HELSENORGE

27 høringsuttalelser til Utviklingsplan 2035

8. april gikk fristen ut for å komme med høringsuttalelser til "Oslo universitetssykehus HF – Utviklingsplan 2035". 27 høringsuttalelser har kommet inn. Mange av høringsuttalelsene er omfattende.  

Illustrasjonsbilde av lege som holder et stetoskop mot kamera
Foto: Shutterstock


Arbeidet med Utviklingsplan 2035 startet opp våren 2017 og har skapt stort engasjement internt i sykehusets fagmiljøer og blant eksterne samarbeidspartnere. Mange personer har bidratt i prosjektet, ut fra et felles ønske om å lage en utviklingsplan som legger grunnlaget for at Oslo universitetssykehus (OUS) kan arbeide videre under sin visjon «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling».

- Målet med utviklingsplanen er å planlegge for god og framtidsrettet pasientbehandling. Slik kan vi skape en helsetjeneste tilpasset pasientene, sier Matthias Baaske, fagdirektør helsefag ved OUS.

Høringsfristen er over
Fristen for å sende inn høringsinnspill til Utviklingsplan 2035 gikk ut 8. april og 27 høringsuttalelser har kommet inn. Prosjektgruppen er glad for at så mange har engasjert seg i arbeidet med Utviklingsplan 2035. Det at så mange tilbakemeldinger har kommet, betyr at både internt ansatte og eksterne interessenter er opptatt av sykehusets virksomhet og videre utvikling med strategiske og overordnede føringer fram mot 2035.

– Nå jobber vi fortløpende med å gå gjennom høringsinnspillene samt gjøre justeringer i Utviklingsplanen basert på innspillene, sier Kjell Magne Tveit, prosjektleder og fagdirektør ved OUS.

Planen blir videre behandlet i OUS styremøte 25. april, med frist for levering til Helse Sør-Øst 30. april.

Strategisk plan
"Oslo universitetssykehus – Utviklingsplan 2035" er en strategisk plan som skrives på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Planen peker på hvordan helseforetaket vil utvikle og innrette sin virksomhet for å sikre et bærekraftig, moderne og kvalitetsbasert behandlingstilbud til befolkningen og samtidig ivareta og styrke forskning og utdanning.

– Utviklingsplanen skal vise retning for hvordan helseforetaket vil utvikle virksomheten for å møte framtidige behov for helsetjenester. Dette er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles mål, sier prosjektlederen.

Med Utviklingsplan 2035 forsøker OUS å beskrive endringsfaktorer som vil påvirke framtidig sykehusvirksomhet. Eksempler på dette er: befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, medisinskfaglig utvikling, teknologisk utvikling, samt funksjons- og oppgavedeling med andre sykehus og primærhelsetjenesten. Disse faktorer vil danne grunnlag for beregninger av framtidig kapasitets-, kompetanse- og økonomibehov, og vil være basis for økonomisk langtidsplan, framtidige byggeprosjekter og plan for kompetanseutvikling.

Elementene beskrevet i utviklingsplanen er viktige premissleverandører i virksomhets- og byggeplanleggingen.

27 høringsuttalelser

Knyttet til arbeidet med utviklingsplanen mottok Oslo universitetssykehus HF til sammen 27 høringsuttalelser fra interne og eksterne høringsinstanser.

Uttalelsene som kom som korrigerende innspill eller kommentar via eposter og direkte innspill med spor endring i høringsutkastet gjøres ikke tilgjengelig. I utarbeidelse av den endelige versjonen av utviklingsplanen ble det i størst mulig grad tatt hensyn til mottatte innspill.

Interne høringsuttalelser
1. Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
- 3.1. KIT- kirurgi utviklingsplan OUS
- 3.2. KIT - innspill utviklingsplan OUS
2. Medisinsk klinikk
3. Arbeidsmiljøavdelingen
4. Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester (FPS)
5. Brukerutvalget
6. Fagspesifikke nettverk for ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer
7. Hjerte, lunge og karklinikken
8. Klinikk for laboratoriemedisin
9. DnLF - Den norske legeforening
10. Avdeling for samhandling - Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling (FPS)
11. HHA Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
12. Nevroklinikken
13. Akuttklinikken
- 2.1. intensivmedisin
- 2.3. smerte
14. PHA - Klinikk for psykisk helse og avhengighet
15. NSF -Norsk sykerpleierforbund

Eksterne høringsuttalelser
1. Nasjonalforeningen for folkehelsen
2. Lovisenberg Diakonale Sykehus
3. Sykehusapotekene HF
4. OsloMet
5. Sykehuset i Vestfold HF
6. Vestre Viken HF
7. Oslo kommune
8. Universitetet i Oslo
9. Diakonhjemmet sykehus
10. Akershus universitetssykehus HF
11. Tekna
12. Sunnaas Sykehus HF