HELSENORGE

Er det kjønnsforskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt?

Hjerte- og karsykdom, som hjerteinfarkt og hjerneslag, er vanligste dødsårsak verden over. I Europa og Norge har dødeligheten etter hjerteinfarkt gått drastisk ned siden 1990, men ikke like mye blant kvinner som blant menn.

Bilde av kvinne i sykeseng
HJERTEINFARKT: Forskere ønsket å finne ut om det var forskjell på kvinner og menn sine muligheter  til overlevelse etter at de har vært rammet av hjerteinfarkt. Foto: Shutterstock

​Kvinner og menn har lik rett til god behandling, og diskriminering på grunnlag av kjønn skal ikke forekomme.  Tidligere studier har vist kjønnsforskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt, og kvinner er underrepresentert i forskningsstudier som undersøker hjerteinfarktbehandling.

Derfor er det viktig å vurdere kvaliteten på behandlingen som tilbys, og bedre forstå kjønnsforskjeller blant hjerteinfarktpasientene. Med bedre kunnskap om forskjeller kan man vurdere om tiltak kan gjøres for å utjevne disse. 

Lege og stipendiat, Kristin Marie Kvakkestad, ved Hjertemedisinsk avdeling Ullevål, OUS, har forsket på om det er kjønnsforskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt. Her kan du lese fagartikkelen.

Kjønnsforskjeller

Kvinner er vanligvis 10 år eldre enn menn, de har oftere flere risikofaktorer og andre sykdommer i tillegg når de får hjerteinfarkt. Hjerte- og karsykdom er fortsatt vanligste dødsårsak blant kvinner i Norge.

Bilde av Kristin Marie Kvakkestad
Forsker: Kristin Marie Kvakkestad, stipendiat ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål, OUS

- Med denne studien ønsket vi å finne ut om det er kjønnsforskjeller i behandling og overlevelse på kort og lengre sikt, blant pasienter med hjerteinfarkt innlagt ved Ullevål sykehus i perioden 2005-2011, forklarer Kvakkestad.

- Vi ønsket å kartlegge årsaker til død på lengre sikt, for å klargjøre om pasientene kan behandles bedre, eller om de allerede behandles slik at de dør av andre årsaker enn følgene av sitt hjerteinfarkt.

Hjerteinfarktregisteret

Som metode brukte forskerteamet Hjerteinfarktregisteret ved Ullevål sykehus, OUS. 

Registeret ble etablert i 2005 og inneholder informasjon om risikofaktorer, behandling og komplikasjoner for samtlige hjerteinfarktinnleggelser i perioden september 2005 til og med desember 2011.

- Registeret inneholder hjerteinfarkt både av typen ST-elevasjons hjerteinfarkt (STEMI) som vanligvis forårsaker skade gjennom hele hjertemuskelveggen på grunn av en tett kransåre, og av typen Non-STEMI (NSTEMI) der skaden på hjertemuskelen er mindre og kransåren ofte ikke er helt tett, utdyper Kristin Marie Kvakkestad.

Overlevelser etter hjerteinfarkt

Formålet med hjerteinfarktregisteret er å vurdere kvaliteten på behandlingen og om mulig forbedre utkommet for pasientene.

For å studere overlevelse etter utskrivelse fra Ullevål sykehus, er registerdataene koblet til data fra Dødsårsaksregisteret, med informasjon om eventuelle dødsfall før 01.01.2013, og om hjerte-og karsykdom eller kreft som årsak til død. Koblingen av dataene hadde nødvendige godkjenninger og data er anonymisert.

- Ved bruk av statistiske metoder regnet vi ut overlevelse for kvinner sammenliknet med menn, både for STEMI-infarkt og NSTEMI-infarkt. Videre regnet vi ut om det var kjønnsforskjeller i risiko for å dø av hjerte- og karsykdom og av kreft, forteller doktorgradstipendiaten.

Kvinner er eldre og behandles i noe mindre grad enn menn

Vi studerte 4899 pasienter med STEMI-infarkt, hvorav 1214 var kvinner, og 5159 pasienter med NSTEMI-infarkt, hvorav 1776  kvinner, forklarer Kvakkestad.

Kvinnene var gjennomsnittlig 10 år eldre enn menn. Kvinner fikk i noe mindre grad undersøkelse med koronar angiografi, en røntgenundersøkelse der hjertekransårene fremstilles, og PCI-behandling hvor man åpner tett/trang kransåre med innsettelse av stent, enn menn.

Bilde av PCI-behandling
PCI-BEHANDLING: Den tette åren blokkes ut og stent settes inn. Foto: Shutterstock

- Antallet kvinner som døde under sykehusinnleggelsen var høyere enn antallet menn. Etter justering for aldersforskjellen, var det ingen kjønnsforskjell i risiko for å dø på sykehus.

Kvinner har lik eller lavere dødelighet sammenliknet med menn

Pasientene ble fulgt i opptil 5 år etter innleggelsen. Det var flere kvinner enn menn som døde i oppfølgingsperioden.

Blant pasientene med STEMI var det 5-års overlevelse 71% kvinner og 83% for menn. De fleste døde av hjerte- og karsykdom, men 10% kvinner og15% menn døde av kreft.

Blant pasitentene med NSTEMI var 58% av kvinnene og 71% av mennene i live etter fem år. Cirka 50-60% skyldtes hjerteinfarktet eller relaterte årsaker, mens kreft var årsak til død blant 12% kvinner og 17% menn.

Med en analyse for å sammenlikne kvinner og menn på samme alder (aldersjustering), fant vi at kvinner hadde lik eller bedre sjanse for overlevelse på sikt sammenliknet med menn, etter innleggelse for hjerteinfarkt. 

Det var alderslik risiko for å dø av kardiovaskulær årsak, men en tendens til lavere risiko for død av kreft blant kvinner enn menn.

Resultat av forskningen

Kvinner hadde lik eller bedre 5 års overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt ved Ullevål sykehus i perioden 2005-2011, sammenliknet med menn i samme alder.

- Hjerte- og karsykdom med død var vanligere enn død på grunn av kreft i hele oppfølgingstiden. Det var ingen kjønnsforskjeller i risiko for død av hjerte- og kar årsak.

- Høyere antall kvinner enn menn som dør etter hjerteinfarkt kan i høy grad forklares med aldersforskjellen på 10 år. Om menn har høyere risiko for død av kreft i langtidsoppfølging etter hjerteinfarkt bør undersøkes i større studier, understreker forskeren.

Kilder:

(Referanser: Vaccarino V et al. Lawesson S et al. Int J Cardiol 2013, Lawesson S et al Heart 2010. Halvorsen S et al. Cardiology 2009. Gnavi R. et al. Int J Cardiol 2014. Hess CJ et al. JAHA 2014, Berg J et al. Heart 2017. Alfredsson J et al. Eur Heart J 2011, Halvorsen S et al. Cardiology 2009, Gnavi R et al. Int J Cardiol 2014. Bucholz et al. Circulation 2014.)

Du kan lese om flere behandlinger av hjertesykdommer her.