HELSENORGE

Akuttmottakene i nye sykehus

Vårt styre behandler Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet i styremøtet fredag 2. desember. Denne rapporten er på flere tusen sider. Derfor presenteres utvalgte tema. I dag: Akuttmottak.

Øvelse i akuttmottaket
Foto: OUS/Anders Bayer

OUS vil i fremtiden ha to store akuttmottak, ett på Aker og ett på Rikshospitalet. Disse akuttmottakene vil få ulike funksjoner og ansvar, men begge vil ha lokalsykehusansvar.

"Vi er landets største og viktigste akuttsykehus". (Øyvind Skraastad, klinikkleder for Akuttklinikken)

Og større skal det bli: akuttmottaket på Ullevål sykehus er omtrent 1500 m2. Vi har 200 m2 på Rikshospitalet. Akuttmottaket på Nye Rikshospitalet blir 2300 m2. På Nye Aker blir det 1411 m2. Vi øker dermed med 1919 kvadratmeter sammenlignet med dagens areal på akuttmottak. Sammenlignet med i dag øker vi undersøkelsesrom med 24, vi dobler antall akuttrom fra fire til åtte, vi øker fra ett til syv rom med luftsmittefunksjon og vi dobler observasjonspostplasser fra 17 til 35. Dagens traumestue på Ullevål er 85 m2 og håndterer tre teamkrevende pasienter. På Nye Rikshospitalet får vi en traumestue på 200 m2​ og kan behandle fem teamkrevende pasienter.​

Utsnitt som viser romplassering i akuttmottak på Nye Rikshospitalet
Utsnitt av Nye Rikshospitalets akuttmottak med traumestue

Nye Aker blir Norges største lokalsykehus og vil få et akuttmottak tilnærmet like stort som dagens akuttmottak på Ullevål. I tillegg får vi en kobling til den nye legevakten, og psykisk helse og avhengighet.

Nye Rikshospitalet blir beredskapssykehuset med traumefunksjon og blir et tyngdepunkt for de pasientene som trenger avansert diagnostikk og behandling. I tillegg får Nye Rikshospitalet et eget akuttmottak for barn og ungdom, i barne- og ungdomssenteret.

Akuttmottakene på Nye Aker og Nye Rikshospitalet:

  • Dedikert akuttheis mellom helikopterlandingsplass på tak og akuttmottak
  • Overbygd ambulansehall (halvklimatisert)
  • CBRNE dekontamineringsstasjon nær ambulanseinngang og ambulansehall
  • Akuttrom med luftsmittefunksjon
  • Luftsmitteisolater med direkte inngang 
  • Observasjonspost på samme plan som akuttmottaket

 Illustrasjon ambulansehall og akuttmottak Nye Aker
Illustrasjon ambulansehall og akuttmottak på Nye Aker.

Bedre flyt

Akuttmottakene er inngangsporten til sykehus for svært mange pasienter. Det har lett for å bli kø i akuttmottak hvis flyten innover i sykehuset ikke er god. I forprosjektet har vi forbedret pasientflyt i forhold til hastegrad igjennom akuttmottaket, slik at vi sikrer at flytene ikke krysser hverandre unødvendig, eller bidrar til unødvendig stopp.

Egen inngang for fødende

Ved Nye Rikshospitalet får fødende egen inngang i etasjen over akuttmottaket. Det er et eget fødemottak på fødeavdelingen i 7 etg. For fødende som kommer med ambulanse er det kort vei til heis fra ambulansegården som går direkte opp til fødeavdelingen og fødemottaket. Utenfor fødeinngangen blir det egne parkeringsplasser for fødende.​

Ved Nye Aker får fødende også egen inngang, i samme etasje som Akuttmotaket, cirka 80 meter fra inngangen til Akuttmottaket. Deretter må de ta heis opp to etasjer.

 

Observasjonspost 

Det blir det observasjonsenheter tilknyttet akuttmottakene på begge sykehusuene. Observasjonspost, for pasienter med forventet kortvarig opphold, er plassert i samme plan som akuttmottaket, for å gi nærhet til akuttmottaket og mulighet for integrert drift mellom akuttmottak og observasjonspost. Dette vil gi gode muligheter for ekspansjon ved større hendelser og beredskapssituasjoner. Det er lagt til rette for nærhet og visuell kontakt mellom arbeidsstasjoner og pasientrom.

Illustrasjon av observasjonspost på Nye Rikshospitalet.
Illustrasjon av observasjonspost på Nye Rikshospitalet.

Enerom med wc til alle 

I akuttmottakene på Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil alle undersøkelsesrommene få eget wc, en forbedring fra i dag, som gjør at man slipper å følge pasienter gjennom akuttmottaket hvis de trenger å bruke WC. Dette bidrar også til å redusere smittespredning for pasienter som har en uavklart helsesituasjon.

