HELSENORGE

Ekstraordinær helikoptertrafikk på Rikshospitalet 26. september

Etter innspill fra flere, deriblant naboer, vil vi gjennomføre prøveflygninger over Rikshospiitalet. Det nye redningshelikopteret SAR Queen (AW101) og luftambulansehelikopteret

​Tentativ tidsplan tirsdag 26. september

10.00: Nytt redningshelikopter AW101 testflyr traséer tilhørende H4 (øst-vest/vest-øst innflygninger). 
11.00: Luftambulansen lander på eksisterende landingsplass (nord-sør innflyging, dersom været tillater det). Testflygning av nye traseer tilhørende H4 (øst-vest)
12.00: Dagens redningshelikopter Sea King lander på eksisterende landingsplass (nord-sør innflygning, dersom været tillater det)

Avvik kan forekomme dersom andre redningsoppdrag må prioriteres f​remfor ​planlagt prøveflygn​ing. ​Dersom været ikke tillater gjennomføring av øvelsen, vil det gjennomføres prøveflygning onsdag 27.september.

Hensikt med prøveflygning

1) Testflygning av nye traséer inn mot ny posisjon H4
2) Måle påvirkning av rotorvind fra AW101 i Gaustadskogen i nærhet av plassering av plattform H4
3) Måle støy fra helikoptre på sykehusets områder og naboer i rød støysone
4) Måle støy på fra ulike helikoptertyper (AW101, Sea King og Luftambulansen) og se på differansen mellom dagens situasjon og planlagt fremtidig situasjon (H4).

Flere målinger

OUS vil dokumentere påvirkning av rotorvind i Gaustadskogen ved bruk av videodokumentasjon, vindmålinger og observatører. I tillegg vil det plasseres måleutstyr og observatører for å kartlegge maksimal støynivå og vibrasjoner hos naboer i rød støysone. 

Hvordan påvirker dette sykehuset?

Deler av sykehusets områder vil bli stengt for ferdsel av myke trafikanter og biltrafikk, i det øyeblikket helikoptre er i nærheten. Løse gjenstander og annet som virvles opp av rotorvind kan medføre skader på myke trafikanter og biltrafikk i nærhet av planlagt plassering av plattformen. Det blir 4-8 overflygninger av både nytt redningshelikopter AW101 og luftambulansen. Varighet estimert 1-2 minutter for hver overflygning. Sikkerhetsvakter vil være stasjonert på sykehusets områder samt i Gaustadskogen. 

Hvordan påvirker dette naboer og nærliggende områder?

Naboer  og andre i nærheten vil oppleve noe støy. Støyen vil ikke være helseskadelig. I tillegg vil det være redusert fremkommelighet i Gaustadskogen for en kort periode ved overflygning. OUS vil plassere godt synlige sikkerhetsvakter for å ivareta sikkerheten for myke trafikanter i nærhet av plasseringen av plattformen. 

Hvem er ansvarlig for gjennomføring av prøveflygning?

Det er OUS som er ansvarlig for gjennomføring av øvelsen.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til kommunikasjonsavdelingen i OUS ved Katrina Chamberlain kacham@ous-hf.no .

Bakgrunn

SAR Queen AW101 er et tyngre helikopter med vesentlig større motorkraft enn dagens Sea-King. Blant fordelene er større rekkevidde og fart, som vil gi kortere flytid til og fra utrykning. En av de negative konsekvensene er økt rotorvind og støy​. Dette medfører at landingsplassen må bygges opp i høyden for å ikke forårsake skade på omgivelsene.

For å kunne lande de nye helikoptrene (AW101) er man nødt til å etablere ny helikopterlandingsplass på Rikshospitalet da eksisterende landingsplass på bakkeplan ved fløy B2/C1 ikke kan betjene AW101. 

Merk at det er to ulike prosjekter for etablering av nye høytliggende plattformer på Rikshospitalet:
1) Nye plattformer i forbindelse Nye Rikshospitalet som er ferdig i 2031. Det blir to plattformer cirka 70 meter over bakken, noe som er så høyt at man ikke vil merke rotorvind. Dette prosjektet ivaretas av Helse Sør-Øst v/ Sykehusbygg.
2) En tidsbegrenset plattform som vil betjene helikoptertrafikk fra og med 2025 frem til fremtidige plattformer på nytt Rikshospital står klart. Dette prosjektet ivaretas av OUS. Denne vil være cirka 30 meter over bakken. Til sammenligning er plattformen på Ullevål sykehus cirka 18 meter over bakken. 

Det er i forbindelse med utredningen av den tidsbegrensede helikopterplattformen i regi av OUS, det er planlagt ekstraordinær helikoptertrafikk på Rikshospitalet tirsdag 26. september. 

Den tidsbegrensede plattformen, omtalt som alternativ H4, er plassert på nordsiden av sykehuset, mer spesifikt vest for avsnitt D6 og nord for avsnitt E3. For denne plasseringen (H4) av tidsbegrenset helikopterplattform er det prosjektert tilhørende flytraséer. De nye flytraséene er plassert retning øst-vest, sammenliknet med dagens traséer som er nord-sør. 

OUS har utført en rekke analyser og beregninger på støy og rotorvind i utredningen av tidsbegrenset helikopterplattform H4. I denne beskrives forventet nivå på sykehusets områder og nærliggende områder (naturområder og naboer). Utredningene beskriver også forventede tiltak som må gjennomføres for å ivareta støy og rotorvind på aktuelle områder. 

​For mer utdypende informasjon som forklarer valg av plassering og traséer henviser vi til søknad om rammetillatelse som ligger tilgjengelig på Plan- og bygningsetatens hjemmesider. Saksnummer: 202309751. Dokument nummer 50 «Søknad om rammetillatelse», underdokument nummer 174 «Utredning av tidsbegrenset helikopterplattformens plassering og tilhørende inn- og utflygningstrase».

NAWSARH-prosjektet er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre.