Europeisk konferanse om mental helse hos personer med utviklingshemning

Den 11. europeiske konferansen om mental helse hos personer med utviklingshemning ble avholdt i september 2017 i Luxemburg, og representanter fra NevSom og det norske nettverket for autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse (AUP-nettverket) var til stede sammen med fagpersoner fra en rekke land. «The European Association for Mental Health in Intellectual Disability» (EAMHID) er en plattform for akademikere, helsearbeidere og beslutningstakere. Hensikten med organisasjonen er å få til et internasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap og erfaringer på området «mental helse for mennesker med utviklingshemning», med særlig vekt på koordinering og presentasjon av vitenskapelig aktivitet og forbedring av standarder for omsorg og støtte gjennom Europa.

Luxemburg
«The European Association for Mental Health in Intellectual Disability» (EAMHID) er en plattform for helsearbeidere, og arrangerer samlingner annethvert år. Høsten 2017 ble samlingen lagt til Luxemburg.

Bedre mental helse for mennesker med utviklingshemning

Det foreligger liten tvil om at mennesker med utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser har mentale helseproblemer som alle andre og en øket sårbarhet for psykiske lidelser. Sårbarheten henger sammen med biologiske, psykologiske og sosiale forhold, og ofte negative erfaringer. Symptomer på psykisk lidelse unnslipper ofte utredning og diagnostisering fordi atferden årsaksforklares med selve utviklingshemningen eller utviklingsforstyrrelsen, og forårsaker således såkalt «diagnostisk overskygging». Mennesker med utviklingshemning eller utviklingsforstyrrelser behøver like stor tilgang til behandlingsapparatet som andre, og behandling for psykisk lidelse, når slik foreligger. Det kreves spesialisert klinisk kompetanse og tilpasningsdyktige omgivelser for å tilby psykologisk behandling til denne gruppen. Mer enn bare forklaringer, ønskes mer effektiv og respektfull behandling, mer individtilpasset tilnærming for å forstå den enkeltes utfordringer.

Fra NevSom og AUP-nettverket

Resultater fra AUP-nettverket (nettverk for autisme, utviklingsemning og psykisk lidelse)  og multisenterstudien ble presentert i et symposium med flere innlegg. Symposiet ble ledet av prosjektleder Sissel Berge Helverschou. Arvid Nicolai Kildahl la frem et kasus om utredning av psykose hos pasient med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemning (Psychiatric Assessment in ASD/ID: A Case Study).

 

Foto av Sissel Berge Helverschou, Arvid Nicolai Kildahl og Trine Lise Bakken på konferansen i Luxemburg.
Sissel Berge Helverschou, Arvid Nicolai Kildahl og Trine Lise Bakken på konferansen i Luxemburg (foto: Guro Svane Bratset).


Helverschou presenterte på vegne av psykolog Anne Rysstad, hennes hovedoppgave om livshendelsers relasjon til angst og depresjon hos mennesker med autisme og utviklingshemning (Adverse life events in the Occurrence of Anxiety and Depression among adults with Autism and Comorbid Intellectual Disability), og Trine Lise Bakken presenterte resultater fra flerfamilierupper for pasienter med utviklingshemning og psykisk lidelse (Patients´, Familiy members´, and Professionals´ experiences of psychoeducational Multifamily Groups for participants with intellectual disabilities and Mental illness). På konferansen presenterte Helverschou resultater fra en studie av kriminelle med Asperger syndrom (Personal Experiences of the criminal justice system by individuals with Autism Spectrum Disorders).

Hovedforelesere

Av hovedforelesere trekkes Chris Olivers bidrag frem spesielt. Hans innlegg “Challenging behavior: individual difference matters” omhandlet ulikheter knyttet til ulike genetiske syndromer som blant annet Angelman, Cornelia de Lange, Cri du Chat, Smith Magenis, Lowe, Prader-Willi og Fragilt X syndrom. Oliver har funnet at disse gruppene skiller seg fra hverandre med hensyn til fysiske, sosiale, kognitive, emosjonelle og sensoriske variabler. Disse forskjellene blir viktige for bedre å forstå atferd som for eksempel selvskading. Ett eksempel er at smerte og ubehag ved mage-tarm problemer hos personer med Cornelia de Lange kan assosieres til øket forekomst av selvskadende atferd. Syndromene skiller seg også fra hverandre i forhold til sosial motivasjon og eksekutive funksjoner, noe som igjen påvirker atferd spesifikt. Noen grupper har spesielt vansker med inhibisjon av responser, samtidig som de forstår regler, klarer de ikke å holde impulsene tilbake. Slike forskjeller er avgjørende for å forstå den enkelte og utvikle adekvat behandling. Oliver påpekte avslutningsvis at begrepet «utfordrende atferd» er utdatert.

Randi Hagerman snakket om «From Molecular Studies to Targeted Treatments in Fragile X Syndrome. På grunnlag av dyrestudier og studier av personer med Fragilt X syndrom er hun og hennes forskningsgruppe i California i ferd med å utvikle målrettet medikamentell behandling for denne gruppen.

Les mer om konferansen i Luxemburg 2017 og foredragsholdere her.

Sammendrag av alle forelesningene på konferansen er utgitt i Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, Volume 10, supplement 1, 2017.

I 2019 holdes konferansen i Barcelona 23.-25.mai.

Til NevSoms forside