Alle rom i observasjonsposten på både Aker og Rikshospitalet får enerom med eget bad. Dette er en endring fra konseptfasen, og resultat av medvirkningsgruppens innspill om utfordringer med to-personers rom.

Bedre for pårørende

På Nye Aker og Nye Rikshospitalet kan pårørende følge pasienter inn i akuttmottaket og oppholde seg på undersøkelsesrommet sammen med pasienten. Ved at alle rommene i observasjonsposten og akuttmottaket er enerom med eget wc er det lettere for både pasient og pårørende å oppholde seg der.

På Rikshospitalet kan pårørende komme til observasjonsposten direkte fra glassgaten nært hovedinngangen slik at de slipper å gå igjennom akuttmottaket hver gang de skal besøke pasienten som er innlagt.​

Arbeidsrom og pauserom

Ved Nye Rikshospitalet blir arbeidsrom og pauserom i en egen dedikert del av akuttmottaket som er litt skjermet fra pasientaktivitetene.

På Nye Aker er ikke dette helt ferdig detaljert enda, men det blir et eget område mellom selve akuttmottakets akuttområde og røntgenfasilitetene som skal detaljeres ut for pauserom, møterom og eventuelt flere arbeidsplasser enn det man allerede har fordelt rundt i hele akuttmottaksområdet. ​

Illustrasjon av pauserom på Nye Aker.
Illustrasjon av pauserom på Nye Aker.

Ekspansjonsmuligheter 

Akuttmottakene har flere muligheter for ekspansjon ved spesielle situasjoner. Observasjonspostenes plassering gjør at de vil være praktisk og hensiktsmessig som ekspansjonsareal for akuttmottakene.  For ytterligere ekspansjonsbehov vil poliklinikkareal som er plassert nærmest akuttmottakene også utgjøre en ekspansjonsmulighet.

Nye Aker

Akuttmottaket på Nye Aker blir 1411 m2. Det ligger på bakkeplan i somatikkbygget. Nord for somatikkbygget ligger ny legevakt, og sør for somatikkbygget ligger nytt psykiatribygg. Alle disse vil være koblet til hverandre gjennom kulvert (korridor under bakkeplan). Dette bidrar til en lettvint og praktisk logistikk av pasienter og personell. I praksis betyr dette at pasienter som er henvist til innleggelse fra legevakten kan transporteres tørrskodd videre til akuttmottak i somatikkbygget uten å belaste transportsystemer som f.eks. taxi eller ambulanse. Pasienter fra legevakten som blir henvist direkte til psykiatri og/eller rus vil kunne benytte seg av videre kulvert forbindelse til psykiatribyggets akuttmottak.

Nye Aker får egne mottaksrom for pasienter med spesielle behov

Pasienter med sammensatte lidelser innenfor både somatikk, rus og/eller psykiatri, kan ha spesielle behov i en mottaks situasjon med avklaring og utredning. Akuttmottaket i somatikkbygget vil derfor ha dedikerte arealer for uavklarte pasienter med problemstillinger innenfor både somatikk, rus og/eller psykiatri.  Disse pasienten vil kunne benytte spesielt tilpassede rom med trygge rammer som er noe skjermet fra akuttmottakets øvrige virksomhet.

Mottak av pasienter med høyrisikosmitte

​Høysikkerhetsisolatene i OUS vil bli plassert på Nye Aker og vil behandle pasienter med mistenkt eller påvist sykdom betegnet som" høyrisikosmitte", for eksempel Ebola. Ett av høysikkerhetsisolatene tilrettelegges for å kunne utføre operasjoner inne på rommet. ​

Avdelingen bygges som et “bygg i bygget" med blant annet dedikert ventilasjon. Pasientene tas imot direkte på høysikkerhetsisolatene og ikke gjennom akuttmottak. Høysikkerhetsisolatene blir direkte tilknyttet infeksjonsmedisinsk sengepost. Nærhet til infeksjonsmedisinsk døgnområde gir mulighet til god utnyttelse av bemanningen og til å kunne benytte arealene som en del av ordinær infeksjonspost når det ikke er pasienter med høyrisikosmitte innlagt.

De fire høysikkerhetsisolater har direkte adkomst fra bakkeplan. 11 luftsmitteisolat har også egen utgang på bakkeplan. Kontaktsmitteisolater (12 stk), vender inn mot lysgård, og har ikke utgang.

Nye Rikshospitalet

Akuttmottaket på Nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet blir et samlet og komplett regionsykehus inkludert nasjonale funksjoner og lokalsykehusfunksjoner. Akuttmottaket på Nye Rikshospitalet vil derfor få ansvar for både lokal og regions pasienter innenfor alle medisinske og kirurgiske spesialiteter. Nytt akuttmottak på Nye Rikshospitalet planlegges med en størrelse på ca. 2300 m2. Til sammenligning er dagens akuttmottak på Ullevål er ca. 1500 m2 og dagens akuttmottak på Rikshospitalet ca 200 m2.

