ser lovende ut med en kompakt løsning der nevrokirurgisk avdeling samles på plan 4 med nærhet til operasjonsstuene, intervensjonsrøntgen, akuttmottak og generell intensiv. Antall disponible sengeplasser, nevro-overvåknings muligheter og antall operasjonsstuer har blitt som ønsket.

Nevrologisk avdeling og Oslo slagsenter er plassert på plan 3 ved siden av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.Totalkonseptet for Nevroklinikken i det Nye RH, med fokus på de store pasientgruppene, burde legge forholdene til rette for en vesentlig forbedret pasientbehandling, sammenlignet med dagens delte løsninger, sier han om arbeidsprosessen og rapportens utfall.

Hele rapporten kan du lese her (pdf).​


Disse har utarbeidet rappo​​​rten:


 • Bjørn Aage Feet Programleder Nye RH, og leder for arbeidsgruppen Nye OUS 
 • Joana Goncalves Spesialkonsulent Nye OUS 
 • Trine Ertzeid Fagkoordinator Nye OUS 
 • Martin Lieungh Fagkoordinator Nye OUS 
 • Terje Kluften Klinikkoppnevnt representant AKU 
 • Sturla Owren Solheim Klinikkoppnevnt representant BAR 
 • Nils Einar Wilhelmsen Klinikkoppnevnt representant HLK 
 • Marianne Hægh Martinussen Klinikkoppnevnt representant HHA 
 • Helene Kittilsen Klinikkoppnevnt representant KIT 
 • Kristin Brandal Klinikkoppnevnt representant KLM 
 • Morten Møller Klinikkoppnevnt representant KRN 
 • Turid Birgitte Boye Klinikkoppnevnt representant PHA 
 • Unn Christensen Gude Klinikkoppnevnt representant KRE 
 • Trine Braaten Klinikkoppnevnt representant KVI 
 • Astrid Ellingsberg Klinikkoppnevnt representant MED 
 • Frode Kolstad Klinikkoppnevnt representant NVR 
 • Guri Galtung Kjæserud Klinikkoppnevnt representant OPK 
 • Thomas Magnusson Klinikkoppnevnt representant OSS 
 • Bjørn Edwin Klinikkoppnevnt representant TIK 
 • Marianne Thorbjørnsen Spesialrådgiver DST MHB 
 • Karin Borgen Spesialrådgiver DST MHB 
 • Wenche Reed Avdelingsleder Forskningsavdelingen Stab FIU 
 • Pål Kjeldsen Brukerrepresentant 
 • Mette Neergård Tillitsvalgt NSF OUS 
 • Benedicte Bertelsen Fadnes Tillitsvalgt DNLF OUS 
 • Espen Vollan Stedfortredende foretaksverneombud OUS 
 • Matthias Baaske Helsefaglig direktør DST MHB 
 • Stig Alve Spesialrådgiver DST Økonomi 
 • Brigt Erland Nersveen Spesialrådgiver DST Økonomi