ADHD Forskningsnettverk

Utlysning av forskningsmidler

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD.

For 2018 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.

​ADHD forskningsnettverk skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten.

For 2018 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med AD/HD (St.prp. nr 1 i 2006/7).

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

• Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
• Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
• Målsetting og forventede resultater
• Gjennomførbarhet og tidsplan
• Budsjett og finansieringsplan
• Prosjektbeskrivelse
• CV

Søknad om støtte sendes elektronisk. Bruk søknadsskjema som er å finne her.

Søknadsfrist: 11.03.2018.

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no / 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 18 (30.04.- 04.05.18).

Les om ADHD forskningsnettverks samling høsten 2017.

Se tidligere tildelinger og mer om ADHD Forskningsnettverk her.

Til NevSoms forside