- Vi trenger flere levende givere av nyre

Norge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Til tross for dette er antall pasienter på venteliste rekordhøyt. Per utgangen av september i år var det transplantert 54 nyrer med levende giver og 117 med avdød giver i Norge, mens 351 sto på venteliste for nyre fra avdød giver.

​Tilsvarende tall for 2017 var 55 nyrer med levende giver og 151 med

Bilde av Anna V. Reisæter
Det er alltid førsteprioritet å undersøke om man kan bruke levende giver, sier overlege Anna Varberg Reisæter, leder ved nyreseksjonen, avdeling for transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet

avdød giver og 326 på venteliste.

Overlege Anna Varberg Reisæter, leder ved nyreseksjonen, avdeling for transplantasjonsmedisin på Oslo universitetssykehus (OUS), forteller at det alltid er førsteprioritet å undersøke om man kan bruke levende giver. Dette gir bedre resultater på sikt.
I Norge er det brukt nyre fra levende giver siden 1970.

Hvem kan gi nyre?

Transplantasjon med levende giver kalles ofte familietransplantasjon siden det vanligste er at et familiemedlem gir nyre til et annet familiemedlem. I de senere år har også nære venner blitt akseptert som givere.

En viktig forutsetning for å være giver er at en har god fysisk og mental helse. I Norge finnes ingen øvre aldersgrense for levende givere. Giver kan være forelder, søsken, barn, tante/onkel, fetter/kusine eller besteforelder. I tillegg kan ektefelle eller samboer gi nyre til sin partner. Inngiftede familiemedlemmer samt nære venner kan også være nyregiver.

Krevende prosess

- Det er en krevende prosess å utrede levende givere, det er ofte mange personer som må kontaktes og undersøkes, forteller Reisæter.

Det nasjonale transplantasjonstemaet ved OUS samarbeider med 25 nyresentra i landet. Nyrepasientene blir utredet ved lokal nyreavdeling, og det er også her eventuelle levende givere utredes.

Årlig avholdes et samarbeidsmøte for nyretransplantasjon der alle de samarbeidende nyreavdelingene er representert.

- Nyretransplantasjon er et felles nasjonalt prosjekt der vi må finne løsninger. Vi har nå etablert en arbeidsgruppe for transplantasjon med levende givere. Gruppen har representanter fra nyreavdelinger i hver helseregion, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte og transplantasjonsmiljøet ved sykehuset, sier Reisæter.

Gruppen arbeider med medisinske problemstillinger, informasjon, logistiske utfordringer og diskuterer etiske spørsmål. Det arrangeres også seminar om transplantasjon med levende giver åpent for leger, sykepleiere og sosionomer en til to ganger årlig ved Rikshospitalet.

De koordinerende sykepleierne for nyretransplanterte er til disposisjon for sykepleiere som driver med utredning. Koordinatorene mottar 10-40 telefoner daglig og reiser også ut til sentrene for å holde kurs eller bistå på andre måter. Det er nå etablert kontaktlege og -sykepleier for transplantasjon med levende giver ved hver av de 25 samarbeidende nyreavdelingene. Det vil styrke nettverket for dette arbeidet.

Les mer om levende giver av nyre her.