Fikk alt på ett plan

I første utkast fra arkitekter var ankomst fra pasienter som ikke kommer via ambulanse, men transporterer seg selv til akuttmottaket (selvhenvendere) planlagt i etasjen over akuttmottaket. Her har medvirkningsgruppen ønsket seg et felles mottaksområde i samme etasje for både selvhenvendere og de som kommer med ambulanse. Dette er nå endret slik at alt ligger i samme etasje, noe medvirkningsruppen er fornøyd med.    ​

Akuttsone

Det planlegges med et akuttområde sentralt i akuttmottaket der det er traumestue, operasjonsstue, CT og tre sammenhengende store akuttrom til team pasienter. Området ligger tett inntil ambulansegården og akuttheisen som leder til to helipader på taket. Begge helipad er dimensjonert for store helikopter. I samarbeid med medvirkningsgruppen er området for traumestuen utvidet fra det som opprinnelig var planlagt.  Det planlegges nå med en traumestue med plass til 5 team krevende pasienter, med en størrelse på 200 m 2  for rommet. Til sammenligning er dagens traumestue på Ullevål på ca. 85 m2 og har plass til 3 teamkrevende pasienter.

Smittesone

Akuttmottaket planlegges med eget området i nord for pasienter med mistanke om smitte. Disse undersøkelsesrommene har inngang direkte utenfra fra ambulanse og kan benyttes om luft- smitterom. Hensikten er å slippe å flytte smitteførende pasienter igjennom akuttmottaket. I tillegg planlegges det for akuttrom ved ambulansehall der man kan ta imot teamkrevende pasienter med mistenkt smitte direkte fra hallen.

Eget mottak for barn og unge

Det blir eget barne- og ungdomsmottaket i bygg M. Mottaket skal ta imot alle øyeblikkelig hjelp-barn, bortsett fra barn og ungdom med alvorlige traumer eller multifunksjonssvikt. Disse tas imot i det voksne akuttmottaket.

Barne- og ungdomsmottakets akuttinngang ligger mot nord i bygg M med egen innkjørsel. Utvendig er det oppstillingsareal for fire ambulanser med en overdekket transportsone til inngangen. Denne fungerer også som inngang for selvhenvendere. Det er tilrettelagt for mottak av smittepasienter med to direkteinnganger til isolater utenfra. Det er egen inngang direkte utenfra til to undersøkelsesrom hvorav det ene er et luftsmitteisolat og det andre for pasienter som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Akuttmottaket for barn og ungdom har i tillegg fire andre luftsmitteisolat.

Undersøkelsesrom i akuttmottaket er planlagt for å ivareta mottak av barn og ungdom i følge med pårørende og er plassert nærmest bygg N slik at de kan sambrukes med poliklinikk og dagbehandling ved behov. Mot sør innplasseres 1-sengsrom som kan ivareta observasjon av pasientene.

Infeksjonsenheten for barn og ungdom, med 5 kontaktsmitte og 10 luftsmitteisolater ligger på samme plan som Barne- og ungdomsmottaket. Fem av luftsmitteisolatene har inngang direkte utenfra. Plasseringen er valgt med tanke på å skjerme området fra gjennomgangstrafikk inn i sykehuset.​

Barne- og ungdomssenteret på Nye Rikshospitalet.
Barne- og ungdomssenteret på Nye Rikshospitalet.

Fortsatt arbeid igjen 

Forprosjektrapporten foreligger. Neste fase er detaljfasen. På både Nye Aker og Nye Rikshospitalet gjenstår det fortsatt arbeid. Mye av dette arbeidet vil foregå i detaljprosjektet som starter i 2023.

Temaer som hvilke pasienter som passer i en 24-timers medisinsk og kirurgisk observasjonspost, og hvordan vi eventuelt skal rigge en akuttpoliklinikk er fremdeles uavklarte tema. I tillegg bør pasientflytene fra akuttmottak gås opp i mer detaljer slik at man sikrer god flyt innover i sykehuset.

Akuttmottak planlegges ofte på eller under bakkeplan på nye sykehus. Det er det viktig at man optimaliserer lysforhold, både for pasienter og ansatte. Det har derfor blitt arbeidet mye med lysforhold slik at rommene der pasienter og ansatte oppholder seg mest i løpet av dagen får godt dagslys. Dette er tema som vi må jobbe mer med i 2023.

Medvirkningsgruppen har ønsket et ekstra akuttrom med luftsmitteisolat-funksjon på Nye Rikshospitalet. Det er ikke løst i forprosjektet.

For Nye Aker vil endelig plassering og utforming av CT og røntgenrom bli bestemt i neste fase. Personalsoner, spesielt pauserom og arbeidsplasser vil vi også jobbe videre med i neste fase.