BioAlder – nytt verktøy for å anslå alder for yngre asylsøkere

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus har det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere. Avdelingen har utviklet verktøyet BioAlder for å anslå alder basert på røntgen av visdomstann og håndskjelett. Verktøyet er den beste løsningen vi har funnet på oppdraget vi har fått, og vi har forsøkt å fremstille usikkerhet og kunnskapshull tydelig og lettfattelig.

 

Statistisk beregningsmodell

 BioAlder er utviklet for å være et hjelpemiddel til bruk ved fastsettelse av alder for unge, enslige asylsøkere der det foreligger tvil. Verktøyet er bygget som en statistisk beregningsmodell basert på studier av utvikling hos mer enn 14000 unge personer med kjent kronologisk alder. BioAlder anvendes ved at den enkelte asylsøkers utviklingsstadier vurderes på røntgenbilder av søkerens hånd og tenner, og sammenliknes med det statistiske grunnlaget i modellen. Modellen gir et estimat av søkerens kronologiske aldersspenn. Det er lagt vekt på at BioAlder skal fremstille usikkerheten på en lettfattelig måte.

Ekstern referansegruppe

Det er etablert en ekstern referansegruppe for  å gi tilbakemeldinger på dette arbeidet. Gruppen har kommet med generelle innspill til arbeidet vi har utført, og følgende organisasjoner er representert: NOAS, Redd Barna, Norsk Psykologforening, Den Norske Tannlegeforening, Senter for medisinsk etikk (UiO), Norsk Barnelegeforening og Norsk Forening for Pediatrisk Radiologi.

 

 

Hovedpunkter om det nye verktøyet som nå er overlevert Utlendingsdirektoratet:

 

 • Ingen av metodene som per i dag brukes til biologisk aldersvurdering kan avgjøre nøyaktig alderen til en person, og det er stor variasjon i hvordan metodene praktiseres og tolkes i ulike vestlige land.

   
 • BioAlder lager en automatisert prediksjon av kronologisk alder basert på resultater fra røntgen av visdomstann og håndskjelett.

   
 • Verktøyet er et hjelpemiddel utviklet av OUS for UDI i deres aldersfastsettelse av unge asylsøkere. Dette verktøyet er så vidt oss bekjent det første av sitt slag internasjonalt.

   
 • BioAlder i sin første versjon er basert på forskning fra 20 vitenskapelige publikasjoner og inkluderer data fra drøyt 14 000 mennesker. Verktøyet vil bli oppdatert jevnlig med nye forskningsdata.

   
 • Røntgenundersøkelsene som verktøyet er basert på viser en stor naturlig biologisk variasjon. BioAlder oppgir 75% og 95% prediksjonsintervall for kronologisk alder, noe som gjør denne variasjonen godt synlig for saksbehandlere som skal fastsette alderen.  

   
 • Tallmaterialet inkluderer studier gjort i 15 ulike land. Betydningen av regionale forskjeller er fremdeles uklar.

   
 • Verktøyet er en midlertidig løsning. Vår fokus for fremtiden er en videreutvikling av molekylærbiologiske metoder for aldersestimering (DNA-metylering).