Aker+Ullevål=sant?

To rapporter sendes fra Oslo universitetssykehus til Helse Sør-Øst 12 .april. Den ene viser hvilke utredninger som er gjort fram til i dag angående Ullevål. Den andre rapporten viser at det er svært utfordrende å gjennomføre en trinnvis flytting fra Rikshospitalet til Ullevål.

Ullevål sykehus, hovedinngang

I 2016 ble det bestemt at Ullevål sykehus på sikt skal fases ut og at Rikshospitalet og Aker skal bygges ut, for å samle regionfunksjonene og etablere et lokalsykehus. I januar 2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst at de skal vurdere om det lar seg gjøre med en alternativ løsning: å fase ut Rikshospitalet og etablere et komplett regionsykehus på Ullevål. I den sammenheng har Oslo universitetssykehus utarbeidet to rapporter som vil inngå i grunnlagsmaterie som HSØ trenger for å styrebehandle saken i juni 2019: 1) Tidligere utredninger vedrørende bruk av Ullevål og 2) Risikovurdring ved gradvis flytting fra Rikshospitalet til Ullevål.

Uansett hvilken løsning det vil bli; lokalsykehus på Aker og regionsykehuset Rikshospitalet eller lokalsykehus på Aker og regionsykehuset Ullevål, så er utfordringene de samme: det skal bygges i to etapper og det vil kunne bli en utfordrende mellomperiode for flere fagmiljø. 

Den 1. april var det heldagsmøte for å se på muligheter og tilhørende risiko ved å flytte Rikshospitalet til Ullevål.  Se tidligere omtale på nettsiden til Oslo universitetssykehus.

Den endelige risiko- og sårbarhetsanalysen og redegjørelsen over tidligere utredninger ble presentert og diskutert i ledermøtet 9.april og  i dialog med tillitsvalgte onsdag 10. april. 12. april sendes rapportene til helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst skal styrebehandle saken om belysning av Ullevål (ref. styrevedtak 31.1.19. Alle styrevedtak ved Helse Sør-øst finner du her) 20. juni. Den 29.mai vil relevante tema knyttet til saken legges frem for OUS styre.

Rapportene kan du lese her:

For ordens skyld: Det ble gjennomført en tilsvarende risikoanalyse sommeren 2018 som også viste at det var store utfordringer med  løsningen Aker og Rikshospitalet. Utfordringene viste seg å være såpass store at de ikke kunne løses med tiltak, men at planene måtte endres.  Resultatet ble at prosjektet fikk økte midler slik at tilbudet til barn, fødende og nyfødte kunne inkluderes i den første byggeetappen.