HELSENORGE

15 millioner kroner til operasjonsplanlegging

Sykehuset har fått 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å etablere et innovasjonspartnerskap som skal utvikle nytt system for operasjonslogistikk og planlegging.

​Inspirert av luftfarten

OUS deltok i en konkurranse med søknaden «Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomhet - Fremtidsrettede løsninger og tjenester for å optimalisere planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomhet» og nådde helt til topps. Innovasjon Norge delte ut 100 millioner kroner for å løse samfunnsutfordringer, hvorav 15 gikk til OUS og dette prosjektet.

Midlene fra Innovasjon Norge  går til innovasjonspartnerskap  der OUS   samarbeider formalisert med innovative bedrifter for utvikling av nye løsninger.

En forutsetning er at disse løsningene har et innovasjonspotensiale og kan spres til kirurgiske virksomheter i andre sykehus i regionen, nasjonalt og eventuelt også internasjonalt. Det er også mulig at elementer av disse kan benyttes til forbedring av logistikk i andre deler av sykehuset, og til andre virksomheter utenfor helsesektoren som har komplekse planleggings- og driftsprosesser med sanntidsutfordringer.

Sykehus har mange delsystemer som dekker deler av behovet for driften av operasjonsvirksomheten – ofte integrert i tunge journal- eller ERP systemer. Det mangler et «kontrolltårnsystem» som kan hente informasjon fra alle disse delsystemene for bedre koordinert planlegging av virksomheten, omprioriteringer og håndtering av driftsforbedring i daglig styring. Et godt logistikksystem plassert oppå de eksiterende systemene har store muligheter for en bedre planlagt og gjennomført virksomhet for pasientene, de ansatte, ressursplanlegging og driftseffektivitet i sykehusene. 

Utfordringer

Oslo universitetssykehus er landet største kirurgiske sykehus og opererer 54.000 ganger i året. Dagens systemer for planlegging av bemanning, styring av utstyr/rom og pasientadministrasjon er i begrenset grad integrert og er i all vesentlig grad basert på manuell planlegging. Sykehuset klarer ikke å utnytte de totale ressursene på en god nok måte. Årlig blir 3000 planlagte operasjoner avlyst mindre enn 16 timer før planlagt gjennomføring.

Behov for løsning

- Vi trenger å starte nå med disse løsningene for å kunne komme videre i forbedring av operasjonsdriften. Vi trenger dem for å sikre pasientene en god og forutsigbar kapasitet, kvalitet og sikkerhet.  De ansatte fortjener en bedre planlagt virksomhet i hverdagen. OUS trenger dem for læring nå og dimensjonering av fremtidige løsninger. Alle virksomheter som arbeider med store volumer, avanserte prosedyrer med store investeringsbehov, knapp tilgang på kompetanse og prosesser med grad av uforutsigbarhet og risiko utvikler slike systemer. Da må vi også gjøre dette, sier en av initiativtakerne bak søknaden, Øyvind Skraastad, klinikkleder for Akuttklinikken.
 

Innovasjonspartnerskapet har to delmål

  1. Operasjonell planlegging og oppdatering av operasjonsprogram for operativ virksomhet for å sikre forutsigbar avvikling. 
  2. Sanntidslogistikkstyring for gjennomføring av operativ virksomhet etter en «airport control» lignende modell.

- Så langt vi har kjennskap finnes det ikke hyllevareløsninger som kan dekke det hele behovet et stort sykehus for sanntidslogistikk for denne type avansert operasjonsvirksomhet. Vi trenger nye løsninger for strategisk og operasjonell planlegging og driftskontroll for å utvikle oss mot fremtidige sykehus. En forutsetning er å utvikle moduler som kan benyttes sammen med de foreliggende systemene.   

Det er mange samarbeidspartnere i et fremtidig innovasjonspartnerskap. Vi må i første fase spisse  sykehusets behov tydelig og formalisert. Vi trenger sykehusets kirurgiske miljøer inn i samarbeid. Vi skal  fortsette med en markedsdialog med mulige leverandører. Vi trenger formalisert støtte fra innovasjonsaktører for å gå gjennom løypa. Søknaden er forankret hos Helse Sør- Øst og prosjektet vil benytte sykehusets kompetanse på ulike felter for å lykkes. Det er bare å gå i gang!  

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside